Usein kysyttyä tukipalveluista ja palvelukeskuksista

Tukipalvelut ja palvelukeskukset

Maakunta ja kunta voivat perustaa osakeyhtiön, joka toimii in house -periaatteella hankintalain mukaisena maakunnan ja kunnan sidosyksikkönä. Tämä on mahdollista esimerkiksi ruokapalveluissa.

Valtakunnallisten palvelukeskusten tuottamista palveluista ja käyttövelvoitteista sen sijaan säädetään maakuntalaissa tai sen nojalla erikseen. 


Kunnan on yhtiöitettävä toimintansa, jotta se voi tuottaa ruokapalveluja maakunnalle. Kunnan toiminta on tällöin taloudellista toimintaa, joka tulee yhtiöittää kuntalain mukaisesti.

Maakunnan tulee puolestaan kilpailuttaa ostopalvelunsa hankintalainsäädännön mukaisesti.


Voimaanpanolakiesityksen mukaan henkilöstöllä on oikeus siirtyä maakunnan tai maakunnan yhtiön (esim. palvelukeskusyhtiö) palvelukseen, mikäli henkilön työpanoksesta vähintään puolet kohdistuu maakunnalle siirtyviin tehtäviin.

Työnantaja arvioi henkilöiden työpanoksen määrän kohdistumisen maakunnalle siirtyviin tehtäviin sekä kunnalle ja valtiolle jääviin tehtäviin. Alustava selvitys (esiselvitys) siirtyvästä henkilöstöstä tulee tehdä 30.10.2018 mennessä. Lopullinen selvitys siirtyvästä henkilöstöstä on oltava valmis 30.12.2019 mennessä (esiselvityksen päivitys). 


Vimana Oy:n palvelut on määritelty maakuntalakiesityksessä yleisellä tasolla. Vimanan tarjoamia palveluita ovat:

 1) perustietotekniikkapalvelut,

2) toimialariippumattomat tietojärjestelmäpalvelut,

3) tietohallintopalvelut ts. asiantuntijapalvelut sekä

4) integraatiopalvelut.

Vimanalle on asetettu asiakasneuvottelukunta ja se on aloittanut toimintansa.

Vimana Oy:n palvelut on tarkoitus tarkentaa valtioneuvoston asetuksella. Palveluiden suunnittelu on käynnissä yhteistyössä maakuntien ICT-valmistelun ja asiakasneuvottelukunnan kanssa ja niihin voi tulla muutoksia. Asetusta valmistellaan valtiovarainministeriön toimesta.

Asetus voidaan antaa aikaisintaan vasta kun maakuntalakiehdotus on hyväksytty ja väliaikaishallinto on toimivaltainen. Maakuntalakiesityksen mukaan maakuntia on kuultava ennen asetuksen antamista. 


Maakuntalakiesityksessä säädetään maakuntien velvollisuudesta käyttää palvelukeskusten tuottamia palveluja. Maakunnan ja maakunnan tytäryhteisön, joka ei toimi kilpailutilanteessa markkinoilla, on käytettävä tieto- ja viestintäteknisten palvelujen palvelukeskuksen tuottamia palveluja, ellei maakuntalain 122 §:ssä tarkoitetuissa palveluissa muun palveluntuottajan tarjoaman palvelun käyttö ole tietyssä toiminnassa tai asiassa taikka sen osassa välttämätöntä taloudellisesta, toiminnallisesta, teknisestä tai muusta vastaavasta perustellusta syystä.

Palveluista ja niiden käyttövelvoitteesta tullaan säätämään maakuntalain lisäksi valtioneuvoston asetuksella. Asetusta valmistellaan valtiovarainministeriön toimesta. Asetus voidaan antaa aikaisintaan vasta kun maakuntalakiehdotus on hyväksytty ja väliaikaishallinto on toimivaltainen. Maakuntalakiesityksen mukaan maakuntia on kuultava ennen asetuksen antamista.


SoteDigi Oy vastaa kansallisesti kehitettäviin sosiaali- ja terveydenhuollon uusiin digitaalisiin ratkaisuihin liittyvien hankkeiden ja hankintojen toteuttamisesta ja niitä tukevasta kehittämisestä valtioneuvoston hyväksymän yhtenäispolitiikan puitteissa valtioneuvoston toimeksiannosta tai valtioneuvoston tai maakuntien tilauksesta.


SoteDigi Oy rahoittaa toimintansa maakunnilta perittävillä palvelumaksuilla. Valtion kehitysyhtiö Vake Oy on luovuttanut yhtiölle 90 miljoonan euron pääoman.


Tarkoitus on, että maakunnat ja valtio omistajina ohjaavat maakuntien ICT-palvelukeskus Vimana Oy:n ja SoteDigi -yhtiön toimintaa saman konsernin toiminnallisena kokonaisuutena. SoteDigi Oy toimii kiinteässä yhteistyössä maakuntien ICT-palvelukeskuksen Vimana Oy:n kanssa sisarsidosryhmäyksikkönä.

SoteDigi Oy kehittää uusia ratkaisuja ja siirtää ne tuotantokäyttöön Vimana Oy:n huolehtiessa vakiintuneiden ratkaisujen tarjoamisesta asiakkailleen sekä toimialariippumattomista palveluista.

SoteDigi Oy sopii yhteishankinnoista ja hankkii digitaalisten sote-palvelujen tuotantoa Vimana Oy:stä.

Vimana Oy välittää SoteDigi -yhtiön palveluita maakunnille ja muille yhtiön palveluiden käyttöön oikeutetuille sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoille. Tämä sisältää palvelujen välittämisen myös yksityisille sote-palvelujen tuottajille niiden toimiessa julkisin varoin rahoitettujen sote-palvelujen tuottajina. 


Lisätietoja tukipalveluista ja palvelukeskuksista:

Vimana Oy: hankinta- ja lakiasiainjohtaja Satu Ylisiurua-Hemminki, puh. 050 390 2417, satu.ylisiurua-hemminki(at)vimana.fi
Maakuntien tilakeskus Oy: toimitusjohtaja Olavi Hiekka, puh. 0400 252 394, olavi.hiekka(at)maakuntientilakeskus.fi
SoteDigi Oy: hallintojohtaja Mervi Olkinuora, puh. 0294 444 218, mervi.olkinuora(at)hansel.fi
Maakuntauudistuksen valtakunnallisen toimeenpanon koordinaattori Ville-Veikko Ahonen, 0295530066, ville-veikko.ahonen(at)vm.fi