Tietojohtaminen ja sote-mittarit

 

Sote-uudistuksen tavoitteiden toteutumiseksi palvelujen suunnittelussa ja päätöksenteossa on tehtävä tietoon perustuvia ratkaisuja. Tietoa tarvitaan valtakunnallista ja maakuntien ohjausta varten, järjestäjien ja tuottajien välillä sekä asiakkaiden ja tuottajien välillä. Tietoa kerätään esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksista ja vaikuttavuudesta. Tiedon avulla voidaan arvioida sote-uudistuksen tavoitteiden toteutumista.

Sote-uudistus edellyttää mittavaa tietotuotannon uudistamista. Valtakunnallisesti on tarvetta uuteen tietotuotantoon mm. valinnanvapauteen, palvelujen laatuun sekä potilas- ja asiakasturvallisuuteen liittyvässä tiedossa. 

Maakunta tarvitsee mittareita toimintansa suunnitteluun ja johtamiseen. Palveluntuottajien taas on tuotettava maakunnille tietoa esimerkiksi palvelujensa asiakasmääristä, odotusajoista ja kustannuksista.
Osana sote-uudistusta valmistellaan yhtenäistä mittaristoa ja indikaattoreita väestön hyvinvoinnin ja palvelutarpeiden arviointiin sekä palvelujen laadun, vaikuttavuuden, kustannusten ja tehokkuuden seuraamiseen. Valmistelua tekee vaikuttavuus- ja kustannustietoryhmä.

Valtakunnallisen sote-tiedon keruussa keskeisiä toimijoita ovat mm. THL, Tilastokeskus, KELA ja Valvira. Maakuntien käytettävissä ovat jatkossakin THL:n tilastotietokannat ja indikaattorit verkossa. Maakuntien sote-uudistuksen valmistelijoiden tietopyyntöihin vastaaminen on asetettu etusijalle THL:ssä. THL kehittää yhdessä maakuntien toimijoiden kanssa sote-uudistuksen tarvitsemaa tietopohjaa sekä seuraa ja arvioi maakuntien sote-palveluita. Yhteistyötila

Myös valvontaviranomaiset tarvitsevat jatkossa tietoa uusilta maakunnilta. Esimerkiksi Valvira tarvitsee laajasti tietoa mm. toimipaikoista, henkilöstömitoituksista, henkilöstön työtyytyväisyydestä, asiakastyytyväisyydestä, hoitoonpääsystä ja päätösten määräajoista.  

 

SOTE-KUVA-mittariston luonnos

Kustannus- ja vaikuttavuustietoryhmän toimeenpanoalaryhmä (KUVA-TPA) on valmistellut luonnoksen mittaristoksi. Mittaristo on tarkoitettu erityisesti käytettäväksi kansallisella tasolla osana maakuntien ohjausta. Alueuudistus.fi-sivustolla on saatavilla aina mittaristoluonnoksen  tuorein KUVA-TPA ryhmässä hyväksytty versio. Mittaristolistan valmistelun lisäksi mittareista tuotetaan lukuarvoja saataville. Sotkanet-tilastotietokannassa voi tarkastella useita listalla olevista mittareista HE 15/2017 mukaisella maakuntajaotuksella ryhmiteltynä KUVA-mittariston mukaisesti.

Valtionvarainministeriön ohjauksessa on käynnistynyt maakuntien ohjauksen simulointiharjoitus helmikuussa 2018. Tässä yhteydessä myös sosiaali- ja terveysministeriö harjoittelee rooliaan yhteistyössä maakuntien kanssa. Harjoituksessa käydään kaikkien maakuntien kanssa neuvottelut. KUVA-mittariston avulla muodostettua dataa käytetään neuvottelujen tausta-aineistona. Samalla testataan mittariston toimivuutta osana ohjausprosessia.

Mittaristoluonnoksesta on mahdollista antaa KUVA-TPA ryhmälle palautetta jatkovalmistelun tueksi. Ohjeita palautteen antamiselle, lisätietoja sekä kuvia mittaristosta ja linkki Sotkanetissä julkaistuihin mittaristotietoihin löytyy THL:n verkkosivuilta.

Palautteen osoite: kuvamittaristopalaute@thl.fi

Yhteyshenkilö KUVA-mittaristoon liittyvissä asioissa on Päivi Hämäläinen (paivi.m.hamalainen@stm.fi).
 

Sote-tiedon tietoturvallisen hyödyntämisen kokonaisarkkitehtuuriluonnos kommentoitavana

Arkkitehtuurikuvaustyötä on tehty STM:n toimeksiannosta kevään aikana neljässä työpajassa ja asiantuntijatyönä. Luonnoksesta pyydetään kommentteja 21.8. mennessä. Lisätietoja jaakko.viitanen@citrus.fi (kesäkuun loppuun asti) ja mikko.huovila@stm.fi 10.7. alkaen. Myös kommentit heille sähköpostitse Wordin kommentointi-ominaisuutta hyödyntäen.

Luonnos sosiaali- ja terveystietojen tietoturvallisen hyödyntämisen kokonaisarkkitehtuurista 20170616.pdf

Kommentteja toivotaan erityisesti seuraaviin asioihin:

  • yhteenvedon keskeisiin huomioihin
  • miten näette, että eri tasojen tietotarpeet ja tiedonkeruut tulisi harmonisoida tarkoituksenmukaiseksi kokonaisuudeksi?
  • miten näette tietoaltaiden roolin ja niiden suhteen erilaisin tietovarastoratkaisuihin lyhyellä (2019) ja pitkällä aikavälillä (2025)?
  • mitä tehtäviä tulisi priorisoida SOTE-uudistuksen näkökulmasta?
  •  millaisia linjauksia ja toimenpiteitä odotatte valtakunnallisilta ohjaavilta viranomaisilta (esim. STM, THL, VM)?

Arkkitehtuurikuvausdokumentista ja viimeisen työpajan esitysaineistoista on koottu Innokylään tämän dokumentin tausta-aineistoa. Innokylän työtila


Lisätietoja:

ylijohtaja Veli-Mikko Niemi, STM, p.0295 163 425
neuvotteleva virkamies Sari Kauppinen, STM, p. 0295 163 267