Valtakunnallinen tuki osallistumiseen ja vaaleihin

Valtiovarainministeriö, oikeusministeriö ja Suomen Kuntaliitto tukevat yhdessä maakuntien perustamista ja alueellista valmistelua maakuntavaalien sekä osallistumisen osalta seuraavien toimenpiteiden kautta. Toimenpiteet eli moduulit muodostavat kokonaisuuden, jonka tavoitteena on tarjota tukea ja tietopaketteja maakuntavaalien järjestämisen ja maakunnan osallistumis- ja vaikuttamisjärjestelmän kehittämiseksi. Erilliset tukitoimenpiteet kohdentuvat konkreettiseen tekemiseen ja lainsäädännön toimeenpanoon sekä toimeenpanon suunnitteluun uudistuksen eri vaiheissa.

Maakuntavaalit 

Ensimmäiset maakuntavaalit järjestetään lokakuussa 2018.

Oikeusministeriö ohjeistaa väliaikaista valmistelutoimielintä ja maakuntavaalilautakuntia tarkemmin vaalien toimittamisesta lähempänä vaalien ajankohtaa. Oikeusministeriö järjestää myös tarvittaessa koulutusta maakuntavaalien toimittamisen tueksi syksyllä 2018. Oikeusministeriö, valtiovarainministeriö ja Suomen Kuntaliitto toteuttavat viestintätoimenpiteitä vaaleja koskien.  

Maakunnan aloitejärjestelmää koskeva suunnittelu

Maakuntalain mukaan maakunnan asukkaalla sekä alueella toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä aloitteita maakunnan toimintaa koskevissa asioissa. Maakunnan 15 vuotta täyttäneillä asukkailla on myös oikeus tehdä aloite kansanäänestyksen järjestämiseksi maakunnassa.

Oikeusministeriö ylläpitää sähköisiä demokratia.fi-palveluja, joihin kuuluvat mm. otakantaa.fi-keskustelufoorumi, kuntalaisaloite.fi, lausuntopalvelu.fi ja nuorten ideat.fi. Oikeusministeriö valmistelee sähköisen maakunta-aloitteen lisäämistä demokratia.fi-palveluihin. Tavoitteena on, että maakunta-aloite.fi-järjestelmä on käytössä 1.1.2019 eli silloin, kun maakuntalain osallistumista ja vaikuttamista koskevat pykälät tulevat sovellettaviksi.

Nuorisovaltuuston, vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston sekä kielivähemmistön vaikuttamistoimielinten asettaminen

Maakuntalain mukaan maakunnan on asetettava nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä, vammaisneuvosto sekä vanhusneuvosto lain tultua sovellettavaksi, kuitenkin viimeistään 1.1.2019 mennessä. Lisäksi kaksikielisissä maakunnissa ja maakunnassa, johon kuuluu saamelaisten kotiseutualueeseen kuuluva kunta, on asetettava kielivähemmistön vaikuttamistoimielin. 

Suomen Kuntaliitto, valtiovarainministeriö sekä oikeusministeriö valmistelevat yhteistyössä käytännön oppaan vaikuttamistoimielimistä. Oppaassa esitellään kuntien vaikuttamistoimielinten kokemuksiin pohjautuen hyviä toimintakäytäntöjä. Se sisältää myös esimerkkejä ja suosituksia koskien mm. vaikuttamistoimielinten vaihtoehtoisia valintatapoja (esim. nuorisovaltuusto), kokoonpanoa, tehtäviä ja vuorovaikutusta sekä prosessikuvauksen vaikuttamistoimielinten asettamiseksi.  Opasta valmistellaan Suomen Kuntaliiton AKE –hankkeessa (asukkaat maakuntauudistuksen keskiöön). Se valmistuu syksyllä 2017.

Maakunnan osallistumisjärjestelmä ja osallistumista koskevat strategiset tavoitteet sekä viestintä ja vuorovaikutus

Maakunnassa tulee suunnitella se, millaisia osallistumiskeinoja ja –menetelmiä sekä rakenteita maakunnassa on tarkoituksenmukaista ottaa käyttöön ja mitkä ovat maakunnan osallistumista ja vaikuttamista koskevat strategiset tavoitteet. Valmistelu on hyvä kytkeä maakuntastrategian valmistelun yhteyteen. Strategiaa voidaan tarvittaessa toimeenpanna yksityiskohtaisemman osallisuusohjelman  tai –suunnitelman avulla. Maakunnan ja jo väliaikaisen valmistelutoimielimen tulee tiedottaa maakunnan toiminnasta, tai maakunnan perustamista koskevasta valmistelusta alueen asukkaille, palvelujen käyttäjille, järjestöille ja yhteisöille.

Esimerkkejä maakuntien valmistelun etenemisestä:

Esimerkkejä osallisuus- ja vuorovaikutusjärjestelmistä

Osallistumis- ja vaikuttamismenetelmiä

Digitaalisia menetelmiä osallistumiseen ja vaikuttamiseen

Valtiovarainministeriön koordinoimassa avoimen hallinnon ohjelmassa on valmistunut tukipaketti, joka sisältää tietoa avoimen hallinnon yhteisistä periaatteista ja ohjeita keskeisimpiin toimenpiteisiin sekä esimerkkejä hyvistä käytännöistä. Paketti sisältää lyhyesti kirjoitettu kortteja avoimeen hallintoon liittyvistä aiheista periaatteella ”tee ainakin nämä asiat”. Kortit ovat muun muassa selkeyden, viestinnän ja osallisuuden teemoista. Tukipaketti sisältää myös avoimen hallinnon tarkistuslistan. Sitä voi tilata osoitteesta avoinhallinto(a)vm.fi

Muita linkkejä:

Koulutuskiertue

Oikeusministeriö, valtiovarainministeriö ja Suomen Kuntaliitto järjestävät kevään 2018 aikana koulutuskiertueen, jossa alueellisia vastuuvalmistelijoita tuetaan ja koulutetaan maakunnan osallisuus- ja vaikuttamiskeinoja koskevaan lainsäädäntöön ja lainsäädännön toimeenpanoon. Sitä ennen, syksyllä 2017 Suomen Kuntaliitto järjestää AKE-projektin pilottimaakunnissa koulutuspilotteja.  Erityisenä fokuksena ovat käyttäjälähtöiset osallistumisen menetelmät, osallisuussuunnitelman tekeminen ja maakuntalain osallisuutta koskevien säännösten toimeenpano.  

Sopimukset

Asukkaiden osallistumisoikeuksia turvaavat velvoitteet tulee sisällyttää maakunnan järjestämisvastuulle kuuluvia palveluja tuottavien yritysten ym. kanssa tehtäviin sopimuksiin, osana muuta sopimusvalmistelua. Neuvoja ja ohjeita tähän valmistuu syksyllä 2017.