Valtakunnallinen tuki osallistumiseen ja vaaleihin

Valtiovarainministeriö, oikeusministeriö ja Suomen Kuntaliitto tukevat yhdessä maakuntien perustamista ja alueellista valmistelua maakuntavaalien sekä osallistumisen osalta seuraavien toimenpiteiden kautta. Toimenpiteet eli moduulit muodostavat kokonaisuuden, jonka tavoitteena on tarjota tukea ja tietopaketteja maakuntavaalien järjestämisen ja maakunnan osallistumis- ja vaikuttamisjärjestelmän kehittämiseksi. Erilliset tukitoimenpiteet kohdentuvat konkreettiseen tekemiseen ja lainsäädännön toimeenpanoon sekä toimeenpanon suunnitteluun uudistuksen eri vaiheissa.

Maakuntavaalit

Ensimmäiset maakuntavaalit järjestetään presidentinvaalin yhteydessä vuoden 2018 alussa. Vaalipäivä on sunnuntai 28.1.2018

Oikeusministeriö ohjeistaa väliaikaista valmistelutoimielintä ja maakuntavaalilautakuntia tarkemmin vaalien toimittamisesta lähempänä vaalien ajankohtaa. Oikeusministeriö myös tarvittaessa järjestää koulutusta maakuntavaalien toimittamisen tueksi 2017 loppuvuodesta. Oikeusministeriö, valtiovarainministeriö ja Suomen Kuntaliitto toteuttavat viestintätoimenpiteitä vaaleja koskien.  

Maakunnan aloitejärjestelmää koskeva suunnittelu

Maakuntalain mukaan maakunnan asukkaalla sekä alueella toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä aloitteita maakunnan toimintaa koskevissa asioissa. Maakunnan 15 vuotta täyttäneillä asukkailla on myös oikeus tehdä aloite kansanäänestyksen järjestämiseksi maakunnassa.

Oikeusministeriö ylläpitää sähköisiä demokratia.fi-palveluja, joihin kuuluvat mm. otakantaa.fi-keskustelufoorumi, kuntalaisaloite.fi, lausuntopalvelu.fi ja nuorten ideat.fi. Oikeusministeriö valmistelee sähköisen maakunta-aloitteen lisäämistä demokratia.fi-palveluihin. Tavoitteena on, että maakunta-aloite.fi- järjestelmä on käytössä 1.3.2018 eli silloin, kun maakuntalain osallistumista ja vaikuttamista koskevat pykälät tulevat sovellettaviksi.

Nuorisovaltuuston, vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston sekä kielivähemmistön vaikuttamistoimielinten asettaminen

Maakuntalain mukaan maakunnan on asetettava nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä, vammaisneuvosto sekä vanhusneuvosto lain tultua sovellettavaksi, kuitenkin viimeistään 1.1.2019 mennessä. Lisäksi kaksikielisissä maakunnissa ja maakunnassa, johon kuuluu saamelaisten kotiseutualueeseen kuuluva kunta, on asetettava kielivähemmistön vaikuttamistoimielin. 

Suomen Kuntaliitto, valtiovarainministeriö sekä oikeusministeriö valmistelevat yhteistyössä käytännön oppaan vaikuttamistoimielimistä. Oppaassa esitellään kuntien vaikuttamistoimielinten kokemuksiin pohjautuen hyviä toimintakäytäntöjä. Se sisältää myös esimerkkejä ja suosituksia koskien mm. vaikuttamistoimielinten vaihtoehtoisia valintatapoja (esim. nuorisovaltuusto), kokoonpanoa, tehtäviä ja vuorovaikutusta sekä prosessikuvauksen vaikuttamistoimielinten asettamiseksi.  Opasta valmistellaan Suomen Kuntaliiton AKE –hankkeessa (asukkaat maakuntauudistuksen keskiöön). Se valmistuu syyskuussa 2017.

Maakunnan osallistumisjärjestelmä ja osallistumista koskevat strategiset tavoitteet sekä viestintä ja vuorovaikutus

Maakunnassa tulee suunnitella se, millaisia osallistumiskeinoja ja –menetelmiä sekä rakenteita maakunnassa on tarkoituksenmukaista ottaa käyttöön ja mitkä ovat maakunnan osallistumista ja vaikuttamista koskevat strategiset tavoitteet. Valmistelu on hyvä kytkeä maakuntastrategian valmistelun yhteyteen. Strategiaa voidaan tarvittaessa toimeenpanna yksityiskohtaisemman osallisuusohjelman  tai –suunnitelman avulla. Maakunnan ja jo väliaikaisen valmistelutoimielimen tulee tiedottaa maakunnan toiminnasta, tai maakunnan perustamista koskevasta valmistelusta alueen asukkaille, palvelujen käyttäjille, järjestöille ja yhteisöille.

Valtiovarainministeriö, Suomen Kuntaliitto ja oikeusministeriö kokoavat hyviä käytäntöjä ja malleja osallistumiseen, vuorovaikutukseen ja viestintään liittyen. Siinä keskitytään erityisesti käyttäjälähtöisiin sekä digitaalisiin osallistumistapoihin sekä avoimeen viestintään ja vuorovaikutukseen. Sen laadinnassa hyödynnetään AKE –hankkeessa toteutettuja pilotointeja. Aineistoa kootaan jatkuvasti ja päivitetään säännöllisesti. Perusaineisto, joka koskee erityisesti valmisteluaikaista viestintää ja vuorovaikutusta kootaan alkusyksyyn 2017 mennessä alueuudistus.fi-sivulle.

Valtiovarainministeriön koordinoima avoimen hallinnon ohjelma valmistelee huhtikuun 2017 loppuun mennessä tukipaketin, joka sisältää tietoa avoimen hallinnon yhteisistä periaatteista ja ohjeita keskeisimpiin toimenpiteisiin sekä esimerkkejä hyvistä käytännöistä.

Koulutuskiertue

Oikeusministeriö, valtiovarainministeriö ja Suomen Kuntaliitto järjestävät kevään 2018 aikana koulutuskiertueen, jossa alueellisia vastuuvalmistelijoita tuetaan ja koulutetaan maakunnan osallisuus- ja vaikuttamiskeinoja koskevaan lainsäädäntöön ja lainsäädännön toimeenpanoon. Sitä ennen, syksyllä 2017 Suomen Kuntaliitto järjestää AKE-projektin pilottimaakunnissa koulutuspilotteja.  Erityisenä fokuksena ovat käyttäjälähtöiset osallistumisen menetelmät, osallisuussuunnitelman tekeminen ja maakuntalain osallisuutta koskevien säännösten toimeenpano.  

Sopimukset

Asukkaiden osallistumisoikeuksia turvaavat velvoitteet tulee sisällyttää maakunnan järjestämisvastuulle kuuluvia palveluja tuottavien yritysten ym. kanssa tehtäviin sopimuksiin, osana muuta sopimusvalmistelua.
 

Lisätietoja: