Valtakunnallinen tuki osallistumiseen ja vaaleihin

Valtiovarainministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, oikeusministeriö ja Kuntaliitto tukevat yhdessä maakuntien perustamista ja alueellista valmistelua maakuntavaalien sekä osallistumisen osalta seuraavien toimenpiteiden kautta. Toimenpiteet eli moduulit muodostavat kokonaisuuden, jonka tavoitteena on tarjota tukea ja tietopaketteja maakuntavaalien järjestämisen ja maakunnan osallistumis- ja vaikuttamisjärjestelmän kehittämiseksi. Erilliset tukitoimenpiteet kohdentuvat konkreettiseen tekemiseen ja lainsäädännön toimeenpanoon sekä toimeenpanon suunnitteluun uudistuksen eri vaiheissa.

Maakuntavaalit 

Ensimmäiset maakuntavaalit järjestetään lokakuussa 2018.

Oikeusministeriö ja Kuntaliitto ohjeistavat väliaikaista valmistelutoimielintä, maakuntavaalilautakuntia sekä kuntien vaaliviranomaisia tarkemmin vaalien toimittamisesta lähempänä vaalien ajankohtaa. Oikeusministeriö järjestää myös tarvittaessa koulutusta maakuntavaalien toimittamisen tueksi syksyllä 2018. Oikeusministeriö, valtiovarainministeriö ja Kuntaliitto toteuttavat viestintätoimenpiteitä vaaleja koskien.  

Maakunnan aloitejärjestelmää koskeva suunnittelu

Maakuntalain mukaan maakunnan asukkaalla sekä alueella toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä aloitteita maakunnan toimintaa koskevissa asioissa. Maakunnan 15 vuotta täyttäneillä asukkailla on myös oikeus tehdä aloite kansanäänestyksen järjestämiseksi maakunnassa.

Oikeusministeriö ylläpitää sähköisiä demokratia.fi-palveluja, joihin kuuluvat mm. otakantaa.fi-keskustelufoorumi, kuntalaisaloite.fi, lausuntopalvelu.fi ja nuorten ideat.fi. Oikeusministeriö valmistelee sähköisen maakunta-aloitteen lisäämistä demokratia.fi-palveluihin. Tavoitteena on, että maakunta-aloite.fi-järjestelmä on käytössä 1.1.2019 eli silloin, kun maakuntalain osallistumista ja vaikuttamista koskevat pykälät tulevat sovellettaviksi.

Nuorisovaltuuston, vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston sekä kielivähemmistön vaikuttamistoimielinten asettaminen

Maakuntalain mukaan maakunnan on asetettava nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä, vammaisneuvosto sekä vanhusneuvosto lain tultua sovellettavaksi, kuitenkin viimeistään 1.1.2019 mennessä. Lisäksi kaksikielisissä maakunnissa ja maakunnassa, johon kuuluu saamelaisten kotiseutualueeseen kuuluva kunta, on asetettava kielivähemmistön vaikuttamistoimielin. 

Valtiovarainministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, oikeusministeriö ja Kuntaliitto ovat valmistelleet yhteistyössä käytännön oppaita vaikuttamistoimielinten perustamiseen ja toimintaan maakunnissa. Niissä tuodaan esille vaikuttamistoimielinten juridinen tausta ja toiminnan reunaehdot, jotka maakunnille säädettävä toimiala ja tehtävät asettavat. Lisäksi oppaissa esitellään hyviä toimintakäytäntöjä, jotka pohjautuvat kuntien vaikuttamistoimielinten kokemuksiin. Niihin on koottu myös esimerkkejä, jotka koskevat mm. vaikuttamistoimielinten vaihtoehtoisia valintatapoja (esim. nuorisovaltuusto), kokoonpanoa, tehtäviä ja vuorovaikutusta. 

- Luonnos oppaasta maakunnallisen vammaisneuvoston perustamiseen

- Luonnos oppaasta maakunnallisen vanhusneuvoston perustamiseen

Oppaiden aihioita ja käytännön esimerkkejä työstettiin 1.11.2017 pidetyssä työpajassa. Tarkoituksena oli löytää esimerkkejä hyvistä menetelmistä ja vaikuttamistoimielinten toimintatavoista.

Työpajassa käytyä keskustelua ja kysymyksiä liittyen kielivähemmistön vaikuttamistoimielimeen (27 §) on koottu yhteen seuraaviin kalvosarhoihin:

- Kielivähemmistön vaikuttamistoimielin (suomeksi)

- Påverkningsorganet för den språkliga minoritet (ruotsiksi)

Luonnoksia kannattaa jo hyödyntää maakuntavalmistelussa. Niitä voi kommentoida 11.12.2017 mennessä Suvi Savolaiselle valtiovarainministeriöön (etunimi.sukunimi@vm.fi) tai Tarja Krakaulle Kuntaliittoon (etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi).

Maakunnan osallistumisjärjestelmä ja osallistumista koskevat strategiset tavoitteet sekä viestintä ja vuorovaikutus

Maakunnassa tulee suunnitella se, millaisia osallistumiskeinoja ja –menetelmiä sekä rakenteita maakunnassa on tarkoituksenmukaista ottaa käyttöön ja mitkä ovat maakunnan osallistumista ja vaikuttamista koskevat strategiset tavoitteet. Valmistelu on hyvä kytkeä maakuntastrategian valmistelun yhteyteen. Strategiaa voidaan tarvittaessa toimeenpanna yksityiskohtaisemman osallisuusohjelman  tai –suunnitelman avulla. Maakunnan ja jo väliaikaisen valmistelutoimielimen tulee tiedottaa maakunnan toiminnasta, tai maakunnan perustamista koskevasta valmistelusta alueen asukkaille, palvelujen käyttäjille, järjestöille ja yhteisöille.

Esimerkkejä maakuntien valmistelun etenemisestä:

Esimerkkejä osallisuus- ja vuorovaikutusjärjestelmistä

Osallistumis- ja vaikuttamismenetelmiä

Digitaalisia menetelmiä osallistumiseen ja vaikuttamiseen

Valtiovarainministeriön koordinoimassa avoimen hallinnon ohjelmassa on valmistunut tukipaketti, joka sisältää tietoa avoimen hallinnon yhteisistä periaatteista ja ohjeita keskeisimpiin toimenpiteisiin sekä esimerkkejä hyvistä käytännöistä. Paketti sisältää lyhyesti kirjoitettu kortteja avoimeen hallintoon liittyvistä aiheista periaatteella ”tee ainakin nämä asiat”. Kortit ovat muun muassa selkeyden, viestinnän ja osallisuuden teemoista. Tukipaketti sisältää myös avoimen hallinnon tarkistuslistan. Sitä voi tilata osoitteesta avoinhallinto(a)vm.fi

Muita linkkejä:

Koulutukset

Valtiovarainministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, oikeusministeriö ja Kuntaliitto suunnittelevat koulutuskiertuetta, jossa alueellisia vastuuvalmistelijoita ja päättäjiä tuetaan ja koulutetaan maakunnan osallisuus- ja vaikuttamiskeinoja koskevaan lainsäädäntöön ja lainsäädännön toimeenpanoon. Koulutus on tarkoitus toteuttaa maakuntavaalien jälkeen, jotta kohderyhmäksi voidaan ottaa myös vastavalitut luottamushenkilöt.

Sitä ennen, keväällä 2018 Kuntaliitto ja eri ministeriöt käynnistävät AKE-projektin pilottimaakunnissa koulutuspilotteja. Erityisenä fokuksena ovat käyttäjälähtöiset osallistumisen menetelmät, osallisuussuunnitelman tekeminen ja maakuntalain osallisuutta koskevien säännösten toimeenpano.  

Sopimukset ja palveluntuottajien ehdot

Asukkaiden osallistumisoikeuksia ja viestintää turvaavat velvoitteet tulee sisällyttää maakunnan järjestämisvastuulle kuuluvia palveluja tuottavien yritysten ym. kanssa tehtäviin sopimuksiin ja ehtoihin, osana laajempaa sopimusvalmistelua. Neuvoja ja ohjeita tähän valmistuu syksyllä 2017.

Lisätietoja: ylitarkastaja Suvi Savolainen, valtiovarainministeriö, etunimi.sukunimi(a)vm.fi, puh. 02955 30122