Tietotekniikka tukee toimintaa

Hallitus on linjannut 12.9.2016 sotedigi-muutosohjelmaosion sisältävän maakuntadigi-ohjelmakokonaisuuden valmistelun käynnistämisestä valtiovarainministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön vetovastuulla. Esiselvitysvaiheessa selvitetään tietohallinto-toimintojen ja ICT-palvelujen konkreettisia tarpeita ja toteutustapoja. Toimenpiteet kootaan yhtenäiseksi muutosohjelmaksi joka myös rahoitetaan kokonaisuutena. Muutosohjelma on perusta valtakunnalliselle ja maakunnissa tapahtuvalle toimeenpanolle.

Hallitus on linjannut 12.9.2016 sotedigi-muutosohjelmaosion sisältävän maakuntadigi-ohjelmakokonaisuuden valmistelun käynnistämisestä valtiovarainministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön vetovastuulla.

Vuonna 2018 toimintansa aloittava maakunta joutuu suunnittelemaan ja organisoimaan hallintonsa ja siihen liittyvät menettelyt ennen kun se voi ottaa vastaan järjestämisvastuulleen kuuluvia tehtäviä. Tiedonhallinnan ja ICT:n osalta tämä tarkoittaa tietohallinnolle kuuluvien julkisten hallintotehtävien sekä hallinnon järjestämiseen liittyvien tosiasiallisten tehtävien suunnittelua, niiden toteutuksen organisointia ja resursointia sekä näihin liittyvien menettelyjen virallistamista maakunnan päätöksentekomenettelyjen mukaisesti.

Maakunnan tietohallinnon julkisina hallintotehtävinä voidaan pitää:

 • velvoitetta suunnitella ja kuvata maakunnan kokonaisarkkitehtuuri (TietohL 7 §)
 • Hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseen liittyvien tehtävien toteuttamisa; tietojärjestelmien kuvaaminen, tietoturvallisuudesta huolehtiminen, varautumissuunnittelu, tietoon liittyvien oikeuksien selvittämisvelvollisuus, tiedon laadun turvaaminen sekä hyvän julkisuus- ja salassapitorakenteen toteuttaminen (JulkL 18.4 §);
 • Arkistotoimen tehtäviä, siltä osin kuin arkistotoimen tehtävät järjestetään maakunnassa osaksi tietohallintoa (ArkistoL 7 ja 8 §);
 • Lakisääteisten tehtävien hoidossa syntyviä henkilörekistereitä; henkilötietojen käsittelyn suunnittelu, rekisteriselosteiden laatiminen, tietojen suojaaminen, tarpeettomien rekisterien arkistointi / hävittäminen (HetiL 6, 10, 32, 34 ja 35 §)
 • Sähköisten asiointipalvelujen järjestäminen ja saatavuuden turvaaminen (SAVL 5 ja 6 §),
 • Palveluperiaatteen toteuttaminen (HL 7 §),
 • Tietohallinnon hankintatoimen järjestäminen (HankL 1 §)
 • Häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varautumiseen liittyvät tehtävät ICT:n osalta (ValmiusL)
 • Yhteisten ICT-palvelujen käyttövelvoite (Tori-laki, TUVE-laki, Kapa-laki)
 • Lakisääteiset tiedonantovelvoitteet, siltä osin kun ne toteutetaan tietojärjestelmien tiedoista
 • Tietohallinnon ohjaus- ja valvontatehtävät (edellä mainittujen tehtävien ohjaus ja valvonta)
 • Tietohallinnon tehtävät osana kyseessä olevan organisaation rakennetta

Maakunnan tietohallinnolle kuuluvien tehtävien toteuttaminen sekä tietohallinnon rooli palvelutoimintaa tukevien ja toteuttavien tieto- ja viestintäteknisten ratkaisujen järjestäjänä edellyttää hyvää kokonaiskuvaa muutoksen lähtötilanteesta. Tämän muodostamiseksi sekä kunnille, kuntayhtymille ja väliaikaishallinnolle voimaanpanolaissa ehdotettujen selvitys- ja kartoitustehtävien toteuttamiseksi, tulisi jo esivalmisteluvaiheessa käynnistää nykyisten tietovarantojen ja tietojärjestelmien sekä niihin liittyvien sopimusten ja tuotantojärjestelyiden kartoittaminen.

Maakuntadigi-ryhmä valmistelee kansallisella tasolla ICT- ja tietohallintopalveluihin liittyviä linjauksia ja toimeksiantoja yhteistyössä SOTEdigin kanssa.