FI SV

ICT-palvelukeskus

ICT-palvelukeskus, yleiskatsaus 5/2017

Maakuntien ICT- palvelukeskuksen perustamisprojekti, valmistelun ohjeistus maakuntien toimijoille ja saate

Kansallinen ICT-palvelukeskus tuottaa tietohallinto-, tietojärjestelmä- ja tietotekniikkapalveluita maakunnille ja valtion viranomaisille. Tieto- ja viestintäteknisten palvelujen palvelukeskuksen (ICT-palvelukeskus) tytäryhtiöksi hallituksen linjausten mukaisesti tulee sosiaali- ja terveydenhuollon toimialakohtaisia ICT- ja digitalisointiratkaisuja ja tietointegraatioon liittyviä tehtäviä hoitava Sote-ICT-kehittämisyhtiö. Palvelukeskusta valmistelevan ohjausryhmän ja molempien projektiryhmien toimikausi on 1.12.2016 - 31.12.2018.

Ohjausryhmä

Ohjausryhmän tehtävänä on:

Valmistella palvelukeskuksen perustamiseen ja toiminnan käynnistämiseen liittyvät linjauskysymykset ja mahdolliset säädöstarpeet johtoryhmän käsiteltäväksi koskien erityisesti:

 • palveluiden tarjonnan sekä toimintaprosessien, tietojärjestelmien, suunnittelun ja raportoinnin yhdenmukaisuutta,
 • yhteisen palvelutuotannon sekä ostopalvelujen kokonaisuutta,
 • palvelutuotannon tuottavuuden edistämistä ja resurssien käytön tehostamista, ja
 • siirtymäkauden järjestelyjä.

Käsitellä ja valmistella johtoryhmän käsiteltäväksi palvelukeskusyhtiön perustamiseen, omistukseen, henkilöstöön, liiketoimintaan sekä rahoitukseen liittyvät keskeiset suunnitelmat ja linjausesitykset.

Käsitellä ja valmistella johtoryhmän käsiteltäväksi palvelukeskusyhtiön toimialaan liittyviä muita linjattavia asioita.

Ohjata projektiryhmän työskentelyä.

Käsitellä ja valmistella johtoryhmän käsiteltäväksi projektivaiheeseen liittyvät määrärahaesitykset.

Kokoonpano

Puheenjohtaja: ICT-johtaja Anna-Maija Karjalainen, valtiovarainministeriö

Varapuheenjohtaja: Tietohallintoneuvos Maritta Korhonen, sosiaali- ja terveysministeriö

Jäsenet:

Erityisasiantuntija Teemu Luukko, sisäministeriö
Hallitusneuvos Ilkka Turunen, valtiovarainministeriö
Tietohallintojohtaja Antti Vertanen, maa- ja metsätalousministeriö
Digijohtaja Harri Eskola, työ- ja elinkeinoministeriö
Tietohallintojohtaja Jukka Litmanen, ympäristöministeriö

Esittelijät:

Tietohallintojohtaja Heikki Heikkilä, KEHA-keskus
Projektijohtaja Urpo Karjalainen, KEHA-keskus

Sihteeri: Neuvotteleva virkamies Tommi Oikarinen, valtiovarainministeriö

ICT-palvelukeskuksen projektiryhmän tehtäviä

 • Toteuttaa vahvistetun suunnitelman mukaiset toimenpiteet maakuntien ICT- palvelukeskuksen perustamiseksi ja toiminnan käynnistämiseksi tehtyjen ratkaisujen ja linjausten mukaisesti siten, että palvelukeskus ja maakunnat voivat aloittaa toimintansa hallitusti 1.1.2019.
 • Koordinoida ICT-palvelu- ja kehittämisyhtiöiden valmistelun kokonaisuutta.
 • Kartoittaa palvelukeskuksen toimialaan liittyvien palvelujen nykytila, nykyiset tuottajat, prosessit, tietojärjestelmät, sopimukset ja muut tuotannontekijät.
 • Laatia suunnitelma palvelukeskuksen toimialaan liittyvästä asiakkuudenhallinnasta, palvelutarjoomasta, palvelujen tuotantomallista sekä palvelukeskuksen organisoinnista mukaan lukien palvelujen veloitus ja rahoitusperiaatteet (liiketoimintasuunnitelma).
 • Valmistella ehdotus maakuntien, valtion ja palvelukeskuksen rooleista ja vastuista sekä palvelukeskuksen ohjausmallista ja organisaatiorakenteesta ja tarvittavista siirtymäkauden ratkaisuista.
 • Laatia tarvittavat ohjeet maakuntien väliaikaishallinnolle palvelukeskusmallin edellyttämistä toiminnallisista, prosessuaalisista ja järjestelmiin liittyvistä reunaehdoista maakuntien sisäisten palvelujen ja toimintatapojen rakentamiseksi
 • Laatia suunnitelma palvelukeskuksen toiminnan käynnistämisestä (ml. tarvittavat resurssit), joka sisältää myös ehdotuksen erikseen sovittujen palvelujen siirtämisestä sekä uusien palvelujen kehittämisen käynnistämisestä. Käynnistysvaiheessa noudatetaan tarvittaessa liikkeenluovutuksen periaatteita. Suunnitelmassa käsitellään myös uusiin toimintoihin ja toimintojen siirtoihin sekä kokoamiseen liittyvät oikeudelliset, taloudelliset ja muut reunaehdot, riskit ja vastuut.
 • Laatia vuosille 2018–2021 alustava aikataulu ja tiekartta nykytilakartoituksen pohjalta palvelutarjooman laajentamiseksi.
 • Seurata, arvioida ja raportoida projektille asetettujen tavoitteiden toteutumista.
 • Määritellä maakuntien 1.7.2017 aloittavan väliaikaishallinnon tarvitsemat minimipalvelut ja tehdä niistä erillinen käyttöönottosuunnitelma.

Kokoonpano

Puheenjohtaja: Tietohallintojohtaja Heikki Heikkilä, KEHA-keskus

Varapuheenjohtaja: Projektijohtaja Urpo Karjalainen, KEHA-keskus

Jäsenet:

Tietohallintojohtaja Juha Antila, Maaseutuvirasto
Selvityshenkilö Toni Auvinen, Pohjois-Savon liitto
Tietohallintopäällikkö Juhani Heikka, Oulun kaupunki
Pelastuspäällikkö Jukka Kangasvieri, Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos
Erityisasiantuntija Tuija Kuusisto, valtiovarainministeriö
Tietohallintojohtaja Sirpa Mäntynen, Kouvolan kaupunki
Tietohallintojohtaja Toni Suihko, Eksote
Kehittämispäällikkö Petteri Ohvo, työ- ja elinkeinoministeriö
Tietohallintoneuvos Maritta Korhonen, sosiaali- ja terveysministeriö

Sihteerit:

Erityisasiantuntija Juha Redsven, valtiovarainministeriö
Asiakkuuspäällikkö Mika Vahala, KEHA-keskus

Sote-ICT-kehittämisyhtiön projektiryhmän tehtäviä

 • Toteuttaa vahvistetun suunnitelman mukaiset toimenpiteet maakuntien SoteICT- kehittämisyhtiön perustamiseksi ja toiminnan käynnistämiseksi tehtyjen ratkaisujen ja linjausten mukaisesti siten, että SoteICT-kehittämisyhtiö voi aloittaa toimintansa hallitusti viimeistään 1.1.2019.
 • Toimia yhteistyössä ICT-palvelukeskuksen projektiryhmän kanssa ICT-valmistelun kokonaisuuden koordinoimiseksi.
 • Tarkentaa aikaisempien selvitysten ja hallituksen linjausten pohjalta kehittämisyhtiön toimialaan liittyvien uusien palvelujen tarve ja toteutusvaihtoehdot
 • Laatia suunnitelma kehittämisyhteistyöstä muiden palveluntuottajien ja kehittämishankkeiden kanssa sekä selvittää nykyiset tuottajat, prosessit, tietojärjestelmät, sopimukset ja muut tuotannontekijät.
 • Laatia suunnitelma kehittämisyhtiön toimialaan liittyvästä asiakkuudenhallinnasta, palvelutarjoomasta, palvelujen tuotantomallista sekä kehittämisyhtiön organisoinnista mukaan lukien palvelujen veloitus- ja rahoitusperiaatteet (liiketoimintasuunnitelma)
 • Valmistella ehdotus kehittämisyhtiön ohjausmallista, vastuista ja organisaatiorakenteesta sekä tarvittavista siirtymäkauden ratkaisuista.
 • Laatia suunnitelma kehittämisyhtiön toiminnan käynnistämisestä (ml. tarvittavat resurssit), joka sisältää myös ehdotuksen erikseen sovittujen kehittämishankkeiden ja muiden palvelujen siirtämisestä sekä uusien palvelujen kehittämisen käynnistämisestä.
 • Laatia suunnitelma yhtiörakenteen kehittymisestä vuosille 2017–2019. Käynnistysvaiheessa noudatetaan tarvittaessa liikkeenluovutuksen periaatteita. Suunnitelmassa käsitellään myös uusiin toimintoihin ja toimintojen siirtoihin sekä kokoamiseen liittyvät oikeudelliset, taloudelliset ja muut reunaehdot, riskit ja vastuut.
 • Laatia vuosille 2018–2021 alustava aikataulu ja hankesuunnitelma nykytilakartoituksen pohjalta.
 • Seurata, arvioida ja raportoida projektille asetettujen tavoitteiden toteutumista.

Kokoonpano

Puheenjohtaja: Projektijohtaja Urpo Karjalainen, KEHA-keskus

Varapuheenjohtaja: Tietohallintojohtaja Heikki Heikkilä, KEHA-keskus

Jäsenet:

Yhteistyöalueiden edustajat 2/yhteistyöalue
Erityisasiantuntija Tuija Kuusisto, VM
Erityisasiantuntija Jari Porrasmaa, STM
Erityisasiantuntija Karri Vainio, Kuntaliitto

Jäseniksi on nimetty (3.2.2017):

Pirkanmaan maakunnan yhteistyöalue:

Sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Juvonen, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri

Henkilökohtainen varajäsen Timo Louna, strategiajohtaja, PHSOTEY

Tietohallintojohtaja Antti Jokela, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

Henkilökohtainen varajäsen tietohallintojohtaja Ari Pätsi, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Pohjois-Pohjanmaan maakunnan yhteistyöalue

Kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto, Kainuun sote

Henkilökohtainen varajäsen hallintoylilääkäri Esa Ahonen, Kainuun sote

Hallintoylilääkäri Juha Korpelainen, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Henkilökohtainen varajäsen Veijo Romppanen, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöalue

Tietohallintopäällikkö Minna Rehn, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

Henkilökohtainen varajäsen tietohallintopäällikkö Mika Ålander, Ylä-Savon SOTE-kuntayhtymä

Kuntayhtymäjohtaja Risto Kortelainen, Etelä-Savon Essote

Henkilökohtainen varajäsen toimitusjohtaja Kari Alvila, Pohjois-Karjalan tietotekniikkakeskus Oy

Uudenmaan maakunnan yhteistyöalue

IT-johtaja Pertti Mäkelä, HUS

Henkilökohtainen varajäsen tietohallintojohtaja Antti Ylä-Jarkko, Vantaa

Kehitysjohtaja Merja Tepponen, Eksote

Varsinais-Suomen maakunnan yhteistyöalue

Strategia- ja kehittämisjohtaja Jussi Vira, Turun kaupunki

Henkilökohtainen varajäsen kehitysjohtaja Rami Savila, Turun kaupunki

Talousjohtaja Arja Pesonen, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri

Henkilökohtainen varajäsen tietohallintojohtaja Yrjö Koivusalo, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri

Sihteeri: Karoliina Ratia,  STM