Esivalmistelu on jo alkanut ja kestää lain voimaantuloon saakka

Esivalmistelu 1.7.2017 saakkaSosiaali- ja terveysministeriö ja valtiovarainministeriö ovat kannustaneet kuntia ja muita toimijoita suunnittelemaan sote- ja maakuntauudistusta omassa maakunnassaan kuntiin ja maakuntiin lähettämissään kirjeissä (STM 7.12. 2015 ja VM 26.5.2016). Esivalmisteluvaihe kestää sote-järjestämislain ja maakuntalain voimaantuloon 1.7.2017 saakka. Tässä vaiheessa sovitaan valmistelun yhteistyöstä, löydetään työlle muutosvisio ja tavoitteet, tehdään nykytilanteen kartoituksia sekä yksityiskohtaiset esiselvitykset.

Esivalmisteluvaiheessa luodaan edellytyksiä tehtävien, henkilöstön ja omaisuuden siirtämiselle Suunnittelussa on tärkeää hahmottaa ainakin:

  • Maakunnan tavoitetilan kuvaus(muutosvisio)

  • Maakunnan tehtäviä toteuttavien palvelutoiminnan toiminnalliset tavoitteet

  • Pääasialliset keinot ja toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi. Myös maakunnan alueen tutkimus-, innovaatio- ja kehittämistoiminta on hyvä muistaa.

  • Muutoksen keskeiset vaiheet ja vaiheiden lopputulokset/tuotokset

  • Muutoksen toteutusvaiheiden aikataulut

  • Suunniteltujen toimenpiteiden toteuttamisen tarvitsemat resurssit (kyvykkyydet) ja niiden määrät

  • Muutoksen toteutukseen liittyvä viestintä ja vuorovaikutus

  • Huomioiden maakunnassa ja kunnissa käynnissä olevien kärkihankkeiden muutosohjelmien tavoitteet ja sisällöt

Alusta lähtien asukkaat, luottamushenkilöt  ja henkilöstö ovat mukana valmistelussa. Uudistusten tavoitteiden saavuttaminen edellyttää suunnitelmallista ja hyvää yhteistyötä maakuntien liittojen, kunnallisen sosiaali- ja terveystoimen, sairaanhoitopiirien, erityishuoltopiirien, pelastuslaitosten, kuntien, muiden uusien maakuntien tehtävien kannalta keskeisten kuntayhtymien, ELY-keskusten ja TE-toimistojen sekä aluehallintoviranomaisten  kanssa. On hyvä ottaa valmisteluun mukaan myös palveluja tuottavien yritysten ja järjestöjen edustajia. Henkilöstö- ja asukasviestinnällä on tärkeä merkitys muutoksen toimeenpanossa.

Uuden organisaation perustehtävän ja tavoitteiden määrittely, tavoitetietoisuuden ylläpito sekä tavoitteiden operationalisointi ovat muutosjohtamisen ydintä. Johtamistyö muutosprosesseissa näyttäytyy monikerroksisena tehtävänä, jossa yhdistyvät taidot johtaa muutosta tavoitetietoisesti sekä luoda tilaa muutosprosessin herättämien erilaisten tunteiden työstämiselle ja muutokseen sitoutumiselle. Monikanavainen viestintä on niin ikään muutosjohtamisen keskiössä.

Maakuntien perustamiseen liittyvä esivalmisteluavustus-kirje

Esivalmisteluavustuksen hakulomake ja word-lomake