Digimuutoksen kansallinen tuki

Maakuntien digimuutoksen kansallista tukea koordinoidaan valtiovarainministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön yhteistyönä. Kansallisen tuen muotoja ovat kansallisesti toteutettavien hankkeiden lisäksi rahoitus, ohjeet ja mallit, verkostot sekä tilannekuvan ylläpito.

Rahoitus

ICT-valmistelun valtionavustukset jaetaan maakuntien valmisteleville organisaatioille vaiheistettuna.

Vuoden 2017 valtionavustukset

Vuoden 2017 ensimmäisen rahoitushaun kokonaisuus oli kolme miljoonaa euroa, ja rahoitusta kohdennettiin nykytilan kuvaukseen, tavoitetilan suunnitteluun ja muutoksen toteutuksen suunnitteluun. Kaikille maakunnille jaettiin 100 000 euroa ja maakuntakohtainen osa. Päätöksen yhteydessä kesäkuussa 2017 alueille maksettiin 50 000 euroa. Loppuraportoinnin määräaika on 15.2.2018.

ICT I –rahoituksen loppuraporttipohja

Liite 1 Rahoituksen lopputuotokset 2017

Liite 2 ICT I-rahoitus, toteutuneet kustannukset

Vuoden 2018 valtionavustukset

Vuoden 2018 ICT valmisteluavustuksen hakeminen

Maakunnan ICT-toiminnan muutossuunnitelmapohja 2018

Liite 1: ICT:n ohjaavat periaatteet 

Liite 2: Organisaatiorakenteen mallipohja

Liite 3: Henkilöstösuunnitelma ja osaamisvaatimukset

Liite 4: Hankinnan periaatteet

Liite 5: Hankinnan periaatteet

Liite 6: Kokonaisarkkitehtuurin kuvaus

Liite 7: Hankesalkkun seuranta

Liite 8: Projektikortti TOSI TORI

Liite 9: Projektisuunnitelmapohja

Liite 10: Tietojärjestelmäsalkku

Liite 11: Aikataulut ja maakunnan ICT-tiekartta 201819

Liite 12: Resurssitarpeet

Liite 13: Rahoitustarve

Liite 14: Riskiarviointi

Liite 15: Hankesalkkujen kustannushyöty mallipohja

Liite 16: Kehittämisen tiekartta 2020

ICT-muutoksen kolmas valtionavustuskierros käynnistynyt uutinen 8.2.2018

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Vesa Lipponen, vesa.lipponen(at)vm.fi

Ohjeet

Osana maakuntadigivalmistelua tuotetaan ohjeita, malleja ja suosituksia väliaikaisten valmistelutoimielinten ja maakuntien käyttöön. Ohjeiden priorisointia ja työstöä tehdään yhteistyössä maakuntadigivalmistelijoiden kanssa. Tähän mennessä on julkaistu ohje ICT-sopimuksista ja hankinnoista.

Yhtenäispolitiikan määrittely

Digitalisaation edistäminen ja toiminnan kehittäminen kustannusvaikuttavalla ja -tehokkaalla tavalla edellyttävät, että eri toimijoiden roolit ovat selkeät. Tämän vuoksi valmistellaan valtioneuvoston kesäkuussa 2017 tekemän periaatepäätösten mukaisesti linjauksia ja toimenpiteitä (ns. yhtenäispolitiikka), joiden mukaisesti maakuntien tietojärjestelmiä tullaan jatkossa ohjaamaan, hallinnoimaan ja kehittämään. Tavoitteena on yhtenäispolitiikan määrittelyn valmistuminen periaatepäätökseksi helmikuussa 2018.

Digi-yhtenäispolitiikan valmistelu etenee 19.2.2018

Digi yhtenäispolitiikka ja muutostuki 8.2.2018

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Tuija Kuusisto, tuija.kuusisto(at)vm.fi

ICT-sopimukset ja hankinnat

Maakuntauudistuksessa tulee tapahtumaan merkittävä vastuunsiirto olemassa olevien sopimusten siirtyessä perustettaville maakunnille. Samassa yhteydessä voi syntyä tarve tehdä sopimuksiin muutoksia, joilla turvataan sekä sopimuksia siirtävän (kunnan/kuntayhtymän) että sopimuksia vastaanottavan organisaation (maakunta) tehtävien keskeytyksetön hoitaminen muutostilanteessa. ICT-sopimusten ja hankintojen ohjeessa kuvataan keskeisiä sopimusten muuttamiseen liittyviä tilanteita ja arvioidaan niitä sopimus- ja hankintaoikeudellisesta näkökulmasta.

ICT-sopimuksia ja hankintoja koskeva ohje on tarkoitettu kuntien, kuntayhtymien ja maakuntien väliaikaisen valmisteluelimen (VATE) käyttöön. Sopimusten siirtoon ja niiden tulevaan käyttöön liittyvä selvitystyö tulee vaatimaan paljon aikaa ja resursseja, joten selvitystyötä tulisi tehdä sopimusten omistajien toimesta jo ennen kuin asiaan liittyvät lait tulevat voimaan. Tällä tavoin olisi mahdollista varautua jo ennakolta tuleviin muutoksiin sekä mahdollisiin hankintatarpeisiin, jos havaitaan, että siirtyvillä sopimuksilla ei voida kattaa kaikkia maakuntauudistuksen vaatimia ICT-palvelutarpeita.

ICT-sopimukset ja hankinnat ohje

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Sanna Vähänen, sanna.vahanen(at)vm.fi

Verkostot ja tilannekuvan ylläpito

ICT-valmistelun keskeinen yhteistyöverkosto on valtiovarainministeriön ja Kuntaliiton yhteisesti koordinoima maakuntadigivalmistelijoiden verkosto. Verkosto kokoontuu kuukausittain, ja se on tärkeä areena mm. yhteisen valmistelutyön ja maakuntien tilannekuvan ylläpidon näkökulmasta.

Digimuutosohjelman hanketoimistossa ylläpidetään maakuntien tilannekuvan lisäksi kansallisesti valmisteltavien hankesalkkukokonaisuuksien tilannekuvaa ja sidoshankekartoitusta. Lue lisää hankesalkkukokonaisuuksien tilanteesta täältä. Lisätietoa myös hankeikkunassa.

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Sanna Vähänen, sanna.vahanen(at)vm.fi
Suunnittelija Lotta Sjöblom, lotta.sjoblom(at)vm.fi