Digimuutoksen kansallinen tuki

Kansallista tukea koordinoidaan valtiovarainministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön yhteistyönä. Sen pääasialliset muodot ovat rahoitus, ohjeet, yhteinen arkkitehtuuri, verkostot, tilannekuvan ylläpito ja palvelukeskusvalmistelu.

Hallitus on strategiaistunnossaan 9.9.2016 hyväksynyt alla olevan vision työn pitkän aikavälin tavoitteeksi.

Rahoitus (nyt haussa oleva ja ajatus tulevista)

ICT-valmistelun rahallinen tuki tulee valmisteleville organisaatiolle vaiheistettuna.

Vaihe I Esivalmisteluvaiheen rahoitus.
Haku auki 11.4.–5.5.2017

Maakuntien perustamisen esivalmistelu jatkuu sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä ja maakuntien perustamista koskevan lainsäädännön voimaantuloon saakka. Vuoden 2017 talousarvioon on otettu määräraha maakunnissa tehtävän ICT-valmistelun tukemiseen esivalmisteluvaiheessa.

Maakuntien liitot voivat hakea avustusta ja esittää hakemuksessaan määrärahan käyttökohteet alueensa osalta. Kullekin maakuntaliitolle voidaan myöntää ICT-valmistelun tukea ennalta hyväksyttyihin ja määriteltyihin kustannuksiin, esimerkiksi asiantuntijoiden palkkakustannuksiin ja asiantuntijapalveluihin.  Avustuksista päättää valtiovarainministeriö.

Avustuksen määrä kullekin maakunnalle on n. 100 000200 000 euroa (pl. Uusimaa) valmistelutehtävän laajuus, vaativuus, syntyneet kohtuulliset kustannukset ja tehdyt selvitykset huomioon ottaen. Avustusta voidaan myöntää ajalla 1.1.31.12.2017 syntyneisiin kustannuksiin. Avustuksen määrä voi olla korkeintaan 90 % ICT-esivalmistelun hyväksyttävistä arvonlisäverottomista kohtuullisista kustannuksista. Kokoontumisesta aiheutuviin kustannuksiin tukea ei myönnetä.

Kohteena ovat maakuntaan siirtyvät palvelut ja järjestelmät.

Pääkohteita on kolme:

1. Nykytilan kuvaus:
2. Tavoitetilan suunnittelu:
3. Muutoksen toteutuksen suunnittelu:

Seuraavat rahoitushaut ICT-tehtäviin tulevat hakuun elokuussa 2017.

Lisätietoja:
Vesa Lipponen, vesa.lipponen(at)vm.fi

Ohjeet

Osana maakuntadigivalmistelua tuotetaan ohjeita, malleja ja suosituksia väliaikaisten valmistelutoimielinten ja maakuntien käyttöön. Ohjeiden priorisointi ja työstö tehdään yhteistyössä maakuntadigivalmistelijoiden kanssa.

ICT-sopimukset ja hankinnat

Maakuntauudistuksessa tulee tapahtumaan merkittävä vastuunsiirto olemassa olevien sopimusten siirtyessä perustettaville maakunnille. Samassa yhteydessä voi syntyä tarve tehdä sopimuksiin muutoksia, joilla turvataan sekä sopimuksia siirtävän (kunnan/kuntayhtymän) että sopimuksia vastaanottavan organisaation (maakunta) tehtävien keskeytyksetön hoitaminen muutostilanteessa. ICT-sopimusten ja hankintojen ohjeessa kuvataan keskeisiä sopimusten muuttamiseen liittyviä tilanteita ja arvioidaan niitä sopimus- ja hankintaoikeudellisesta näkökulmasta.

Ohje on tarkoitettu kuntien, kuntayhtymien ja maakuntien väliaikaisen valmisteluelimen (VATE) käyttöön. Sopimusten siirtoon ja niiden tulevaan käyttöön liittyvä selvitystyö tulee vaatimaan paljon aikaa ja resursseja, joten selvitystyötä tulisi tehdä sopimusten omistajien toimesta jo ennen kuin asiaan liittyvät lait tulevat voimaan. Tällä tavoin olisi mahdollista varautua jo ennakolta tuleviin muutoksiin sekä mahdollisiin hankintatarpeisiin, jos havaitaan, että siirtyvillä sopimuksilla ei voida kattaa kaikkia maakuntauudistuksen vaatimia ICT-palvelutarpeita.

ICT-sopimukset ja hankinnat ohje

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Sanna Vähänen, 0295 530012, etunimi.sukunimi@vm.fi

Yhteinen arkkitehtuuri (Viitearkkitehtuuri + alueellinen nykytila)

Maakuntien yhteisen arkkitehtuurisuunnitteluprojektin tarkoituksena on luoda viitekehys maakuntauudistukselle asetettujen tavoitteiden toteuttamisen vaatimien toimenpiteiden suunnittelulle. Tässä merkityksessä arkkitehtuurityön tavoitteena on luoda edellytykset itsenäisten, mutta samoja tehtäviä toteuttavien yksiköiden toimintamallien perustumisesta yhdenmukaisille parhaille käytännöille, jotka muodostavat edellytykset 3 mrd. euron kustannuskehityksen alentamiselle sekä palvelujen-, tietojen- ja tietojärjestelmien integraatiolle.


Kuva 1. Maakuntien yhteisen arkkitehtuurisuunnittelun viitekehys

Maakuntien yhteinen arkkitehtuurityö toimii hyvien käytäntöjen suunnittelualustana, jossa määritellään tarkemmin tavoitteiden vaatima maakuntien yhdenmukainen infrastruktuuri ja sen liittymät julkisen hallinnon palveluihin sekä keskeiset tavoitetta tukevat prosessit ja niitä tukevat tietojärjestelmäpalvelut.

Sote- ja maakuntauudistukselle lakiehdotuksessa maakuntalain ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain voimaanpanosta esitetty aikataulu ei kaikilta osin mahdollista arkkitehtuurin suunnittelumenetelmien (esim. JHS 179) mukaista suunnittelun etenemistapaa, muun muassa strategian muodostuvien maakuntien aloittaessa toimintansa vasta vuoden 2017 toisella vuosipuoliskolla. Yhteinen arkkitehtuurityö tuleekin nähdä välineen pidemmän aikavälin suunnittelulle, jossa tulevaisuuteen asetettu tavoite ohjaa tekemään oikeita ratkaisuja uudistuksen eri vaiheissa.


Kuva 2. Tavoitearkkitehtuuri uudistuksen välineenä

Yhteisesti suunniteltu viitearkkitehtuuri toimii parhaimmillaan suunnan näyttäjänä eri alueilla toteutettavien maakunnan perustamiseen, järjestäytymiseen sekä tehtävien siirtoihin liittyvissä ratkaisuissa. Tämän vuoksi projektin sisältämien suunnittelukohteiden tuotosten sisältöä ja kuvaustasoja tulee tarkentaa vaiheittain projektin edetessä.

Verkostot / tilannekuva

ICT-valmistelun keskeisin verkosto on VM:n ja Kuntaliiton yhteisesti koordinoima maakuntadigivalmistelijoiden verkosto. Verkosto kokoontuu kuukausittain.

ICT-palvelukeskusvalmistelu

Hallituksen esityksessä maakuntalaiksi esitetään kolmen valtakunnallisen palvelukeskuksen perustamista. Näistä yksi on Tieto- ja viestintäteknisten palvelujen palvelukeskus.  Tieto- ja viestintäteknisten palvelujen palvelukeskuksen (ICT-palvelukeskus) tehtävänä on tuottaa tietohallinto-, kehittämis-, integraatio- sekä tietojärjestelmä- ja tietotekniikkapalveluja.

ICT-palvelukeskusvalmistelussa edetään suunnitelmien mukaan aikataulussa siten, että yhtiö voidaan perustaa sovitusti 1.7.2017 mennessä.

Palvelukeskuksen tuottaa palveluita maakunnille, maakuntien määräysvallassa oleville yhteisöille sekä maakunnan tytäryhteisöille, jotka eivät toimi kilpailutilanteessa markkinoilla.

Ennen 1.1.2019 palvelukeskus tuottaa rajoitetusti palveluita myös väliaikaishallinnolle. Rakentaa tuotannontekijöitä ja palvelutuotannon edellytyksiä ja valmistautuu toiminnan laajenemiseen maakuntien aloittaessa.

Palvelukeskuksen valmisteluprojekti toimii tiiviissä yhteistyössä tulevien maakuntien kanssa. Tarkoituksena on kartoittaa maakuntakohtaisesti ICT-palvelukeskuksen palveluiden tuotantoon liittyvät seikat, tukea maakuntia valmistelussa ja välttää päällekkäisiä investointeja.

ICT-palvelukeskuksen asiakasneuvottelukunta aloittaa toimintansa myös heti palvelukeskuksen perustamisen yhteydessä.