FI SV EN

Tandvård

Ett nytt utkast till lag om kundens valfrihet inom social- och hälsovården offentliggjordes den 19 oktober 2017. Innehållet på denna sida kommer att uppdateras så snart som möjligt för att motsvara lagutkastet. Material som gäller lagutkastet har samlats här.

Efter att social- och hälsovårdsreformen genomförts kommer kunden att få de vanligaste tandvårdstjänsterna vid en mun- och tandvårdsenhet, dvs. en tandklinik. Tandklinikerna erbjuder alltså mun- och tandvårdstjänster på basnivå. Enligt den valfrihetsmodell som regeringen föreslagit kan kunden själv välja om han eller hon använder sig av en offentlig eller privat tandkliniks tjänster.

Vilka tjänster fås vid mun- och tandvårdsenheterna?

Vid mun- och tandvårdsenheterna, dvs. tandklinikerna, fås bland annat följande tjänster:

  • förebyggande av och rådgivning om mun- och tandsjukdomar
  • munhälsokontroller och vårdplanering
  • behandlingar av tandköttssjukdomar och tandinfektioner, plomberingar, kirurgisk mun- och tandvård
  • bilddiagnostik
  • reparationer av tandproteser.

I fortsättningen fås tjänster i allt större utsträckning också i olika form, i och med att det blir vanligare med ambulerande tjänster och nättjänster.

Största delen av den specialiserade vården och all krävande specialiserad vård ges dock vid landskapens affärsverk (t.ex. tandreglering).

Kunden kan själv välja mun- och tandvårdsenhet

Om kunden får större frihet att välja tjänsteproducent inom social- och hälsovården på det sätt som regeringen föreslagit, kan kunden själv välja vilken mun- och tandvårdsenhet, dvs. tandklinik, han eller hon anlitar. I praktiken innebär det att man registrerar sig som kund vid den mun- och tandvårdsenhet som man vill välja. Valet görs elektroniskt på webben eller skriftligen. Om kunden inte själv väljer mun- och tandvårdsenhet, ska det landskap där kunden är invånare anvisa kunden den mun- och tandvårdsenhet som är bäst tillgänglig för kunden.

Enligt valfrihetsmodellen kan sådana offentligt finansierade tjänster som ska tillhandahållas av mun- och tandvårdsenheter i fortsättningen ges av aktörer inom offentliga, privata eller tredje sektorn. Kundavgifterna ska vara lika hos alla tjänsteproducenter. Kunden kan välja tjänsteproducent även när kunden beviljas en kundsedel från social- och hälsocentralen eller tandkliniken. En kundsedel kan fås t.ex. för tandreglering.

Kunden kan byta tandklinik med ett års mellanrum

Kunden ska via webben eller skriftligen meddela vilken tandklinik hon eller han väljer att få sin tandvård hos. Valet är bindande för ett år framåt. Det går med andra ord att byta tandklinik med ett års mellanrum om man så vill. Om tandkliniken i fråga har flera verksamhetsställen runt om i Finland, kan kunden besöka vilket som helst av dessa. Om kunden på grund av arbete, studier eller fritid tillfälligt vistas på en annan ort, kan han eller hon få vård vid en annan tjänsteproducents tandklinik, om den mun- och tandvårdsenhet som kunden har valt inte har ett verksamhetsställe på orten.

 

Ytterligare information:

Anne Nordblad, medicinalråd, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 387