Vanliga frågor om stödtjänster och servicecenter

Landskapet och kommunen kan bilda ett aktiebolag som i enlighet med in house-principen fungerar som en sådan anknuten enhet mellan landskapet och kommunen som avses i upphandlingslagen. Detta är möjligt exempelvis i fråga om måltidstjänster.

I landskapslagen eller med stöd av den föreskrivs dock separat om de tjänster som de nationella servicecentren producerar och om skyldigheten att använda tjänsterna.

 


Kommunen ska bolagisera sin verksamhet för att kunna producera måltidstjänster till landskapet. Kommunens verksamhet är då ekonomisk verksamhet som ska bolagiseras i enlighet med kommunallagen.

Landskapet ska å sin sida konkurrensutsätta sina upphandlade tjänster i enlighet med upphandlingslagstiftningen.

 


Enligt förslaget till införandelag ska de anställda ha rätt att övergå till landskapets eller ett landskapsägt bolags (till exempel ett servicecenters) tjänst, om minst hälften av de anställdas arbetsinsats hänför sig till uppgifter som överförs till landskapet.

Arbetsgivaren bedömer hur stor del av de anställdas arbetsinsats som hänför sig till uppgifter som överförs till landskapet och till uppgifter som blir kvar hos kommunen eller staten. En preliminär utredning (förhandsutredning) av de anställda som övergår ska göras före den 30 oktober 2018. En slutlig utredning (en uppdatering av förhandsutredningen) av de anställda som övergår ska vara färdig senast den 30 december 2019.

 


Vimana Oy:s tjänster fastställs på ett allmänt plan i förslaget till landskapslag. Vimana erbjuder följande tjänster:

  1. grundläggande informationstekniktjänster
  2. icke-branschspecifika informationssystemtjänster
  3. informationsförvaltningstjänster, det vill säga sakkunnigtjänster
  4. integrationstjänster.

Man har tillsatt en kunddelegation för Vimana och den har redan inlett sin verksamhet.
Avsikten är att Vimana Oy:s tjänster ska preciseras genom en förordning av statsrådet. Tjänsterna planeras för närvarande i samarbete med landskapens IKT-planering och kunddelegationen och eventuella ändringar är möjliga. Förordningen bereds av finansministeriet.

Tidigast kan förordningen utfärdas när förslaget till landskapslag har godkänts och den temporära förvaltningen är behörig. Enligt förslaget till landskapslag ska landskapen höras innan förordningen utfärdas.

 


I förslaget till landskapslag föreskrivs om landskapens skyldighet att använda de tjänster som servicecentren producerar. Landskap och sådana dottersammanslutningar till landskap som inte bedriver verksamhet i ett konkurrensläge på marknaden ska använda de tjänster som produceras av ett servicecenter för informations- och kommunikationstekniska tjänster (IKT-tjänster), om det inte i fråga om en tjänst som avses i 122 § i landskapslagen är nödvändigt att anlita en annan tjänsteproducent i en bestämd verksamhet eller ett bestämt ärende eller en del därav av en grundad anledning som sammanhänger med ekonomiska, verksamhetsmässiga, tekniska eller motsvarande omständigheter.

Bestämmelser om tjänsterna och skyldigheten att använda dem kommer att utfärdas förutom i landskapslagen också genom en förordning av statsrådet. Förordningen bereds av finansministeriet. Tidigast kan förordningen utfärdas när förslaget till landskapslag har godkänts och den temporära förvaltningen är behörig. Enligt förslaget till landskapslag ska landskapen höras innan förordningen utfärdas.


Hetli Oy producerar grundläggande tjänster som hänför sig till landskapens ekonomi- och personalförvaltning (bland annat bokföring, inköpsfakturor, betalningsrörelse, löneräkning och rese- och kostnadsräkningar). Avsikten är att genom förordning fastställa att de grundläggande tjänsterna omfattas av användningsskyldigheten.

Hetli Oy kan producera tjänster för landskapen antingen själv eller via de in house-bolag som hör till Hetli-konsortiet (så kallade MAKU TAHE-bolag).


De nuvarande in house-bolagen som producerar ekonomi- och personalförvaltningstjänster blir Hetli Oy:s delägarbolag eller dotterbolag, om minst ett landskap väljer ett sådant bolag till producent av ekonomi- och personalförvaltningstjänsterna och det i Hetlis ägarförhandlingar nås samförstånd om uppkomsten av en in house-ställning (Hetli Oy har tillräckliga möjligheter till styrning, en tillräckligt stor ägarandel och en plats i styrelsen).


Syftet är att tillsammans med landskapen hitta lämpliga lösningar. Lösningar och strukturer bedöms i samarbete mellan landskapens beredning och Hetli Oy.


Om landskapet väljer Hetli Oy till producent av tjänsterna, planeras införandet och ordnas tjänsterna i samarbete mellan landskapet och Hetli Oy. Syftet är att centraliserade tjänster, såsom centraliserade utbetalningstjänster, även i fortsättningen produceras centraliserat av Hetli Oy.

Med utbetalningstjänster avses närings-, trafik- och miljöcentralernas och arbets- och näringsbyråernas utbetalningar som redan för närvarande sköts centraliserat av det nationella utvecklings- och förvaltningscentret KEHA. När det gäller utbetalningar utöver dessa bestämmer landskapen om de vill producera tjänsterna själva eller centralisera dem så att de i fortsättningen produceras av exempelvis Hetli Oy.

 


SoteDigi Oy genomför projekt och anskaffningar som hänför sig till sådana nya digitala lösningar inom social- och hälsovården som utvecklas nationellt. Bolaget svarar också för utveckling som stöder dessa projekt och anskaffningar. Detta sker inom ramen för den samverkanspolicy som statsrådet godkänt och på uppdrag av statsrådet eller på beställning av statsrådet eller landskapen.


SoteDigi Oy finansierar sin verksamhet med serviceavgifter som tas ut hos landskapen. Statens utvecklingsbolag Valtion kehitysyhtiö Vake Oy har beviljat bolaget ett kapital på 90 miljoner euro.


Avsikten är att landskapen och staten som ägare ska styra landskapens IKT-servicecenter Vimana Oy:s och SoteDigi-bolagets verksamhet som en funktionell helhet inom en och samma koncern. SoteDigi Oy verkar i nära samarbete med landskapens IKT-servicecenter Vimana Oy som en anknuten systerenhet.

SoteDigi Oy utvecklar nya lösningar och tar dem i produktionsanvändning medan Vimana Oy svarar för att erbjuda sina kunder vedertagna lösningar och producera icke-branschspecifika tjänster.

SoteDigi Oy kommer överens om gemensamma upphandlingar och upphandlar produktionen av digitala social- och hälsotjänster hos Vimana Oy. Vimana Oy förmedlar SoteDigi-bolagets tjänster till landskapen och andra aktörer inom social- och hälsovården som är berättigade att använda bolagets tjänster. Detta innefattar förmedling av tjänster även till privata producenter av social- och hälsotjänster när de producerar offentligt finansierade social- och hälsotjänster.


Ytterligare information om stödtjänsterna och servicecentren:

Vimana Oy: Satu Ylisiurua-Hemminki, direktör för upphandlings- och lagärenden, tfn 050 390 2417, satu.ylisiurua-hemminki(at)vimana.fi
Hetli Oy: Mia Hokkanen, verkställande direktör, tfn 040 7039 647, info(at)hetli.fi
Maakuntien tilakeskus Oy: Olavi Hiekka, verkställande direktör, tfn 0400 252 394, olavi.hiekka(at)maakuntientilakeskus.fi
SoteDigi Oy: Mervi Olkinuora, förvaltningsdirektör, tfn 0294 444 218, mervi.olkinuora(at)hansel.fi
Ville-Veikko Ahonen, samordnare av det riksomfattande verkställandet av landskapsreformen, 02955 30066, ville-veikko.ahonen(at)vm.fi