FI SV

Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet (Luova)

Den statliga regionalförvaltningen omorganiseras i samband med vård- och landskapsreformen. 

I den framtida arbetsfördelningen svarar staten bland annat för upprätthållandet och utvecklandet av rättsstaten, för respekten för de grundläggande fri- och rättigheterna samt för bevakandet av jämlikheten och allmänintresset. Staten har i denna roll fortfarande flera riksomfattande tillstånds- och bevakningsuppgifter samt laglighetsövervakningsuppgifter på kommunal plan och landskapsplan. Dessa statliga uppgifter koncentreras till ett nytt ämbetsverk med riksomfattande behörighet. Uppgifter kommer att överföras till exempel från regionförvaltningsverken och Valvira, vilka föreslås bli nedlagda.

Statens tillstånds- och tillsynsmyndighets uppgiftsområden omfattar social- och hälsovårdsområdet, miljöområdet, arbetarskyddet samt undervisnings- och kulturväsendet. Det nya verket bevakar inom sina ansvarsområden att de grundläggande rättigheterna och allmänintresset tillgodoses.

Ämbetsverket är rikstäckande, men närvarande där var klienterna finns. Det nya verket tillämpar enhetliga och kundcentrerade verksamhetssätt - utgångspunkten är framförhållning och digitalisering samt att det ska vara enkelt och smidigt att sköta ärenden.
Ämbetsverket inleder sin verksamhet den 1 januari 2019. 

Noggrannare information:

Verksamhetsförutsättningarna tryggas – Statens nya tillstånds- och tillsynsmyndighet (på finska)