FI SV EN

Social- och hälsocentraler

Ett nytt utkast till lag om kundens valfrihet inom social- och hälsovården offentliggjordes den 19 oktober 2017. Innehållet på denna sida kommer att uppdateras så snart som möjligt för att motsvara lagutkastet. Material som gäller lagutkastet har samlats här.

Efter att social- och hälsovårdsreformen genomförts kommer de tjänster som människorna oftast behöver att ges vid social- och hälsocentraler. Social- och hälsocentralerna kommer att ha ett mångsidigare utbud av tjänster än de nuvarande hälsovårdscentralerna. Enligt den valfrihetsmodell som regeringen föreslagit kan kunden själv välja om han eller hon använder sig av en offentlig eller en privat social- och hälsocentrals tjänster. Avsikten är att reformen ska träda i kraft den 1 januari 2020.

Vad är en social- och hälsocentral och vilka tjänster kan man få där?

Vid social- och hälsocentralerna kan kunderna få social- och hälsovårdstjänster på basnivå.  

Exempel på tjänster som social- och hälsocentralerna erbjuder är

  • hälsorådgivning
  • hälsoundersökningar
  • besök hos allmänläkare
  • utredningar av funktions- och arbetsförmåga
  • rådgivning och handledning av en socialarbetare (se Socialservice vid social- och hälsocentralerna)
  • specialistläkartjänster, som ska tillhandahållas vid social- och hälsocentralerna.

I fortsättningen fås tjänster i allt större utsträckning också i olika form, i och med att det blir vanligare med ambulerande tjänster och nättjänster.

Socialservice vid social- och hälsocentralerna

Enligt den valfrihetsmodell som regeringen föreslagit ska det också tillhandahållas socialservice vid social- och hälsocentralerna. 

Från social- och hälsocentralen anvisas kunden till landskapets affärsverk, om han eller hon behöver sådan socialservice som inte tillhandahålls vid social- och hälsocentralen. Kunden hänvisas till landskapets affärsverk också när en tjänst förutsätter ett myndighetsbeslut. Landskapets affärsverks verksamhetsställe kan vara t.ex. en socialstation eller en enhet med tjänster för personer med funktionsnedsättning. Social- och hälsocentralen kan också hänvisa kunden till kamratstöd som erbjuds av organisationer, om kunden inte har behov av egentliga social- och hälsovårdstjänster.

Specialistläkartjänster

Avsikten är att det vid behov i begränsad utsträckning ska gå att få vård på specialiserad nivå vid social- och hälsocentralerna. Det innebär att en allmänläkare kan rådfråga en specialistläkare eller sända kunden till ett sjukhus för undersökning eller vård. En specialistläkare kan också besöka social- och hälsocentralen.  Även då är det allmänläkaren vid social- och hälsocentralen som har det övergripande ansvaret för kundens vård, och det blir inga avbrott i vården.

Kunden kan själv välja social- och hälsocentral

Om kunden får större frihet att välja tjänsteproducent inom social- och hälsovården på det sätt som regeringen föreslagit, kan kunden själv välja vilken social- och hälsocentral han eller hon anlitar. I praktiken innebär det att man registrerar sig som kund vid den social- och hälsocentral som man vill välja. Valet görs elektroniskt på webben eller skriftligen. Om kunden inte själv väljer social- och hälsocentral, ska det landskap där kunden är invånare anvisa kunden den social- och hälsocentral som är bäst tillgänglig för kunden.

Enligt valfrihetsmodellen kan offentligt finansierade social- och hälsovårdstjänster i fortsättningen ges av aktörer inom offentliga, privata eller tredje sektorn, t.ex. organisationer och stiftelser. Kundavgifterna ska vara lika hos alla tjänsteproducenter.

Kunden kan byta social- och hälsocentral med ett års mellanrum

Kunden ska via webben eller skriftligen meddela vilken social- och hälsocentral hon eller han väljer att få vård hos. Uppgifterna om vilken social- och hälsocentral kunden valt förmedlas till det landskap där kunden är invånare.

Valet är bindande för ett år framåt. Det går med andra ord att byta social- och hälsocentral med ett års mellanrum om man så vill. Om social- och hälsocentralen i fråga har flera verksamhetsställen runt om i Finland, kan kunden besöka vilket som helst av dessa. Om kunden på grund av arbete, studier eller fritid tillfälligt vistas på en annan ort, kan han eller hon få vård vid en annan tjänsteproducents social- och hälsocentral, om den social- och hälsocentral som kunden har valt inte har ett verksamhetsställe på orten.

Social- och hälsocentralerna tar emot människorna som kunder i den ordning de registrerar sig. Social- och hälsocentralerna måste offentligt på nätet informera om huruvida de tar emot nya kunder. Om en social- och hälsocentrals maximala kundantal inte är uppnått, kan social- och hälsocentralen inte vägra att ta emot en kund.

 

Ytterligare information:

Pirjo Kainulainen, regeringsråd, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 092
Pekka Järvinen, regeringsråd, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 367
Kirsi Varhila, överdirektör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 338