IKT-servicecenter

Det nationella IKT-servicecentret producerar informationsförvaltings-, informationssystem- och IT-tjänster för landskapen och statens myndigheter. Servicecentret för informations- och kommunikationstekniska tjänster (IKT-servicecentret) får i enlighet med regeringens riktlinjer ett dotterbolag, IKT-utvecklingsbolaget för social- och hälsotjänster, som har hand om uppgifter som rör IKT- och digitaliseringslösningar och informationsintegration i social- och hälsovården. Mandatperioden för styrgruppen som bereder servicecentret och de båda projektgrupperna är 1.12.2016-31.12.2018.

Sammansättning

Ordförande: IKT-direktör Anna-Maija Karjalainen, finansministeriet

Vice ordförande: Informationsförvaltningsråd Maritta Korhonen, social- och hälsovårdsministeriet

Medlemmar:

Specialsakkunnig Teemu Luukko, inrikesministeriet

Regeringsråd Ilkka Turunen, finansministeriet

Informationsförvaltningsdirektör Antti Vertanen, jord- och skogsbruksministeriet

Digitaliseringsdirektör Harri Eskola, arbets- och näringsministeriet

Dataförvaltningsdirektör Jukka Litmanen, miljöministeriet

Föredragande:

Dataförvaltningsdirektör Heikki Heikkilä, UF-centret

Projektchef Urpo Karjalainen, UF-centret

Sekreterare: Konsultativ tjänsteman Tommi Oikarinen, finansministeriet

IKT-servicecentrets projektgrupp

 • Att vidta de åtgärder som ingår i den fastställda planen för att grunda landskapens IKT-servicecenter och för att starta dess verksamhet i enlighet med fastslagna lösningar och riktlinjer så att servicecentret och landskapen kan inleda sin verksamhet kontrollerat senast 1.1.2019.
 • Att helhetskoordinera beredningen av IKT-service- och utvecklingsbolagen.
 • Att kartlägga nuläget gällande tjänster, nuvarande producenter, processer, informationssystem, avtal och andra produktionsfaktorer inom servicecentrets verksamhetsområde.
 • Att göra upp en plan för kundrelationshantering, tjänsteutbud och produktionsmodell för tjänsterna inom servicecentrets verksamhetsområde samt organiseringen av servicecentret inklusive principer för debitering och finansiering av tjänsterna (affärsplan)
 • Att bereda ett förslag om landskapens, statens och servicecentrens roller och förpliktelser samt servicecentrets styrmodell och organisationsstruktur och de lösningar som behövs under övergångsperioden.
 • Att utarbeta de anvisningar som landskapens temporära förvaltning behöver för att skapa de operativa, processuella och systemrelaterade ramvillkor som servicecentermodellen förutsätter i syfte att bygga upp landskapens interna tjänster och förfaranden.
 • Att utarbeta en plan för startandet av servicecentrets verksamhet (inkl. de resurser som behövs), som även ska innehålla ett förslag till överföring av separat överenskomna tjänster samt startandet av utvecklingen av nya tjänster. I startskedet iakttas vid behov principerna för företagsöverlåtelse. Planen ska också ta upp de juridiska, ekonomiska och andra randvillkor, risker och förpliktelser som rör de nya verksamheterna och överföring samt sammanföring av verksamheter.
 • Att för 2018–2021 utarbeta en preliminär tidsplan och vägkarta utgående från kartläggningen av nuläget för att bygga ut tjänsteutbudet.
 • Att följa upp, utvärdera och rapportera hur de för projektet uppställda målen uppfylls.
 • Att fastställa de minimitjänster som landskapens temporära förvaltning behöver när den tar vid 1.7.2017, och göra en separat genomförandeplan för dem.

 
 
Sammansättning

Ordförande: Informationsförvaltningsdirektör Heikki Heikkilä, UF-centret

Vice ordförande: Projektchef Urpo Karjalainen, UF-centret

Medlemmar:

IKT-direktör Juha Antila, Landsbygdsverket

Utredare Toni Auvinen, Norra Savolax förbund

Informationsförvaltningschef Juhani Heikka, Uleåborgs stad

Räddningschef Jukka Kangasvieri, Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk

Specialsakkunnig Tuija Kuusisto, finansministeriet

Informationsförvaltningsdirektör Sirpa Mäntynen, Kouvola stad

Informationsförvaltningsdirektör Toni Suihko, Eksote

Utvecklingschef Petteri Ohvo, arbets- och näringsministeriet

Informationsförvaltningsråd Maritta Korhonen, social- och hälsovårdsministeriet

Sekreterare:

Specialsakkunnig Juha Redsven, finansministeriet

Kundchef Mika Vahala, UF-centret

 

Projektgrupp för IKT-utvecklingsbolaget för social-och hälsotjänster

 • Att vidta de åtgärder som ingår i den fastställda planen för att grunda landskapens IKT-utvecklingsbolag för social- och hälsotjänster och för att starta dess verksamhet i enlighet med fastslagna lösningar och riktlinjer så att utvecklingsbolaget kan inleda sin verksamhet kontrollerat senast 1.1.2019.
 • Att samarbeta med projektgruppen för IKT-servicecentret för att helhetskoordinera IKT-beredningen.
 • Att utgående från tidigare utredningar och regeringens riktlinjer precisera behovet av nya tjänster på utvecklingsbolagets verksamhetsområde och olika alternativ att genomföra dem 
 • Att göra upp en plan för utvecklingssamarbete tillsammans med andra tjänsteproducenter och utvecklingsprojekt samt kartlägga nuvarande producenter, processer, informationssystem, avtal och andra produktionsfaktorer.
 • Att göra upp en plan för utvecklingsbolagets branschrelaterade kundrelationshantering, tjänsteutbud, produktionsmodell för tjänsterna samt organiseringen av utvecklingsbolaget inklusive principer för debitering och finansiering av tjänsterna (affärsplan)
 • Bereda ett förslag till utvecklingsbolagets styrmodell, förpliktelser och organisationsstruktur samt de lösningar som behövs under övergångsperioden.
 • Att utarbeta en plan för startandet av utvecklingsbolagets verksamhet (inkl. de resurser som behövs), som även ska innehålla ett förslag till överföring av separat överenskomna utvecklingsprojekt och andra tjänster samt startandet av nya tjänster.
 • Att utarbeta en plan för utveckling av bolagsstrukturen för 2017–2019. I startskedet iakttas vid behov principerna för företagsöverlåtelse. Planen ska också ta upp de juridiska, ekonomiska och andra randvillkor, risker och förpliktelser som rör de nya verksamheterna och överföring samt sammanföring av verksamheter.
 • Att utarbeta en preliminär tidsplan och projektplan för 2018–2021 utgående från kartläggningen av nuläget.
 • Att följa upp, utvärdera och rapportera hur de för projektet uppställda målen uppfylls.

Sammansättning

Ordförande: Projektchef Urpo Karjalainen, UF-centret

Ordförande: Informationsförvaltningsdirektör Heikki Heikkilä, UF-centret

Medlemmar:

Samarbetsområdenas representanter 2/samarbetsområde

Specialsakkunnig Tuija Kuusisto, FM

Specialsakkunnig Jari Porrasmaa, SHM

Specialsakkunnig Karri Vainio, Kommunförbundet

Sekreterare: XX, SHM