Reformsamordnare

Social- och hälsovårdsministeriet beviljar landskapen finansiering för anställning av samordnare för social- och hälsovårdsreformen för åren 2018–2019. Samordnarna har till uppgift att stödja beredningen av social- och hälsovårdsreformen.

I uppgifterna för landskapets reformsamordnare kan ingå beredningsuppgifter som gäller bl.a. bedömningen av befolkningens servicebehov och bildandet av tjänstehelheter. Samordnaren kan också delta i t.ex. utarbetandet av landskapets servicestrategi och skapandet av styrnings- och utvärderingspraxis för social- och hälsovården.

Samordnaren samarbetar med de som är ansvariga för beredningen av landskapsreformen och social- och hälsovårdsreformen i den egna regionen och med social- och hälsovårdsministeriet.

Ansökan om statsunderstöd

Varje landskap kan få finansiering för anställning av en samordnare för social- och hälsovårdsreformen. Finansieringen kan sökas av landskapsförbunden. Prioriteringarna i samordnarens arbetsuppgifter beror på behoven och läget i fråga om beredningen i regionen i fråga. Samordnarna deltar också i inledandet av samarbetsområdenas verksamhet.

Det har reserverats totalt 2 570 000 euro för statsunderstödet för de regionala samordnarna för social- och hälsovårdsreformen.

Besluten om finansiering fattas före utgången av januari 2018. Besluten förenas med villkor om att utbetalningen av statsunderstöd förutsätter att anslagen godkänns i riksdagen i samband med behandlingen av statsbudgeten.

Ansökningsanvisningar och ansökningsblanketter

Ansökningstiden går ut den 29 december 2017 kl. 16.15. Ansökan ska ges in till social- och hälsovårdsministeriet. Ansökan görs på en ansökningsblankett till vilken ska fogas följande bilagor: 1) en plan av vilken framgår målen, prioriteringarna, inriktningen och tidsplanen för reformsamordnarens arbete och 2) en budgetkalkyl.

Ytterligare information

Sinikka Salo, förändringsledare, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 723, fornamn.efternamn@stm.fi
Salme Kallinen, konsultativ tjänsteman, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 290, fornamn.efternamn@stm.fi