FI SV

Landskapsval 

Den högsta beslutanderätten i landskapet utövas av landskapsfullmäktige, vars ledamöter och ersättare väljs genom landskapsval. Landskapsval ordnas första gången söndagen den 28 oktober 2018. Mandattiden för de landskapsfullmäktige som utses i valet inleds den 1 januari 2019 och upphör den 31 maj 2021.
I fortsättningen förrättas landskapsval alltid samtidigt som ordinarie kommunalval. Kommunalval förrättas vart fjärde år i april enligt följande schema: år 2021, 2025, 2029 och så vidare.
Varje landskapsfullmäktige fattar i fortsättningen själv beslut om antalet ledamöter. I landskapslagen ska föreskrivas att det i mindre landskap väljs minst 59 ledamöter och i det största minst 99 ledamöter. I det första landskapsvalet väljs det minimiantal ledamöter som anges i landskapslagen.

Landskapets invånarantal

Antal ledamöter minst

högst 200 000

59

200 001—400 000

69

400 001—600 000

79

600 001—800 000

89

över 800 000

99

 

Närmare tidsplan för det första landskapsvalet:

Juni-juli-augusti 2018:

Genast när lagstiftningen har trätt i kraft: Kandidaternas och partiernas kampanjtid enligt partilagen och lagen om kandidaters valfinansiering börjar.
Så snart som möjligt efter att lagstiftningen trätt i kraft: Landskapsförbundets nuvarande styrelse tillsätter en landskapsvalnämnd.
Kommunerna fattar beslut om de allmänna förhandsröstningsställena och röstningsställena på valdagen och registrerar deras uppgifter i valdatasystemet senast den 10 augusti 2018.
”I god tid före valet”: Befolkningsregistercentralen informerar röstberättigade i utlandet om deras rätt att rösta i valet.

September 2018:

Vissa utlänningar som saknar hemkommun ska anmäla sig till rösträttsregistret senast den 6 september 2018.
Uppgifterna i rösträttsregistret fastställs den 7 september 2018. Rösträttsregistret upprättas senast den 12 september 2018.
Landskapsvalnämndens första möte (inklusive kungörelse om antalet ledamöter som ska väljas) hålls senast den 10 september 2018. Landskapsfullmäktiges storlek bestäms enligt landskapets invånarantal som fastställs enligt uppgifterna i befolkningsdatasystemet den 31 maj 2018.
Kandidatansökan ska lämnas in till landskapsvalnämnden senast den 18 september 2018.
Landskapsvalnämnden fastställer kandidatuppställningen den 27 september 2018.

Oktober 2018:

Meddelandet om rösträtt postas till de röstberättigade senast den 4 oktober 2018.
Förhandsröstning ordnas i Finland den 17–23 oktober 2018 och utomlands den 17–20 oktober 2018.
Valdag är söndagen den 28 oktober 2018.
Valresultatet fastställs den 31 oktober 2018. Landskapsfullmäktige inleder sin verksamhet den 1 januari 2019.