FI SV EN

Innehållet på denna sida kommer att uppdateras så snart som möjligt.

Pilotförsök med valfrihet

Utvidgandet av valfriheten inom social- och hälsovården testas genom pilotförsök.

Pilotförsöken med valfrihet genomförs som ett led i införandet av den nya lagstiftningen om kundens valfrihet i vården. Den föreslagna lagen om kundens valfrihet inom social- och hälsovården (valfrihetslagen) är just nu under behandling i riksdagen, och avsikten är att den ska antas i juni, så att pilotförsöken med valfrihet kan genomföras från och med den 1 juli 2018.

För genomförandet av pilotförsöken reserveras i statsbudgeten sammanlagt 100 miljoner euro för åren 2018–2021. Syftet med pilotförsöken är att stödja verkställigheten av valfrihetslagen som en del av social- och hälsovårdsreformen.

I pilotförsöken testas de viktigaste elementen i valfrihetssystemet (ett eller flera):

  • social- och hälsocentraler
  • mun- och tandvårdsenheter
  • kundsedlar
  • personliga budgetar.

Pilotförsöken kan också vara en kombination av dessa. I de pilotförsök som gäller social- och hälsocentraler och mun- och tandvårdsenheter testas bland annat samordningen av kundens tjänster i den nya social- och hälsovårdsmodellen. Dessutom följer man upp hur kriterierna för grunderna för ersättningarna till tjänsteproducenterna fungerar i praktiken.

I de pilotförsök som gäller kundsedlarna och de personliga budgetarna är målet att i synnerhet testa hur hela serviceprocessen fungerar utifrån kundens behov. Kunden bör ha en viktig roll i planeringen av de egna tjänsterna.

Kunderna börjar märka av pilotförsöken i slutet av 2018

Människorna börjar märka av försöken rent konkret i sin vardag i slutet av 2018. Exempelvis i pilotförsöken med social- och hälsocentraler kan kunden fritt välja vilken tjänsteproducent han eller hon vill bland de godkända producenter som är verksamma i området. Kunden kan också byta tjänsteproducent.

Invånarna i de områden som omfattas av pilotförsöken kommer att informeras om sina valmöjligheter innan försöken inleds.

Ansökningstiden har löpt ut – alla landskap ansökte om att delta

Ansökningstiden för ansökan om deltagande i pilotförsöken gick ut den 15 mars 2018. Från varje landskap kom det in en ansökan om att delta i pilotförsöken. Landskapen representerades i ansökningsprocessen av kommuner och samkommuner.

Social- och hälsovårdsministeriet fattar beslut om pilotområdena och finansieringen till dem i månadsskiftet maj under våren 2018. Finansiering för pilotförsök med valfrihet har kunnat sökas av konsortier bildade av kommuner och samkommuner som utsett en projektadministratör bland de som ingår i konsortiet. 

Utgångspunkten är att ett pilotförsök ska omfatta minst 80 procent av landskapets befolkning. Om det finns särskilda skäl, kan ett pilotförsök omfatta en mindre del av landskapets befolkning.

De som deltog i den tidigare ansökningsomgången för pilotförsöken med valfrihet har haft möjlighet att komplettera sina ansökningar utifrån de nya ansökningskriterierna. 

Ytterligare information 

Anne Kumpula, regeringsråd, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 705, fornamn.efternamn@stm.fi
Kirsi Varhila, överdirektör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 338, fornamn.efternamn@stm.fi