FI SV EN

 

Pilotförsök med valfrihet

Försök att utvidga valfriheten inom social- och hälsotjänsterna görs genom pilotförsök.

Pilotförsöken med valfrihet genomförs som ett led i införandet av den nya lagstiftningen om kundens valfrihet i vården. Riksdagen kommer att behandla de lagar som gäller social- och hälsovårds- och landskapsreformen under våren 2018, och avsikten är att lagarna ska träda i kraft sommaren 2018.  Pilotförsöken med valfrihet genomförs i bred omfattning i enlighet med den nya valfrihetsmodellen från 1.7.2018.

I statsbudgeten har det reserverats 100 miljoner euro för pilotförsöken. Syftet med pilotförsöken är att stödja verkställigheten av valfrihetslagen som en del av social- och hälsovårdsreformen.

I pilotförsöken testas de viktigaste elementen i valfrihetssystemet:

 • social- och hälsocentraler och mun- och tandvårdsenheter
 • kundsedlar, eller
 • personlig budget.

Pilotförsöken kan också vara en kombination av dessa. I de pilotförsök som gäller social- och hälsocentraler och mun- och tandvårdsenheter testas bland annat samordningen av kundens tjänster i den nya social- och hälsovårdsmodellen. Dessutom följer man upp hur kriterierna för grunderna för ersättningarna till tjänsteproducenterna fungerar i praktiken.

I de pilotförsök som gäller kundsedlarna och den personliga budgeten är målet att i synnerhet testa hur hela serviceprocessen fungerar utifrån kundens behov. Kunden bör ha en viktig roll i planeringen av de egna tjänsterna.

Kunderna börjar märka av pilotförsöken i slutet av 2018

I de regioner där försöken genomförs börjar människorna märka av dem rent konkret i slutet av 2018. Exempelvis i pilotförsöken med social- och hälsocentraler kan kunden fritt välja vilken tjänsteproducent han eller hon vill bland de godkända producenter som är verksamma i området. Kunden kan också byta tjänsteproducent.

Invånarna i de områden som omfattas av pilotförsöken kommer att informeras om sina valmöjligheter innan försöken inleds.

Understöd för pilotförsök med valfrihet kan sökas nu

Understöd för pilotförsöken kan sökas fram till den 15 mars 2018. De som redan tidigare ansökt om statsunderstöd för pilotförsök med valfrihet kan före det datumet göra ändringar i sin tidigare ansökan för att anpassa den till den nya utlysningen. Besluten om beviljande av finansiering till pilotförsöken fattas före utgången av april 2018.

Understöd för pilotförsök med valfrihet kan sökas av konsortier bildade av kommuner och samkommuner som utser en projektadministratör bland de som ingår i konsortiet. Vid ingången av 2020 överförs administrationen av pilotförsöken på landskapen.

Utgångspunkten är att ett pilotförsök ska omfatta minst 80 procent av landskapets befolkning. Om det finns särskilda skäl, kan ett pilotförsök omfatta en mindre del av landskapets befolkning.

Anvisningar om ansökan och ansökningsblanketterna

Understöd för pilotförsöken kan sökas fram till den 15 mars 2018.

För kännedom till de sökande:

Ansökningsblanketterna läggs ut den 31 januari 2018.

Tidigare inkomna ansökningar om statsunderstöd

Det första pilotförsöket med valfrihet genomfördes i juni–juli 2017.

Tidigare sökande och pilotprojekt

 • Päijät-Häme välfärdssamkommun (social- och hälsocentral och personlig budget)
 • Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite (social- och hälsocentral och personlig budget)
 • Samkommunen för sjukvårdsdistriktet i Norra Savolax (social- och hälsocentral)
 • Samkommunen för social- och hälsovårdstjänster i Norra Karelen Siun sote (social- och hälsocentral och personlig budget)
 • Södra Karelens social- och hälsovårdsdistrikt Eksote (social- och hälsocentral och personlig budget)
 • Tavastehus stad (social- och hälsocentral)
 • Satakunta förbund (social- och hälsocentral och personlig budget)
 • Samkommunen för sjukvårds- och socialtjänster i Kymmenedalen Carea (social- och hälsocentral)

Ytterligare information

Pasi Pohjola, direktör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 585, fornamn.efternamn@stm.fi
Anne Kumpula, regeringsråd, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 705, fornamn.efternamn@stm.fi (frågor som gäller statsunderstöden)