FI SV EN

Pilotförsök med valfrihet

Försök att utvidga valfriheten inom social- och hälsotjänsterna görs genom pilotförsök.

Pilotförsöken med valfrihet genomförs som ett led i införandet av den nya lagstiftningen om kundens valfrihet i vården. Riksdagen kommer att behandla de lagar som gäller social- och hälsovårds- och landskapsreformen under våren 2018, och avsikten är att lagarna ska träda i kraft sommaren 2018.  Pilotförsöken med valfrihet genomförs i bred omfattning i enlighet med den nya valfrihetsmodellen under perioden 1.7.2018–31.12.2019.

Statsunderstöd för pilotförsöken med valfrihet utlyses i början av 2018. De som redan tidigare ansökt om statsunderstöd för pilotförsök med valfrihet behöver inte lämna in en ny ansökan, utan kan göra ändringar i sin tidigare ansökan för att anpassa den till den nya utlysningen. De sökande kommer att meddelas separata instruktioner om detta. Kriterierna för den nya utlysningen publiceras vid årsskiftet.

Att genomförandet av pilotförsöken senareläggs för att överensstämma med den nya lagstiftningen gör att den nya valfrihetsmodellen kan testas i bred och övergripande omfattning. Det gör också att fler landskap har möjlighet att delta i pilotförsöken.

I statsbudgeten för 2017 har det reserverats 20 miljoner euro för pilotförsöken med valfrihet.  I statsbudgeten för nästa år har det föreslagits ett anslag på 100 miljoner euro för genomförandet av pilotförsöken med valfrihet. En del av dessa anslag kommer att användas för utvidgningen av försöken med servicesedlar.

Ansökningar om statsunderstöd och kriterier för deltagande

Statsunderstöd för pilotförsöken med valfrihet utlyses i början av 2018. De som redan tidigare ansökt om statsunderstöd för pilotförsök med valfrihet behöver inte lämna in en ny ansökan, utan kan göra ändringar i sin tidigare ansökan för att anpassa den till den nya utlysningen. De sökande kommer att meddelas separata instruktioner om detta. Kriterierna för den nya utlysningen publiceras vid årsskiftet.

Tidigare inkomna ansökningar om statsunderstöd

Det första pilotförsöket med valfrihet genomfördes i juni–juli 2017. På grund av ändringar av valfrihetslagen har planerna för pilotförsöken med valfrihet ändrats. De behövliga ändringarna gås igenom tillsammans med de sökande.

Tidigare sökande och pilotprojekt

  • Päijät-Häme välfärdssamkommun (social- och hälsocentral och personlig budget)
  • Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite (social- och hälsocentral och personlig budget)
  • Samkommunen för sjukvårdsdistriktet i Norra Savolax (social- och hälsocentral)
  • Samkommunen för social- och hälsovårdstjänster i Norra Karelen Siun sote (social- och hälsocentral och personlig budget)
  • Södra Karelens social- och hälsovårdsdistrikt Eksote (social- och hälsocentral och personlig budget)
  • Tavastehus stad (social- och hälsocentral)
  • Satakunta förbund (social- och hälsocentral och personlig budget)
  • Samkommunen för sjukvårds- och socialtjänster i Kymmenedalen Carea (social- och hälsocentral)

Workshop om försök med servicesedlar och pilotförsök med valfrihet

Social- och hälsovårdsministeriet och Sitra ordnar en workshop om pilotförsök med valfrihet och försök med servicesedlar den 13 oktober 2017 (äs mer här). Workshopen är avsedd för alla företrädare för kommuner och landskap som är intresserade av försök med servicesedlar och pilotförsök med valfrihet på landskapsnivå.

Ytterligare information

Anne Kumpula, regeringsråd, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 705, fornamn.efternamn@stm.fi
Kari Hakari, direktör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 156, fornamn.efternamn@stm.fi
Kirsi Varhila, överdirektör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 338, fornamn.efternamn@stm.fi