FI SV EN

Kundens valfrihet 

Ett nytt utkast till lag om kundens valfrihet inom social- och hälsovården offentliggjordes den 19 oktober 2017. Innehållet på denna sida kommer att uppdateras så snart som möjligt för att motsvara lagutkastet. Material som gäller lagutkastet har samlats här.

Regeringen föreslår att kunden ska få större valfrihet genom social- och hälsovårds- och landskapsreformen. De lagförslag som är under behandling i riksdagen kommer att ändras i enlighet med grundlagsutskottets utlåtande (29.6.2017). Regeringen lämnar en ny regeringsproposition i Mars 2018.

Med valfrihet avses kundens rätt att själv välja varifrån han eller hon får social- och hälsotjänster. Offentligt finansierade social- och hälsotjänster kan i fortsättningen ges av aktörer inom offentliga, privata och tredje sektorn, t.ex. organisationer och stiftelser. Kundavgifterna ska vara lika för alla tjänsteproducenter.

Syftet med större valfrihet är dels att ge kunderna flera möjligheter att påverka, dels att förbättra tillgången till tjänster, deras kvalitet och kostnadsnyttoeffekt. Kunden kan på ett mångsidigare sätt än förut välja tjänsteproducenter efter sin egen situation. Målet är att kunden snabbare ska komma till en yrkesutbildad person inom social- och hälsovården och till andra tjänster.   

Kunden kan välja mångsidigare 

Valfrihet innebär i praktiken att kunden väljer en social- och hälsocentral där han eller hon registrerar sig och dessutom väljer en tandklinik (mun- och tandvårdsenhet).  Om en social- och hälsocentral eller en tandklinik har verksamhetsställen på flera orter, kan kunden välja fritt mellan dem. 

Kunden kan också välja landskapets affärsverks verksamhetsställe. Landskapets affärsverk ska tillhandahålla de tjänster som man inte får från en social- och hälsocentral eller en tandklinik. Sådana tjänster är t.ex. jour och största delen av den specialiserade sjukvården och socialservicen. 

En social- och hälsocentral, en tandklinik eller landskapets affärsverk kan också bevilja en kundsedel som kunden kan använda till att skaffa en enskild tjänst hos en annan tjänsteproducent. Kunder inom äldreomsorgen och tjänster för personer med funktionsnedsättning som har ett omfattande och långvarigt vårdbehov kan få en personlig budget. Med hjälp av en personlig budget kan kunden välja tjänster enligt sin personliga situation.

 

Bättre information om tjänsternas kvalitet 

Kunderna ska bättre än hittills få information om kvaliteten på social- och hälsotjänsterna och om väntetiderna. Lagen förpliktar landskapen och tjänsteproducenterna att ge information i en nationell nättjänst och på begäran muntligen eller skriftligen.  Social- och hälsocentralernas och tandklinikernas producenter och producenter av tjänster som betalas med kundsedel ska årligen informera bland annat om sina inkomster, betalda skatter och plats för beskattning, vinster och förluster, ledningens löner och arvoden samt hur de uppfyllt samhällsansvaret. 

I ersättningarna till producenter beaktas olika typer av kunder 

I social- och hälsovårds- och landskapsreformen överförs ansvaret för att ordna social- och hälsotjänster till de nya landskapen den 1 januari 2020. Landskapen svarar för att invånarna får de tjänster som de behöver och att tjänster som produceras av olika tjänsteproducenter bildar en smidig helhet. Landskapen betalar tjänsteproducenterna ersättning för de kunder de vårdar. Landskapen får finansiering från staten.

I ersättningarna till tjänsteproducenter beaktas faktorer som påverkar kundernas servicebehov, t.ex. ålder och sjukfrekvens. Landskapet ska alltså betala tjänsteproducenterna en större ersättning för äldre och sjukare kunder.  Dessutom kan en del av finansieringen betalas enligt prestationsprincipen. Olika typer av kunder är på så vis intressanta för producenterna. Landskapet kan betala producenter tilläggsersättningar för tjänster i glesbygden.

Även små företag kan vara producenter

Små företag har goda förutsättningar att vara producenter för tjänster som betalas med kundsedel och tjänster som betalas enligt en personlig budget. Dessutom kan social- och hälsocentraler och landskapets affärsverk komplettera sin egen tjänsteproduktion genom att köpa tjänster från små och mikroföretag genom konkurrensutsättning eller som direkt upphandling. Även om social- och hälsocentralerna har ett omfattande utbud av tjänster kan små företag producera tjänster för en social- och hälsocentral genom samarbetsavtal eller ett gemensamt företag.

 

Beredningen av den nya valfrihetslagen

En tjänstemannaarbetsgrupp beredar en ny regeringsproposition med förslag till lag om kundens valfrihet inom social- och hälsovården. Beredningsgruppens förslag till regeringsproposition sänds på remiss i november 2017. Avsikten är att efter remissbehandlingen lämna regeringspropositionen till riksdagen i början av mars 2018.

Beredningsgruppen av valfrihetslagen (på finska)

Material:

Ytterligare information

Kirsi Varhila, överdirektör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 02951 63338
Outi Antila, överdirektör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 02951 63164
Pirjo Kainulainen, regeringsråd,
social- och hälsovårdsministeriet, tfn 02951 63092