FI SV EN

Valfrihet 

Ett nytt utkast till lag om kundens valfrihet inom social- och hälsovården offentliggjordes den 19 oktober 2017. Innehållet på denna sida kommer att uppdateras så snart som möjligt för att motsvara lagutkastet. Material som gäller lagutkastet har samlats här.

Regeringen föreslår att kunden ska få större valfrihet genom social- och hälsovårds- och landskapsreformen. Ett utkast till valfrihetslag offentliggjordes den 19 oktober 2017, och det är på remiss till den 15 december. Avsikten är att regeringen lämnar en ny proposition med förslag till valfrihetslag till riksdagen i mars 2018.

Med valfrihet avses kundens rätt att själv välja varifrån han eller hon får social- och hälsovårdstjänster. Offentligt finansierade social- och hälsovårdstjänster kan i fortsättningen ges av aktörer inom offentliga, privata och tredje sektorn, t.ex. organisationer och stiftelser. Kundavgifterna är lika stora hos alla tjänsteproducenter.


Syftet med större valfrihet är dels att ge kunderna fler möjligheter att påverka, dels att förbättra tillgången till tjänster samt deras kvalitet och kostnadsnyttoeffekt. Kunden kan på ett mångsidigare sätt än förut välja tjänsteproducenter efter sin egen situation. Målet är att kunden snabbare ska komma till en yrkesutbildad person inom social- och hälsovården och till andra tjänster.

Valfriheten i korthet

Valfriheten inom social- och hälsovården utökas:

  • Du får snabbare läkartid och tid hos socialarbetare
  • Av social- och hälsocentralerna och tandklinikerna kan du välja vilken du vill.
  • Du kan välja en offentlig eller privat tjänsteproducent (de har lika stora kundavgifter).
  • Vid behov får du hjälp med att välja.
  • I nödsituationer ringer du till 112 eller åker till närmaste akutmottagning, precis som tidigare.

Kunden får mångsidigare valmöjligheter

Valfriheten innebär i praktiken att man väljer en social- och hälsocentral där man registrerar sig som kund. Dessutom väljer man en tandklinik (mun- och tandvårdsenhet). Om social- och hälsocentralen eller tandkliniken har verksamhetsställen på flera orter, kan kunden besöka vilken som helst av dem.

Social- och hälsocentralerna inleder sin verksamhet den 1 januari 2021. Tandklinikerna inleder sin verksamhet den 1 januari 2022.

Kunden kan också välja ett landskaps affärsverk och någon av dess tjänsteenheter. Utöver social- och hälsocentralernas och tandklinikernas tjänster producerar landskapets affärsverk de tjänster som inte fås från social- och hälsocentralerna eller tandklinikerna. Sådana tjänster är t.ex. jour och största delen av socialservicen och den specialiserade sjukvården.

Landskapets affärsverk kan också bevilja en kundsedel som kunden kan använda för att skaffa en viss tjänst hos en annan tjänsteproducent. Kunder inom äldreomsorgen och tjänster för personer med funktionsnedsättning som har ett omfattande och långvarigt vårdbehov kan få en personlig budget. Med hjälp av den personliga budgeten kan kunden välja tjänster enligt sin individuella situation.
Enligt utkastet till valfrihetslag av den 19 oktober 2017 kan kunden välja på följande sätt:

Bättre information om tjänsternas kvalitet 

Kunderna ska bättre än hittills få information om kvaliteten på social- och hälsovårdstjänsterna och om väntetiderna. Lagen förpliktar landskapen och tjänsteproducenterna att ge information i en riksomfattande nättjänst och på begäran muntligen eller skriftligen. De producenter som driver social- och hälsocentraler och tandkliniker och producenterna av kundsedelstjänster ska årligen informera bland annat om sina inkomster, betalda skatter och beskattningsort, vinster och förluster, ledningens löner och arvoden samt hur de uppfyllt samhällsansvaret.

I ersättningarna till producenterna beaktas olika typer av kunder

I och med social- och hälsovårds- och landskapsreformen överförs ansvaret för att ordna social- och hälsovårdstjänsterna till de nya landskapen den 1 januari 2020. Landskapen svarar för att invånarna får de tjänster som de behöver och att tjänster som produceras av olika tjänsteproducenter bildar en smidig helhet. Landskapen betalar tjänsteproducenterna ersättning för de kunder de vårdar. Landskapen får finansiering från staten.


I ersättningarna till tjänsteproducenterna beaktas faktorer som påverkar kundernas servicebehov, t.ex. ålder och sjukfrekvens. Landskapet ska alltså betala tjänsteproducenterna en större ersättning för äldre och sjukare kunder.  Dessutom kan en del av finansieringen betalas som prestationsbaserad ersättning. Olika typer av kunder är på så vis intressanta för producenterna. Landskapet kan betala producenterna tilläggsersättningar för tjänster i glesbygden.

Även små företag kan vara producenter

Små företag har goda förutsättningar att producera tjänster som tillhandahålls mot kundsedel eller enligt en personlig budget. Dessutom kan social- och hälsocentralerna och landskapens affärsverk komplettera sin egen tjänsteproduktion genom att köpa tjänster från små företag och mikroföretag. Små företag kan vara producenter för social- och hälsocentraler genom samarbetsavtal eller gemensamma företag. Enligt utkastet till valfrihetslag den 19 oktober 2017:

Nytt utkast till valfrihetslag

Ett nytt utkast till valfrihetslag offentliggjordes den 19 oktober 2017, och det är på remiss till den 15 december. Efter remissbehandlingen är avsikten att en regeringsproposition med förslag till valfrihetslag ska lämnas till riksdagen i mars 2018.  Den proposition som gäller valfrihetslagen ska behandlas samtidigt som den proposition som innehåller ett förslag till lag om ordnande av social- och hälsovård. 

Pilotförsök med valfrihet och försök med servicesedlar

Utökningen av valfriheten inom social- och hälsovårdstjänsterna testas genom försök med servicesedlar och pilotförsök med valfrihet. De pågående försöken med servicesedlar producerar information för beredningen och genomförandet av den nya modellen med valfrihet. I försöken med servicesedlar iakttas gällande lagstiftning. Pilotförsöken med valfrihet däremot genomförs som ett led i den nya lagstiftningen. Avsikten är att pilotförsöken med valfrihet ska inledas sommaren 2018. Dessutom genomför Sitra för närvarande ett försöksprojekt med valfrihet inom social- och hälsovårdstjänsterna.

Ytterligare information

Kirsi Varhila, överdirektör, tfn 0295 163 338
Pekka Järvinen, regeringsråd, tfn 0295 163 367
Pirjo Kainulainen, regeringsråd, tfn 0295 163 092
Maria Porko, jurist, tfn 0295 163 417