FI SV EN

Kalkylerna över landskapens finansiering

Kalkylerna som gäller landskapens finansiering beskriver de nyaste tillgängliga beräkningarna av den kommande finansieringen. Kalkylerna har uppdaterats för regeringspropositionens (15/2017) del senast i början av mars 2017 och dessförinnan i december 2016. Kalkylerna uppdateras ytterligare innan de slutliga finansieringskalkylerna på 2019 års nivå fastslås. 

Då man granskar kalkylerna som gäller landskapens finansiering bör det noteras att resultaten är känsliga för förändringar varje gång som uppgifterna som utnyttjas vid beräknandet uppdateras. De landskapsvisa förändringarna varierar stort beroende på vilket års uppgifter man har som grund för beräkningarna.

Kalkylerna baserar sig på landskapsindelningen år 2019.

När det gäller övriga uppgifter än social- och hälsovården, miljö- och hälsoskyddet samt räddningsväsendet baserar sig finansieringskalkylerna i huvudsak på budgetuppgifterna från 2017.

Kalkylerna över landskapens finansiering av social- och hälsovården samt räddningsväsendet

De nyaste kalkyleringar som gäller finansieringen av social- och hälsovården och räddningsväsendet baserar sig på Statistikcentralens budgetenkät till kommunerna i början av 2017.

  • De uppgifter som erhållits utgör grunden för en uppskattning på 2017 års nivå av de kostnader som överförs från kommunerna till landskapen.
  • Landskapens finansiering har jämförts med den kalkylmässiga utgångsnivå som fås då nettokostnaderna för de uppgifter som överförs från kommunerna räknas samman på landskapsnivå.
  • Förändringen beskriver skillnaden mellan finansieringen och utgångsnivån, dvs. hur omfördelningen av finansieringen fördelas mellan landskapen.

Vid uppdateringen som gjordes i februari 2017 framkom det betydande förändringar jämfört med kalkylerna från den 22 december 2016. Kalkylerna från december gällde endast finansieringen av social- och hälsovården och räddningsväsendet. Förändringarna berodde på preciseringen av informationsunderlaget som använts och på att man tillämpade 2017 års kostnadsnivå i kalkylerna.

Den viktigaste faktor som förklarar skillnaderna mellan kalkylerna från december 2016 och februari 2017 är de landskapsspecifika skillnaderna i utgångskostnaderna då man övergått till 2017 års nivå.

  • Om kostnaderna ökat mera än det rikstäckande medeltalet syns det i resultaten som en minskning av finansieringen jämfört med kalkylerna från december, och vice versa.
  • I vissa fall har förändringen i den största staden styrt resultatet för hela landskapet.

Uppdateringen från februari 2017 baserar sig enbart på information från 2017, eftersom den tidigare genomsnittskalkylen inte längre kunde genomföras.

De slutliga kalkylerna kommer emellertid att basera sig på genomsnittet under två år, vilket utjämnar eventuella årliga variationer.

Landskapens finansiering: finansieringen av vården och räddningsväsendet
Landskapens finansiering: Uppdateringarna av finansieringen av vården och räddningsväsendet på 2017 års nivå
Landskapens finansiering: kalkyleringsuppgifterna om vården och räddningsväsendet på 2017 årsnivå

Kalkylerna som gäller landskapens övriga uppgifter och finansieringen som helhet

Kalkylerna omfattar i enlighet med propositionen som kompletterar lagen om landskapens finansiering kalkylerna som baserar sig på finansiering av landskapens övriga uppgifter.

Kalkylerna inkluderar dessutom en konsoliderad beräkning av lagen om landskapens finansiering i sin helhet, som omfattar finansieringen av både social- och hälsovården och räddningsväsendet och de övriga uppgifterna.

Kalkylerna beskriver nivån för landskapens finansiering i överensstämmelse med kalkylmässiga finansieringsfaktorer, och förändringarna i förhållande till det uppskattade nuläget. Kalkylerna har i regel gjorts på 2017 års nivå.

Kalkylerna som baserar sig på finansieringen av landskapens övriga uppgifter förändras före den slutliga uppgiftsöverföringen till nivån enligt 2019 års plan för de offentliga finanserna (JTS), varvid finansieringen som allokerats för detta ändamål också förändras i enlighet med JTS.

Den slutliga finansieringsnivån kommer således att avvika från den preliminära kalkylen i enlighet med förändringarna i ramen.

Kalkylerna som gäller landskapens finansiering beskriver de nyaste tillgängliga beräkningarna av den kommande finansieringen. Kalkylerna har senast uppdaterats i maj 2017 i samband med att propositionen som kompletterar lagen om landskapens finansiering utfärdades. Kalkylerna uppdateras ytterligare innan de slutliga finansieringskalkylerna på 2019 års nivå fastslås.

Landskapens finansiering: landskapens övriga uppgifter samt en sammanfattning av finansieringen av samtliga uppgifter

Ytterligare information:

Tanja Rantanen, finansråd, fm, tfn 0295 530 338 (styrningen av landskapen och kalkylerna)

Miikka Vähänen, specialsakkunnig, fm,  tfn 0295 530465 (framför allt kalkylerna som gäller finansieringen av landskapens övriga uppgifter och finansieringen av social- och hälsovården och räddningsväsendet)

Ville Salonen, konsultativ tjänsteman, fm, tfn 0295 530388 (speciellt kalkylerna som gäller vården och räddningsväsendet)

Antti Väisänen, konsultativ tjänsteman, shm, tfn 0295 163044 (framför allt kalkylerna som gäller finansieringen av social- och hälsovården och räddningsväsendet)

Virpi Vuorinen, budgetråd, fm, tfn 0295 530557 (lagstiftningen)