FI SV EN

Integration av social- och hälsotjänster

En integration av social- och hälsovården innebär att alla tjänster samlas under en ledning, dvs. landskapet.

Landskapet har ansvaret för att samordna tjänster till fungerande tjänste- och vårdkedjor.  Detta gäller alla offentliga social- och hälsotjänster på såväl basnivå som specialnivå. All finansiering går också via landskapet till serviceproducenterna. Landskapet har också i uppgift att säkerställa att de tjänster inom offentlig, privat och tredje sektor som omfattas av klientens valfrihet fungerar ihop, informationen förmedlas smidigt och tjänsterna uppfyller kvalitetskriterierna.

Varför är integrationen av social- och hälsotjänster så viktig?

En integration av social- och hälsotjänsterna som baserar sig på klientens behov förbättrar jämlik tillgång till tjänster och ordnar dem kostnadseffektivt och verkningsfullt.  Utgångspunkten är att en klients behov bedöms som en helhet och informationen förmedlas mellan aktörer. Människor behöver inte längre springa mellan experter  så att ingen har en helhetsbild, och tid och pengar spenderas på köer och överlappande åtgärder. Målet är att kombinera olika social- och hälsovårdsexperters kunnande, tjänster och åtgärder smidigt så att klienten får så verkningsfulla och rättidiga tjänster som möjligt. Tjänsterna ska också vara ordnade på ett effektivt och ekonomiskt sätt.   

 


 

Serviceintegrationen förutsätter följande omständigheter, och det är målet med lagstiftningen som gäller social- och hälsovårdsreformen och verkställandet av reformen att möjliggöra dessa:

  •  integration av ordnandet: en stark anordnare som ansvarar för produktionsstrukturen och dess styrning, myndighetsuppgifterna, bedömningen av social- och hälsovårdstjänsternas regionala effektivitet, kostnadseffektivitet och kvalitet, samt stöder användarnas valfrihet
  • integration av finansieringen: all finansiering går genom anordnaren, och anordnaren har en helhetsbild av finansieringen (en budget och finansieringsledning).
  • integration av information: inom klient-/vårdrelationen och analyser som berör den överförs informationen mellan olika producenter genom nationella register och helt kompatibla informationssystem
  • integration av servicekedjorna: vård- och servicehelheterna ordnas så att det finns en fungerande förbindelse mellan olika tjänster och serviceproducenter. Detta kräver styrda avtal om vidare remisser och att enskilda tjänster anknyts till helheter
  • integration av produktionen, där servicen erbjuds som kostnadseffektiva och tydliga servicehelheter. Integrationen av produktionen genomförs inom en nätverksaktig struktur med flera serviceproducenter. Dessutom genomförs integrationen av produktionen inom enskilda serviceenheter.

 

Ytterligare information:

Tuomas Pöysti, projektledare, understatssekreterare tfn 0295 163 012
Kirsi Varhila, överdirektör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 338
Liisa-Maria Voipio-Pulkki, social- och hälsovårdsministeriet, direktör, tfn 0295 163 382 (hälsovård)