FI SV

Landskapen och kommuner främjar välfärd och hälsa

Kommunerna och landskapen främjar tillsammans kommuninvånarnas välfärd och hälsa.

Efter social- och hälsovårdsreformen ansvarar inte kommunerna längre för social- och hälsotjänsterna. Då ansvarar landskapen för dem. Däremot ansvarar kommunerna även i fortsättningen för främjandet av kommuninvånarnas välfärd och hälsa. Det är viktigt att beslutsfattarna i kommunerna förstår vilken betydelse kommunen har som främjare av välfärden i invånarnas dagliga liv.

Landskapen har till uppgift att stödja kommunerna och erbjuda dem sakkunskap som stöder främjandet av välfärd och hälsa. Landskapen ansvarar också för att de främjande och förebyggande tjänsterna faktiskt genomförs.

För att samordna social- och hälsotjänsterna och de tjänster som blir kvar i kommunerna och för att underlätta samarbetet behövs det klara förvaltningsövergripande strukturer.  

Kommunerna avgör många ärenden som påverkar invånarnas välfärd

Kommunerna beslutar om många uppgifter och åtgärder som har avgörande betydelse för invånarnas välfärd, delaktighet, funktionsförmåga och möjlighet att få arbete. Saker som påverkar människors välfärd och hälsa är bland annat småbarnspedagogik och utbildning, motionsmöjligheter, mat- och kulturtjänster, planläggning och trafikarrangemang. Kommunen ansvarar för skötseln av dessa och många andra ärenden.

Kommunen kan tygla ökningen av utgifter inom socialvården och hälso- och sjukvården genom att planmässigt och aktivt främja kommuninvånarnas välfärd. Detta lyckas när kommunens beslutsfattare ger de olika förvaltningsområdena, organisationerna och invånarna möjlighet att delta i hittandet av goda lösningar och i genomförandet av behövliga förändringar. I detta arbete är organisationerna en viktig samarbetspartner för den offentliga förvaltningen. Det finns många exempel på god praxis. De myndigheter som ansvarar för markanvändningen kan tillsammans med kommuninvånarna planera närmiljön så att den uppmuntrar till att upprätthålla hälsan. Kommunens ungdoms- eller idrottsväsende kan tillsammans med organisationerna göra fritidsverksamheten mångsidigare. Kommunen kan också bestämma att de måltider som den erbjuder och stöder följer näringsrekommendationerna.  

För att främja välfärd och hälsa i praktiken behöver kommunen

 • permanenta förvaltningsövergripande strukturer för samarbete och genomförande (välfärdsarbetsgrupp och samordning av hälsofrämjande)
 • förvaltningsövergripande ledningspraxis och ansvarstagande
 • förbinda sig till att välfärdsmålen uppnås inom kommunplaneringen
 • aktuell information om befolkningens välfärd och hälsa och de faktorer som påverkar välfärden och hälsan
 • verkningsfull praxis för hälsofrämjande
 • tillräckligt med personal inom och yrkeskunnande om förebyggande arbete.

Landskapen som främjar välfärd och hälsa

Syftet med social- och hälsovårdsreformen är att utjämna hälsoskillnader mellan människor och minska kostnaderna för social- och hälsoutgifter. För att lyckas med detta måste kommunerna och landskapen ha ett nära samarbete.

Landskapen har till uppgift att stödja kommunerna och regionalt ansvara för uppgifterna inom främjande av välfärd och hälsa. Dessutom ska landskapet främja dessa målsättningar även i sin egen verksamhet. Det behövs incitamentssystem för att säkerställa att dessa uppgifter genomförs. Avsikten är att de kommuner och självstyrande områden som har kunnat förbättra eller upprätthålla sina invånares välfärd och hälsa ska få en belöning för sitt arbete.

Landskapen ska

 • på förhand bedöma vilka konsekvenser beslut och åtgärder får för olika befolkningsgruppers välfärd och hälsa
 • ställa upp mål för främjandet av välfärd och hälsa i anknytning till social- och hälsotjänsterna och fastställa de åtgärder och det ansvar som uppnåendet av målen förutsätter
 • utarbeta en regional välfärdsberättelse om befolkningens välfärd och hälsa, om faktorer som påverkar dessa och om de åtgärder som genomförts i samarbete med kommunerna och andra aktörer i området, t.ex. organisationer
 • samarbeta med kommunerna i området
 • med sin sakkunskap stödja kommunerna i främjandet av välfärd och hälsa
 • ordna regional utbildning, samordna utvecklings- och forskningsprojekt och genomföra nationella program
 • genomföra förebyggande social- och hälsotjänster och främja välfärd och hälsa även inom andra tjänster inom socialvården och hälso- och sjukvården.

 

Material

Annat material (på finska)

Ytterligare information

Heli Hätönen, konsultativ tjänsteman, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 349