FI SV EN

Försök med servicesedlar

Regeringen vill utvidga kundens valfrihet inom social- och hälsotjänsterna. De pågående försöken med servicesedlar (som även kallas valfrihetsförsök) producerar information för beredningen av en ny valfrihetsmodell.

Social- och hälsovårdsministeriet inledde ett försök med servicesedlar som ett led i regeringens spetsprojekt Kundorienterad service. Med hjälp av försöket utreds vilka konsekvenser kundens valfrihet har på tillgången till och kvaliteten på social- och hälsotjänsterna. I försöket med servicesedlar deltar för närvarande Tavastehus, Jyväskylä, Tammerfors, Mellersta Nyland och Övre Savolax.

Försöken med servicesedlar utvidgas

Regeringen har beslutat att en del av anslaget för pilotförsök med valfrihet ska användas för att utvidga försöken med servicesedlar åren 2017–2018. För de utvidgade försöken med servicesedlar kommer det att utlysas statsunderstöd, som de nuvarande försöksområdena kan ansöka om för att utvidga sina försök. Även nya områden kan ansöka om att delta i försöken.

Ansökningstiden går ut 31.10.2017 kl. 16.15. De utvidgade och nya försöken med servicesedlar pågår 1.12.2017–31.12.2018. Försöken kan fortsätta år 2019 enligt en särskild överenskommelse.

Närmare ansökningsanvisningar finns på adressen https://stm.fi/sv/spetsprojekt/ansokning-om-finansiering

Workshop om försök med servicesedlar och pilotförsök med valfrihet

Social- och hälsovårdsministeriet och Sitra ordnar en workshop om pilotförsök med valfrihet och försök med servicesedlar den 13 oktober 2017 (läs mer här). Workshopen är avsedd för alla företrädare för kommuner och landskap som är intresserade av försök med servicesedlar och pilotförsök med valfrihet på landskapsnivå.

Läs mer

Palvelusetelikokeilu (stm.fi)

Mer information:

Vuokko Lehtimäki, projektchef, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 256, fornamn.efternamn@stm.fi