FI SV EN

Toiminnan uudistaminen kärkihankkeissa

 

Sote-uudistukseen liittyvää toimintatapojen uudistamista tehdään muun muassa hallituksen kärkihankkeissa.

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa

Kärkihankkeen tavoitteena on kehittää iäkkäille sekä omais- ja perhehoitajille nykyistä yhdenvertaisemmat, paremmin yhteen sovitetut ja kustannusten kasvua hillitsevät palvelut. Palvelujen rakennemuutoksen onnistuminen edellyttää niin palvelujen sisällöllistä remonttia kuin iäkkäiden parissa toimivien osaamisenkin kehittämistä.

Muutoksen toteuttamisessa keskeisiä toimijoita ovat iäkkäät, heidän omaisensa sekä palvelujen järjestäjät ja tuottajat, henkilöstö esimiehineen, järjestötoimijat, seurakunnat ja yksityiset palveluntuottajat.

Paikallista muutostyötä vahvistetaan vuosille 2016–2018 ajoittuvilla hankkeilla, joilla kokeillaan ja juurrutetaan iäkkäiden palveluiden palvelukokonaisuuden toimeenpanoa sekä omais- ja perhehoidon toimintamalleja.

Lisätietoa kärkihankkeesta

Lapsi- ja perhepalvelut uudistetaan valtakunnallisella muutosohjelmalla (LAPE)

Kärkihankkeen tavoitteena ovat nykyistä lapsi- ja perhelähtöisemmät, vaikuttavammat, kustannustehokkaammat ja paremmin yhteen sovitetut palvelut lapsiperheille. Lapsen etu ja vanhemmuuden tuki ovat ensisijaisia. Peruspalveluja vahvistetaan ja siirretään painopistettä ehkäiseviin palveluihin ja varhaiseen tukeen. Näin voidaan vähentää lasten huostaanottoja ja laitoshoitoa ja hillitä kustannusten nousua.

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma koskee kaikkien palvelujen kokonaisuutta: neuvolaa, muuta terveydenhuoltoa, lastensuojelua, koulua, varhaiskasvatusta sekä vapaa-ajan palveluita.

Lisätietoa kärkihankkeesta

Palvelut asiakaslähtöisiksi

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut yhdistetään asiakaslähtöisiksi kokonaisuuksiksi. Kärkihanke sisältää useita osahankkeita, joista sote-uudistukseen liittyvät palvelusetelikokeilu, omahoidon sähköiset palvelut, julkinen palvelulupaus sekä kokemusasiantuntijuuden ja asiakkaiden osallistumisen toimintamalli.

Lisätietoa kärkihankkeesta

Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta

Kärkihankkeen tavoitteena on lisätä terveitä elämäntapoja ja vahvistaa mielenterveyttä, torjua yksinäisyyttä, vähentää rakennuksista aiheutuvia terveyshaittoja sekä kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja. Julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toiminnassa otetaan käyttöön näyttöön perustuvia hyviä käytäntöjä. Tarkoituksena on edistää nykyistä paremmin heikoimmassa asemassa olevien väestöryhmien hyvinvointia, terveyttä ja vastuunottoa sekä ehkäistä eriarvoisuutta ja syrjäytymistä. 

Lisätietoa kärkihankkeesta

Osatyökykyisille tie työelämään

Osatyökykyisille tie työelämään (OTE) -kärkihankkeen tavoitteena on, että osatyökykyiset ihmiset jatkavat työelämässä tai työllistyvät avoimille työmarkkinoille. Palveluketjut toimivat saumattomasti ja oikea-aikaisesti, päällekkäiset toiminnot ovat vähentyneet ja ihmiset saavat tarvitsemansa avun.

Lisätietoa kärkihankkeesta