FI SV

Maakunnat ja kunnat edistävät hyvinvointia ja terveyttä


Kunnat ja tulevat maakunnat edistävät yhdessä kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä.

Sote-uudistuksen jälkeen kunnat eivät vastaa enää sosiaali- ja terveyspalveluista. Niistä vastaavat maakunnat. Sen sijaan kunnat vastaavat kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä myös jatkossa. On tärkeää, että kuntien päättäjät ymmärtävät, mikä merkitys kunnalla on hyvinvoinnin edistäjänä asukkaiden arkiympäristössä.

Maakuntien tehtävänä on tukea kuntia ja tarjota niille asiantuntemusta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työn tueksi. Maakunnat vastaavat myös siitä, että edistävät ja ehkäisevät palvelut todella toteutuvat.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen ja kuntiin jäävien palvelujen yhteensovittamiseksi ja yhteistyön helpottamiseksi tarvitaan selkeät hallinnonalojen rajat ylittävät rakenteet.  

Kunta ratkaisee monet asukkaiden hyvinvointiin vaikuttavat asiat

Kunnat päättävät monista tehtävistä ja toimista, joilla on ratkaiseva merkitys asukkaiden hyvinvointiin, osallisuuteen, työllistymiseen ja toimintakykyyn. Ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttavia asioita ovat muun muassa varhaiskasvatus ja koulutus, liikuntamahdollisuudet, ruoka- ja kulttuuripalvelut, kaavoitus ja liikennejärjestelyt. Näiden ja monien muiden asioiden hoidosta on vastuussa kunta.

Kunta voi hillitä sosiaali- ja terveydenhuollon menojen kasvua edistämällä kuntalaisten hyvinvointia suunnitelmallisesti ja aktiivisesti. Tämä onnistuu, kun kunnan päättäjät ottavat eri hallinnonalat, järjestöt ja asukkaat mukaan löytämään hyviä ratkaisuja ja tekemään tarvittavia muutoksia. Tässä työssä järjestöt ovat julkishallinnon tärkeä kumppani.  Esimerkkejä hyvistä toimintatavoista on paljon. Maankäytöstä vastaavat viranomaiset voivat yhdessä kuntalaisten kanssa suunnitella lähiympäristöjä terveyden ylläpitoon innostaviksi. Kunnan nuoriso- tai liikuntatoimi voi monipuolistaa harrastustoimintaa yhteistyössä järjestöjen kanssa. Kunta voi myös päättää, että sen tarjoamat ja tukemat ateriat ovat ravitsemussuositusten mukaisia.  

Kunta tarvitsee hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen käytännön toteuttamiseksi:

 • pysyvät poikkihallinnolliset yhteistyö- ja toimeenpanorakenteet (hyvinvointityöryhmä ja terveyden edistämisen koordinaatio),
 • hallinnonalojen rajat ylittäviä johtamisen käytäntöjä ja vastuunottoa,
 • sitoutumista hyvinvointitavoitteisiin kuntasuunnittelussa,
 • ajantasaista tietoa väestön hyvinvoinnista ja terveydestä ja niihin vaikuttavista tekijöistä,
 • vaikuttavia terveyden edistämisen käytäntöjä sekä
 • ehkäisevän työn ammatillista osaamista ja riittävää henkilöstöä.Maakunta hyvinvoinnin ja terveyden edistäjänä

Sote-uudistuksen tavoitteena on kaventaa ihmisten välisiä terveyseroja ja vähentää sosiaali- ja terveysmenoista aiheutuvia kustannuksia. Jotta tässä onnistuttaisiin, on kuntien ja maakuntien tehtävä tiivistä yhteistyötä.

Maakuntien tehtävä on tukea kuntia ja huolehtia alueellisesti hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävistä. Maakunnan on huolehdittava lisäksi siitä, että se edistää näitä tavoitteita myös omassa toiminnassaan. Näiden tehtävien toteutumisen varmistamiseksi tarvitaan kannustinjärjestelmiä. Ne kunnat ja maakunnat, jotka ovat kyenneet parantamaan tai ylläpitämään asukkaidensa hyvinvointia ja terveyttä saisivat siten työstään palkinnon.

Maakuntien pitäisi:

 • arvioida ennalta päätösten ja toimien vaikutukset eri väestöryhmien hyvinvointiin ja terveyteen
 • asettaa sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvät hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteet ja määritellä niiden toteuttamiseksi toimet ja vastuut
 • valmistella alueellinen hyvinvointikertomus väestön hyvinvoinnista, terveydestä ja niihin vaikuttavista tekijöistä sekä toteutetuista toimista yhteistyössä alueen kuntien sekä muiden alueen toimijoiden, kuten järjestöjen, kanssa
 • tehdä yhteistyötä alueen kuntien kanssa
 • tukea asiantuntemuksellaan kuntia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä
 • järjestää alueellista koulutusta, koordinoida kehittämis- ja tutkimushankkeita sekä toteuttaa valtakunnallisia ohjelmia
 • toteuttaa ehkäiseviä sosiaali- ja terveyspalveluja sekä edistää hyvinvointia ja terveyttä myös muissa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa.