FI SV

Maakunnat ja kunnat edistävät hyvinvointia ja terveyttä


Kunnat ja tulevat maakunnat edistävät yhdessä kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä.

Sote-uudistuksen jälkeen kunnat eivät vastaa enää sosiaali- ja terveyspalveluista. Niistä vastaavat maakunnat. Sen sijaan kunnat vastaavat kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä myös jatkossa. On tärkeää, että kuntien päättäjät ymmärtävät, kuinka kunnassa edistetään asukkaiden hyvinvointia arkiympäristössä.

Maakuntien tehtävänä on tukea kuntia ja tarjota niille asiantuntemusta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työn tueksi. Maakunnat vastaavat myös siitä, että edistävät ja ehkäisevät palvelut toteutuvat.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen ja kuntien palvelujen yhteensovittamiseksi ja yhteistyön helpottamiseksi tarvitaan selkeät hallinnonalojen rajat ylittävät rakenteet.  
 

Hyvät käytännöt kiertoon

Sote-uudistuksen yhteydessä on tärkeää saada hyvät toimintatavat ja käytännöt kiertoon ja käyttöön kaikkialla Suomessa. Hyviä käytäntöjä ja toimivia yhteistyön malleja levitetään kymmenessä hankkeessa. Voit lukea niistä täältä.

Kunta ratkaisee monet asukkaiden hyvinvointiin vaikuttavat asiat

Kunnat päättävät monista tehtävistä ja toimista, joilla on ratkaiseva merkitys asukkaiden hyvinvointiin, osallisuuteen, työllistymiseen ja toimintakykyyn. Ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttavia asioita ovat muun muassa varhaiskasvatus ja koulutus, liikuntamahdollisuudet, ruoka- ja kulttuuripalvelut, kaavoitus ja liikennejärjestelyt. Näiden ja monien muiden asioiden hoidosta on vastuussa kunta.

Kunta voi edistää alueen elinvoimaa sekä hillitä sosiaali- ja terveydenhuollon menojen kasvua edistämällä kuntalaisten hyvinvointia suunnitelmallisesti ja aktiivisesti. Tämä onnistuu, kun kunnan päättäjät ottavat eri hallinnonalat, järjestöt ja asukkaat mukaan löytämään hyviä ratkaisuja ja tekemään tarvittavia muutoksia. Tässä työssä järjestöt ovat julkishallinnon tärkeä kumppani.  Esimerkkejä hyvistä toimintatavoista on paljon. Maankäytöstä vastaavat viranomaiset voivat yhdessä kuntalaisten kanssa suunnitella lähiympäristöjä terveyden ylläpitoon innostaviksi. Kunnan nuoriso- tai liikuntatoimi voi monipuolistaa harrastustoimintaa yhteistyössä järjestöjen kanssa. Kunta voi myös päättää, että sen tarjoamat ja tukemat ateriat ovat ravitsemussuositusten mukaisia.  

Kunta tarvitsee hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen käytännön toteuttamiseksi:

 • pysyvät poikkihallinnolliset yhteistyö- ja toimeenpanorakenteet (hyvinvointityöryhmä ja terveyden edistämisen koordinaatio),
 • hallinnonalojen rajat ylittäviä johtamisen käytäntöjä ja vastuunottoa,
 • sitoutumista hyvinvointitavoitteisiin kuntasuunnittelussa,
 • ajantasaista tietoa väestön hyvinvoinnista ja terveydestä ja niihin vaikuttavista tekijöistä,
 • vaikuttavia terveyden edistämisen käytäntöjä sekä
 • ehkäisevän työn ammatillista osaamista ja riittävää henkilöstöä.Maakunta hyvinvoinnin ja terveyden edistäjänä

Sote-uudistuksen tavoitteena on kaventaa ihmisten välisiä terveyseroja ja vähentää sosiaali- ja terveysmenoista aiheutuvia kustannuksia. Jotta tässä onnistuttaisiin, on kuntien ja maakuntien tehtävä tiivistä yhteistyötä.

Maakuntien tehtävä on tukea kuntia ja huolehtia alueellisesti hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävistä. Maakunnan on huolehdittava lisäksi siitä, että se edistää näitä tavoitteita myös omassa toiminnassaan.

Maakuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävät:

 • laatia maakuntastrategia, jossa otetaan huomioon asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen,
 • koota alueellinen hyvinvointikertomus yhteistyössä alueen kuntien kanssa,
 • asettaa omassa suunnittelussaan tavoitteet, joilla sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen ja tuottaminen edistää hyvinvointia ja terveyttä sekä määritellä tavoitteita tukevat toimenpiteet ja vastuutahot,
 • arvioida ennakkoon ja ottaa huomioon päätösten vaikutukset eri väestöryhmien hyvinvointiin ja terveyteen,
 • antaa kunnille asiantuntijatukea sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä, ehkäisevässä päihdetyössä sekä
 • järjestää ehkäisevät palvelut.

Maakunta tukee kuntia asiantuntemuksellaan

Maakunta antaa kunnille asiantuntijatukea sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä ja ehkäisevässä päihdetyössä. Esimerkkejä maakunnan kunnille antamasta tuesta:

 • maakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijapalvelut, kuten hyvinvointikertomuksen tekemiseen ja ennakkoarviointiin liittyvä tuki ja koulutus,
 • hyvinvointi- ja terveystiedon tuottaminen kunnille sekä tuki niiden tulkitsemiseen sekä
 •  ehkäisevän päihdetyön ja turvallisuuden asiantuntijatuki,
 • väkivallan ja tapaturmien ehkäisyn koordinointi ja tuki ja
 • valtakunnallisten ohjelmien ja linjausten toimeenpanon tuki.

Rahoitus kannustaa maakuntia ja kuntia edistämään hyvinvointia ja terveyttä

Jatkossa kunnat saavat hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen valtionosuuden lisäosaa. Kunta saa sitä sen mukaan, miten hyvin se hoitaa tehtävänsä asukkaidensa hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Tätä työtä kunta tekee kaikessa toiminnassaan, muun muassa johtaessaan kuntaa sekä osana peruskoulutusta ja liikuntatoimea.

Myös maakuntien valtionosuuksiin vaikuttaa jatkossa se, miten maakunnan toimet edistävät asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä. Arvioinnin perusteena ovat maakunnat toimet, joilla ehkäistään kansansairauksia ja syrjäytymistä ja joilla edistetään ikääntyvän väestön toimintakykyä ja vähennetään tapaturmia. Perusteena on myös maakunnan onnistunut toiminta edistää sosiaalista hyvinvointia ja työllistymistä.

Kunta ja maakunta voivat omalla toiminnallaan vaikuttaa valtionosuuden perusteena oleviin mittareihin eli indikaattoreihin. Ne kertovat, miten kunnat ja maakunnat ovat toiminnallaan onnistuneet aikaansaamaan muutosta.

Aineistoja:

Muuta aineistoa:

Lisätietoja

neuvotteleva virkamies Heli Hätönen, STM, p. 0295 163 326