FI SV EN

Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus

Sosiaali- ja terveydenhuollon monikanavaista rahoitusta yksinkertaistetaan sote-uudistuksen yhteydessä. Tavoitteena on, että rahoitusjärjestelmä osaltaan kannustaisi sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoita parantamaan kustannusvaikuttavuutta.

Nykytilanteen ongelmat

Nykyisin sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus kerätään useasta lähteestä ja kohdennetaan palveluihin monen eri rahoittajan kautta.  Tärkeimpiä terveyspalvelujen rahoittajia ovat kunnat, valtio, kotitaloudet, Kela, työnantajat, palkansaajat ja yksityiset vakuutusyhtiöt. Sosiaalipalveluja rahoittavat pääosin kunnat, valtio ja asiakkaat itse. Rahat palveluihin kerätään verotuloina, pakollisina ja vapaaehtoisina vakuutusmaksuina, työnantajamaksuina sekä palveluiden käytöstä perittävinä asiakasmaksuina.

Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksen nykymalli on johtanut siihen, että ihmiset ovat eriarvoisessa asemassa eivätkä saa palveluja tasaveroisesti. Päätöksenteko voi olla hajanaista, eivätkä palvelut aina ole tehokkaasti ja vaikuttavasti järjestettyjä. Tämä koskee erityisesti tilanteita, joissa yksi rahoittaja voi siirtää kustannusvastuuta toiselle toimijalle, vaikka kokonaisuudessaan se merkitsisi menojen lisääntymistä.

Monikanavarahoitus yksinkertaistetaan ja asiakkaiden valinnanvapautta lisätään

Tarkoitus on, että 1.1.2020 alkaen maakunnat vastaavat sosiaali- ja terveyspalvelujen rahoituksesta. Maakunnat saavat rahoituksen valtiolta. STM:ssä on valmisteluryhmä asiakkaan valinnanvapauden ja monikanavarahoituksen yksinkertaistamiseen liittyvän lainsäädännön valmistelua ja vaikutusarviointeja varten. Monikanavarahoituksen yksinkertaistamisesta laaditaan hallituksen esitys vuoden 2017 aikana.

Aiempi valmistelu

Viime hallituskaudella valmistui monikanavarahoitusta koskeva selvitys, joka keskittyi valtion, kuntien ja Kelan välisiin rahoituskanaviin sekä työnantajien rahoitusosuuteen. Tuolloin työryhmä esitti kuusi erilaista rahoitusmallia.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) teki valmistelun tueksi kuvauksen terveydenhuollon nykyisestä rahoitusjärjestelmästä.

Lisätietoja

ylijohtaja Outi Antila, STM, p. 0295 163164