Sote-uudistuksen muutostuki

 

Sosiaali- ja terveysministeriö ja valtiovarainministeriö valmistelevat järjestelmällistä muutostukea kuntien, kuntayhtymien ja perustettavien maakuntien muutostyön tueksi. Tätä varten on tarkoitus varata määräraha valtion talousarvioon seuraaville vuosille.  Uudistuksen toimeenpanossa tarvitaan kaikkien sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden osallistumista ja yhteistyötä.

Kesällä 2018 käynnistyy maakuntien väliaikaishallinto valmistelemaan uuden toiminnan aloittamista vuonna 2020. Väliaikaishallinnossa on tarkoitus nojautua mahdollisimman pitkälti maakunnissa nyt sovittaviin uusiin rakenteisiin. Sosiaali- ja terveyspalvelut kootaan kaikilla tasoilla yhden järjestäjän eli maakunnan alaisuuteen. Alueellinen suunnittelu mahdollistaa paikallisten erityispiirteiden huomioon ottamisen. 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen jatkuvuuden turvaamiseksi on tärkeää suunnitella huolellisesti myös tietohallinnon ja ICT-palveluiden siirtymävaihe ja välttämättömät investoinnit. Tämä suunnittelu etenee parhaillaan omassa valmisteluryhmässään.

Maakuntia aiotaan kannustaa myös kokeiluilla tapahtuvaan kehittämiseen. Tällaisia kokeiluja voidaan tehdä esimerkiksi palvelujen digitalisaatiosta ja valinnanvapaudesta.

 

Muutosjohtaminen ja visio

Maakunnissa sovitaan itse valmisteluorganisaatiosta ja työtavoista. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen edellyttää taitavaa muutosjohtajuutta. Onnistumisen kannalta olennaista on yhteinen tahtotila, yhteiset tavoitteet ja keinot niihin pääsemiseksi. Muutoksen tekemiseen tarvitaan kaikki keskeiset toimijat, henkilöstö ja alueen asukkaat. Valmistelun tulee olla jäsentynyttä ja sille tulee laatia suunnitelma. Muutossuunnitelmassa tulee olla visio, toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi sekä aikataulu.

Sote-uudistus koskettaa satojentuhansien ihmisten työtä ja kaikkien kansalaisten palveluja. Henkilöstön ja henkilöstöjärjestöjen  on tärkeää osallistua uudistuksen suunnitteluun ja toteutukseen sekä valtakunnallisesti että maakunnissa. Henkilöstö- ja asukasviestinnällä on tärkeä merkitys muutoksen toimeenpanossa.   Myös sosiaali- ja terveysalan kansalaisjärjestöt halutaan mukaan muutoksen toimeenpanoon.

Valtakunnallinen valmisteluryhmä

Sote- ja maakuntauudistuksen muutostuki tehdään yhteistyössä eri ministeriöiden, niiden hallinnonalan ja Kuntaliiton kanssa.  Sitä varten on asetettu valtakunnallinen sote-muutoksen toimeenpanon valmisteluryhmä. Sen tehtävänä on tukea maakuntia muutossuunnitelman laadinnassa ja toimeenpanossa.

Valmisteluryhmä tukee maakuntien välisen yhteistyön ja yhteistyöalueiden rakentumisessa, palvelujen integraation, valinnanvapauden ja monituottajamallin toteuttamisessa. Lisäksi ryhmä tukee maakunnan ja kunnan yhteistyön toteutumista siltä osin kuin hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä sektorirajat ylittävien palvelukokonaisuuksien muodostaminen sitä vaativat.

Valmisteluryhmän lisäksi asetteilla on sote-muutoksen toimeenpanon laaja yhteistyöryhmä, joka tuo eri toimijoiden näkemyksiä toimeenpanon valmisteluun ja edistää sitoutumista uudistukseen.

Muutostukeen liittyy myös Muutosakatemia, joka on uudenlainen koulutusohjelma keskeisille alueellisille toimijoille. Se muodostuu erilaisista opintojaksoista (moduuleista), jotka edistävät uudenlaista, tulevaisuuteen suuntautunutta, hallinnollisten ja toiminnallisten prosessien johtamista. Koulutusohjelma valmistellaan STM:n johdolla yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Tavoitteena on, että se käynnistyisi syksyllä 2017.

Sote-muutosjohtajan maakuntakierrokset toteutetaan yhteistyössä VM:n kanssa. Ensimmäinen kierros tehtiin kesällä 2016. Kevällä 2017 tehdään toinen kierros. Tarkoituksena on rakentaa tavoitteellista vuoropuhelua alueiden ja keskushallinnon välille, antaa ajankohtaista tietoa kansallisesta valmistelusta alueiden muutosvalmistelijoille ja saada alueellisten valmistelijoiden näkemyksiä valtakunnallisesti hyödynnettäväksi.

Liitteet:

Lisätietoja:

projektijohtaja, alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti, STM ja VM p. 0295 163012
muutosjohtaja Sinikka Salo, STM p. 0295 1
63723
ylijohtaja Kirsi Varhila, STM p. 0295 163338