FI SV EN

Maakuntien rahoituslaskelmat

Maakuntien rahoitusta koskevat laskelmat kuvaavat uusinta mahdollista arviota maakuntien tulevasta rahoituksesta. Laskelmia on päivitetty hallituksen esityksen (15/2017 vp) osalta viimeksi maaliskuun alussa 2017 ja sitä ennen joulukuussa 2016. Laskelmia tullaan edelleen päivittämään ennen lopullisia vuoden 2019 tasoisia rahoituslaskelmia. 

Maakuntien rahoitusta koskevien laskelmien tarkastelussa on hyvä huomioida, että laskelmien tulokset ovat herkkiä muutoksille laskennassa käytettävien tietojen päivittyessä. Maakunnittaiset muutokset vaihtelevat merkittävästi sen perusteella, minkä vuoden tietoja laskelmissa käytetään.

Laskelmissa käytetään vuoden 2019 maakuntajakoa.

Maakuntien muiden tehtävien kuin sosiaali- ja terveydenhuollon, ympäristöterveydenhuollon ja pelastustoimen tehtävien osalta rahoituslaskelmat perustuvat pääosin vuoden 2017 talousarviotietoihin.

Maakuntien sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen rahoitusta koskevat laskelmat

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen rahoitusta koskevat uusimmat laskelmat perustuvat Tilastokeskuksen alkuvuonna 2017 kunnille tekemään talousarviokyselyyn.

  • Näin saatujen tietojen perusteella on tehty arvio kunnilta maakunnille siirtyvistä kustannuksista vuoden 2017 tasossa.
  • Maakuntien saamaa rahoitusta on verrattu laskennalliseen lähtötasoon, joka saadaan, kun kunnilta siirtyvien tehtävien nettokustannukset lasketaan yhteen maakunnan tasolla.
  • Siten esitetty muutos kuvaa rahoituksen ja lähtötason välistä eroa ts. miten rahoituksen uudelleenjako kohdentuu maakuntien välillä.

Helmikuussa 2017 tehdyssä laskelmien päivityksessä ilmeni merkittäviä muutoksia 22.12.2016 julkaistuihin laskelmiin verrattuna. Joulukuun laskelmat koskivat ainoastaan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen rahoitusta. Muutokset johtuivat käytetyn tietoperustan tarkennuksista ja siirtymisestä käyttämään laskelmissa vuoden 2017 kustannustasoa.

Merkittävin muutoksia joulukuun 2016 ja maaliskuun 2017 laskelmien välillä selittävä tekijä on maakunnittaiset erot lähtötason kustannuksissa, kun on siirrytty vuoden 2017 tasolle.

  • Jos kustannukset ovat nousseet enemmän kuin keskimäärin maassa, näkyy se tuloksissa rahoituksen laskuna suhteessa joulukuun laskelmiin ja päinvastoin.
  • Osassa suurimman kaupungin muutos on ohjannut koko maakunnan tulosta.

Helmikuun 2017 laskelmapäivitys on tehty vain vuoden 2017 tiedoilla, koska aiemmin käytettyä keskiarvolaskelma ei ollut mahdollista toteuttaa.

Lopulliset laskelmat tullaan kuitenkin tekemään maakuntien rahoituslain mukaisesti kahden vuoden keskiarvoon perusteella, mikä tasoittaa mahdollisia maakuntakohtaisia vuosimuutoksia.

Maakuntien rahoitus: soten ja pelastustoimen rahoitus
Maakuntien rahoitus: soten ja pelastustoimen rahoituksen päivitykset 2017 tasolle
Maakuntien rahoitus: soten ja pelastuksen laskentatiedot 2017 tasolla

Maakuntien muita tehtäviä sekä rahoituslain kokonaisuutta koskevat laskelmat

Laskelmat kattavat maakuntien rahoituslain täydentävän esityksen mukaisesti maakuntien muiden tehtävien rahoitukseen perustuvat laskelmat.

Lisäksi laskelmat sisältävät maakuntien rahoituslain kokonaisuuden yhdistelmälaskelmat, jotka sisältävät maakuntien sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen että muiden tehtävien rahoituksen.

Laskelmat kuvaavat maakuntien rahoituksen tasoa laskennallisten rahoitustekijöiden mukaisesti ja muutosta suhteessa arvioituun maakunnittaiseen nykytilastoon. Laskelmat on tehty pääosin vuoden 2017 tasossa.

Maakunnan muiden tehtävien rahoitukseen perustuvat laskelmat muutetaan ennen lopullista tehtävien siirtoa vuoden 2019 julkisen talouden suunnitelman (JTS) mukaiselle tasolle, jolloin myös näihin kohdennettava rahoitus muuttuu JTS:n mukaisesti.

Lopullinen maakuntien siirtohetken rahoitustaso tulee siten poikkeamaan esitetystä laskelmasta kehyksen muutoksen mukaisesti.

Maakuntien rahoitusta koskevat laskelmat kuvaavat uusinta mahdollista arviota maakuntien tulevasta rahoituksesta. Laskelmia on päivitetty viimeksi toukokuussa 2017 maakuntien rahoituslakia koskevan täydentävän hallituksen esityksen antamisen yhteydessä. Laskelmia tullaan edelleen päivittämään ennen lopullisia vuoden 2019 tasoisia rahoituslaskelmia.

Maakuntien rahoitus: maakunnan muut tehtävät sekä yhteenveto kaikkien tehtävien rahoituksesta
 

Lisätietoja:

Finanssineuvos Tanja Rantanen, VM p. 0295 530338 (maakuntien ohjaus ja laskelmat)
Erityisasiantuntija Miikka Vähänen, VM, p. 0295 530465 (erityisesti maakuntien muiden tehtävien  sekä soten ja pelastustoimen tehtävien rahoitusta koskevat laskelmat)
Neuvotteleva virkamies Ville Salonen, VM, p. 0295 530388 (erityisesti soten ja pelastustoimen tehtävien rahoitusta koskevat laskelmat)
Neuvotteleva virkamies Antti Väisänen, STM, p. 0295 163044 (erityisesti soten ja pelastustoimen tehtävien rahoitusta koskevat laskelmat)
Budjettineuvos Virpi Vuorinen, VM, p. 0295 530557 (lainsäädäntö)