Valtion lupa- ja valvontavirasto

Valtion lupa- ja valvontaviraston perustamisen toimeenpanohanke

Valtion lupa- ja valvontavirastoa valmisteleva ryhmä käynnistää 15.2.2017 alkaen viraston perustamisen toimeenpanohankkeen. Ryhmä toimii hankkeen ohjausryhmänä.

Toimeenpanohankkeen eri ryhmien työskentelyn tavoitteena on valmistella viraston toiminnan käynnistäminen siten, että sen perustehtävien häiriötön hoitaminen on turvattu. Ryhmät toimivat samalla vuorovaikutuksessa asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa ja luovat pohjan perustettavan viraston sidosryhmäverkostolle. Valmistelu on läpinäkyvää ja avointa, siinä osallistetaan virastojen henkilöstö muutoksen tekemiseen sekä taataan kaikkien hallinnonalojen erilaisten tarpeiden ja näkökulmien huomioon ottaminen oikea-aikaisesti.

Kaikkien ryhmien työskentelyssä on lähtökohtana luoda poikkihallinnollisesti ja monialaisesti toimiva valtakunnallinen virasto, joka

  • Vaikuttaa yhteiskuntaan hallinnonalojen kootun yhteisen tavoiteasetannan ja toiminnan kokonaisnäkemyksen kautta

  • Toimii valtakunnallisesti yhdenmukaisesti, asiakaslähtöisesti, kokonaisvaltaisesti ja moniammatillisesti

  • Hyödyntää alueellista verkostoaan, laajaa asiantuntemustaan sekä parhaita toimintatapojaan toimialarajat ylittäen

  • Toteuttaa yhden luukun periaatetta sekä tietojen yhteiskäyttöä toiminnan sisällössä, toteutuksessa ja palvelukanavissa

  • Suuntaa ja uudistaa dynaamisesti toimintaansa entistä ennakoivammaksi, vuorovaikutteisemmaksi ja riskiperusteisemmaksi

Hankkeella on seuraavat valmisteluryhmät:

  1. Viraston valtakunnallisen organisoinnin ja ohjauksen työryhmä (+alaryhmät)
  2. Palvelumalli- ja digitalisaatiotyöryhmä
  3. Viestintätyöryhmä
  4. Henkilöstötyöryhmä

Toimeenpanohankkeen asettamispäätös

Valtion lupa- ja valvontaviraston esittelydiat

Lisätietoja siitä, mikä on Valtion lupa- ja valvontavirasto

Valtion lupa- ja valvontavirastoa valmisteleva ryhmä (entinen LUOVA-ryhmä)

Maakuntauudistuksen projektiryhmä asetti yhdeksi valmisteluryhmäkseen Aluehallintovirastojen uudistamista valmistelevan ryhmän, jonka nimi on sittemmin muutettu olemaan Valtion lupa- ja valvontavirastoa valmisteleva ryhmä. Ryhmän tehtävät ja kokoonpano ilmenevät alla olevassa liitteessä.

Valtion lupa- ja valvontavirastoa valmistelevan ryhmän tehtävät ja kokoonpano

Valmisteluryhmä asetti 17.5.2016 kokouksessaan kolme alaryhmää, joista kaksi on saanut työnsä päätökseen.

Käynnissä olevasssa ICT-alaryhmässä valmistellaan ehdotukset uuden organisaation tietohallinnon organisoinnista ja ICT-palveluiden toteuttamismallista. Tavoitteena on suunnitella toteutusprojektit niin, että uudella organisaatiolla on käytettävissä toiminnan edellyttämät tietojärjestelmät ja niihin liittyvä tuki. ICT-ryhmän toimikausi on 1.6.2016 - 31.3.2019 ja sen puheenjohtajana toimii Marko Puttonen valtiovarainministeriöstä.

TUKES-ryhmän asettamispäätös

Tukesin ja aluehallintovirastojen tehtävien päällekkäisyyttä ja muita työnjaon kehittämistarpeita arvioiva ryhmä, väliraportti

KKV-ryhmän asettamispäätös
ICT-ryhmän asettamispäätös