FI SV

Maakuntauudistus ja liikenne

Maakuntauudistus vaikuttaa myös liikennetehtäviin, tienpidon rahoitukseen ja valtion liikennehallinnon virastoihin. Maantieverkko säilyisi edelleen valtion omistuksessa ja vastuulla.

Maakunnille siirtyvät tehtävät

Eduskunnan käsittelyssä olevassa maakuntalakiehdotuksessa (HE 15/2017 vp) säädetään maakunnille siirtyvistä liikennetehtävistä.

Maakunnan vastuulla olevia liikenteen tehtäviä olisivat nykyisin ELY-keskuksille kuuluvat tehtävät kuten liikennejärjestelmän toimivuudesta ja liikenneturvallisuudesta huolehtiminen sekä alueellinen tienpito.

Myös nykyisten ELY-keskusten liikennevastuualueen maantienpitoon liittyviä tehtäviä hoitava henkilöstö siirtyy pääosin maakuntien palvelukseen.

Maakunnat voivat halutessaan ottaa hoidettavakseen myös julkisen henkilöliikenteen (tie- ja lentoliikenne sekä Merenkurkun liikenne) ja saaristoliikenteen järjestämisen.

Maakunnan vastuulle tulevia liikenteen tehtäviä:

  • liikennejärjestelmän toimivuus
  • liikenneturvallisuus
  • tie- ja liikenneolot
  • alueellinen tienpito
  • maankäytön yhteistyö
  • toimintaympäristöä koskevien tietojen tuottaminen valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitteluun ja
  • yksityisteitä ja liikkumisen ohjausta koskevat valtionavustustehtävät.

Valtiolla säilyvät tehtävät

Maantiet säilyisivät valtion omistuksessa.

Liikenteen valtakunnallisia tehtäviä keskitetään Liikennevirastoon ja Liikenteen turvallisuusvirastoon (Trafi). Liikennevirastossa hoidettaisiin jatkossa esimerkiksi tienpidon lupatehtäviä ja Trafissa liikenteen elinkeinolupia.

Valtio vastaisi myös tiettyjen liikennepalvelulaissa mainittujen kunnallisten ja seudullisten viranomaisten valtionavustustehtävistä (esim. suurten ja keskisuurten kaupunkien joukkoliikenteen tuki). Valtio vastaisi edelleen ratojen ja vesiväylien kunnossapidosta ja kehittämisestä.

Liikenteen rahoitus muuttuu

Maakuntauudistuksen jälkeen alueellisen tienpidon järjestäminen ja saaristoliikenne maakunnissa rahoitettaisiin erillisrahoituksena. Osa liikennetehtävistä kuten julkisen henkilöliikenteen järjestäminen järjestettäisiin yleiskatteellisena.

Erillisrahoitus on liikenne- ja viestintäministeriön budjetissa olevaa rahaa, jota ministeriö osoittaa maakunnille tai niiden yhteistyöalueille niille siirtyvien liikennetehtävien hoitamiseen tai järjestämiseen. Yleiskatteellisella rahoituksella tarkoitetaan suoraan valtiovarainministeriön budjetista maakunnalle siirtyvää rahaa, josta maakunta voi itsenäisesti päättää.

Tienpidon erillisrahoituksen kohdentamisesta maakuntiin sovittaisiin tarkemmin Liikenneviraston ja maakuntien tai yhteistyöalueiden välisellä sopimuksella.

Maakuntauudistus toteutetaan erillislaeilla

Maantielain muuttamista koskevalla esityksellä laitettaisiin täytäntöön maakuntalakiehdotuksen liikennejärjestelmäsuunnittelua ja tienpitoa koskevien tehtävien siirto valtiolta maakunnille. Esitykseen sisältyvät ehdotukset maakuntauudistuksen edellyttämäksi uudeksi sääntelyksi koskien maanteiden tiepidon järjestämistä maakuntien ja valtion yhteistyönä sekä tähän liittyvistä ohjaus-, sopimus- ja muista järjestelyistä. Lakimuutokseen ehdotetaan sisällytettäväksi valtakunnallista ja maakunnissa tapahtuvaa liikennejärjestelmäsuunnittelua ja palvelutasoa koskevia säännöksiä.

Hallituksen esitys maantielaiksi

Yksityistielain kokonaisuudistuksella olisi tarkoitus siirtää valtiolta maakunnille yksityisteitä koskevat valtionavustustehtävät. Asiaa koskeva hallituksen esitys annetaan eduskunnalle 19.10.2017.  Liikenteen palveluista annetun lain muutoksilla toteutettaisiin julkista henkilöliikennettä koskevien tehtävien siirto valtiolta maakunnille. Asiaa koskeva täydentävä hallituksen esitys olisi tarkoitus antaa eduskunnalle keväällä 2018.