FI SV

Lausuntopyynnöt ja lausunnot

Valinnanvapauslain lausuntokierros  3.11.– 15.12.2017

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoja asiakkaan valinnanvapautta koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta.

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi maakunnan tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista 5.9.–20.10.2017

Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi maakunnan tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista.

Lausuntopyyntö kuntien takauskeskuksesta annetun lain muuttamisesta 8.5.–4.7.2017

Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi Kuntien takauskeskuksesta annetun lain muuttamiseksi. Myös muut kuin jakelussa mainitut tahot voivat antaa luonnoksesta lausuntonsa.

Kunnan ja maakunnan välisen vuokran määräytymisestä siirtymäkauden aikana lausuntopyyntö 4.4. - 8.5.2017

Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi kunnan ja maakunnan välisen vuokran määräytymisestä siirtymäkauden aikana.

Maakuntien rahoitusta koskevan lakiluonnoksen lausuntokierros 10.3. - 13.4.2017

Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoja esitysluonnoksesta, jossa ehdotetaan täydennettäväksi maakuntien rahoituksesta 2.3.2017 annettua lakiehdotusta siten, että maakuntien rahoitusjärjestelmää voitaisiin käsitellä kokonaisuutena kaikkien maakunnan vastuulle siirtyvien tehtävien rahoituksen osalta.

Valinnanvapauslain lausuntokierros  31.1- 28.3.2017

Sosiaali- ja terveysministeriö ja valtiovarainministeriö ovat pyytäneet Manner-Suomen kunnilta, kuntayhtymiltä, muilta sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tuottajilta sekä eräiltä muilta toimijoilta lausunnot asiakkaan valinnanvapautta koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta. Näiden lisäksi muutkin voivat halutessaan antaa esitysluonnoksesta lausuntonsa. Lausuntopyyntöön vastataan sähköisellä kyselyllä.

Hallituksen esitysluonnos ja sähköinen kysely löytyvät täältä

Saapuneet lausunnot (ks. välilehti Asiakirjat)

Kuvaajat valinnanvapauslain lausunnoista 3.4.2017

VM pyytää lausuntoa hallituksen esitysluonnoksesta koskien Valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain 2 § muuttamista.

Hallituksen esitysluonnos 1.3.2017 ja lausuntopyyntö 

Sote- ja maakuntauudistuksen lausuntokierros 31.8.-9.11.2016

Sosiaali- ja terveysministeriö ja valtiovarainministeriö ovat pyytäneet Manner-Suomen kunnilta, kuntayhtymiltä sekä muilta lausuntopyynnössä mainituilta toimijoilta lausunnot sote- ja maakuntauudistusta koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta. Myös muut kuin jakelussa mainitut toimijat voivat antaa lausunnon.  Lausuntopyyntöön vastataan sähköisellä kyselyllä.

Hallituksen esitysluonnos ja sähköinen kysely löytyvät täältä:

Päivystyksen ja erikoissairaanhoidon uudistuksen lausuntokierros 19.5.–10.9.2016

Päivystyksen ja erikoissairaanhoidon uudistuksesta järjestettiin lausuntokierros 19.5.–10.9.2016. Lausuntoja pyydettiin luonnoksesta hallituksen esitykseksi terveydenhuoltolain ja sosiaalihuoltolain muuttamisesta sekä luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä.

Uudistukset on tarkoitus toteuttaa keskenään yhteen sovitetusti siten, että ne tukevat myös sote-uudistuksen tavoitteiden toteutumista. Uudistusten on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2017 ja siirtymäajaksi tulee 1–2 vuotta.

Sote- ja aluehallintouudistuksen lausuntokierros 19.11.2015-9.2.2016

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta, itsehallintoalueiden perustamista ja aluehallintouudistusta valmistellaan sosiaali- ja terveysministeriön ja valtionvarainministeriön yhteisessä hankkeessa, jota hallinnoidaan teknisesti sosiaali- ja terveysministeriössä. Sosiaali- ja terveysministeriö ja valtiovarainministeriö pyysivät Manner-Suomen kunnilta, kuntayhtymiltä sekä muilta jakelussa mainituilta tahoilta lausunnot hallituksen linjauksista. Myös muut kuin jakelussa mainitut tahot voivat antaa asiassa lausuntonsa. Lausuntopyyntöön vastattiin sähköisellä kyselyllä, jossa oli kohdennettuja kysymyksiä hallituksen linjauksista.

Tausta-aineisto

Sähköisen kyselyn Internet-osoite:
https://www.webropolsurveys.com/S/23CD4E7D9E3E90FB.par