FI SV

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Maakuntien tehtävänä on seurata väestönsä hyvinvointia ja terveyttä ja strategisesti johtaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä poikkihallinnollisesti. Maakunnan velvollisuutena on myös laatia alueellinen hyvinvointikertomus sekä arvioida toimenpiteiden vaikutukset maakunnan väestön hyvinvointiin ja terveyteen.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä ja sen johtamista käsitellään seuraavissa laeissa ja niiden pykälissä:

 • maakuntalaki (6 §, 35 §)
 • laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (8 §, 9 §).

Tehtävät

 • hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen poikkihallinnollinen strateginen johtaminen
 • maakuntien kunnille tarjoaman tuen järjestäminen ja toteuttaminen
 • hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävien järjestäminen osana sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita
 • yhdyspintapalveluiden järjestäminen

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävien tavoitteena on asukkaiden hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen, hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn lisääminen, sairauksien, tapaturmien ja syrjäytymisen ehkäisy sekä mielenterveyden ja osallisuuden vahvistaminen. Järjestäjän tehtävänä on järjestää ja resursoida näiden toteutuminen seuraavien tehtävien avulla.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen poikkihallinnollinen strateginen johtaminen

Maakunta sopii seuraavat asiat ja kohdentaa niihin riittävät resurssit:

 • hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategisen johtamisen rakenne ja sen toteuttaminen
  • johtoryhmän tehtävät ja nimetty vastuuhenkilö
 • päätösten vaikutusten ennakkoarviointi eri väestöryhmien osalta 
  • määritetään päätökset, joista tehdään ennakkoarviointi
  • määritetään ennakkoarvioinnin prosessi
 • koordinaatio poikkihallinnollisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteuttamiseksi
  • sisältöalueiden määritys ja toimintatavat koordinaatiolle
  • maakunnan hyvinvointiryhmän kokoonpanon määritys ja tehtävät
 • hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimeenpanon rakenteen määrittely maakunnan eri toimialoilla
 • hyvinvointikertomustyön käytännöt
  • vastuutahojen määritys ja työn organisointi
  • yhteistyökäytännöt kuntien kanssa
 • alueellisen yhteistyön koordinaatio ja toteuttaminen
  • sisältöalueiden määritys ja vastuutahojen nimeäminen
  • alueellisen yhteistyön rakenteen ja toimintatapojen määritys (esimerkiksi Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhteistyöpooli)
  • asukkaiden osallistumismahdollisuuksia tukevien käytäntöjen määritys.

Maakuntien kunnille tarjoaman tuen järjestäminen ja toteuttaminen

Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen ja ehkäisevän päihdetyön asiantuntijatuen järjestämiseksi maakunta

 • selvittää tuen tarpeet yhteistyössä kuntien kanssa ottaen huomioon poikkihallinnollisen näkökulman ja hyödyntäen maakunnan eri toimialojen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntemusta
 • koordinoi tuen toteuttamisen, päättää annettavasta tuesta sekä määrittää riittävät resurssit
  • sisältöalueita ovat esimerkiksi elintavat, kulttuuri, turvallisuus ja ehkäisevä päihdetyö
 • sopii yhteistyökäytännöistä kuntien ja järjestöjen kanssa, esimerkiksi perustaa yhteistyöpoolin.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävien järjestäminen osana maakunnan palveluita

 • ehkäisevien sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen, esimerkiksi neuvolat, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, terveysneuvonta ja tarkastukset, työterveyshuolto, ikääntyvien toimintakyvyn edistäminen ja tapaturmien ehkäisy, syrjäytymisen ja työelämän ulkopuolelle joutumisen ehkäisy, työllisyyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen
  • lisäksi mahdollisten digitaalisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä tukevien palveluiden järjestäminen
 • maakuntastrategian mukaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteiden, toimenpiteiden ja laatukriteerien määrittely sote-palvelustrategiassa ja palvelulupauksessa
  • väestön hyvinvoinnin ja terveyden tilaa koskevan tiedon koonti alueellisesta hyvinvointikertomuksesta ja kuntien hyvinvointikertomuksista
 • hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sisällyttäminen palvelujen tuottajien kanssa tehtäviin sopimuksiin:
  • hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteiden, tehtävien ja laatukriteereiden määritys (myös osana palvelustrategiaa ja palvelulupausta)
  • hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä tukevien kannuste- ja sanktiomäärittelyjen määritys
 • asiakasosallisuuden vahvistaminen:
  • Palveluiden suunnittelussa, toimeenpanossa ja palautteen keräämisessä kuullaan ja osallistetaan palvelujen käyttäjiä eri keinoin sekä hyödynnetään järjestö- ja asukastoimintayhteistyötä.
  • Hyödynnetään järjestöjen, raatien, neuvostojen ja vastaavien asiantuntemusta.
  • Tunnistetaan erilaiset asiakasryhmät palveluiden kohdentamiseen tarvittaessa asiakasryhmittäin sekä kiinnitetään huomiota, että kaikki väestöryhmät ovat palveluiden piirissä.

Yhdyspintapalveluiden järjestäminen

 • yhteistyökumppaneiden (maakunta, kunta, palveluntuottajat jne.) kanssa keskeisten kohderyhmien, haavoittuvien ryhmien ja yhdyspintapalveluiden tunnistus  sekä yhteistyöstä ja työnjaosta sopiminen esimerkiksi:
  • yhteiset palveluketjut (esim. työllisyyden edistäminen, liikunnan palveluketju, kulttuuripalveluketju, savuttomuuden tukeminen)
  • monialaisten palveluiden koordinaatio (esim. ohjaamotoiminta, perhekeskus, monialainen yhteistyö työllisyyden edistämisessä)
  • osallisuus- ja vapaaehtoistyön koordinaatio (esim. tukihenkilötoiminta, asukastuvat, etsivä työ, vertaisryhmät, kummitoiminnat, kielipesät, kulttuurin tukeminen ja yhteiset tilat)
 • yhdyspintapalveluiden arvioinnin ja seurannan sisällyttäminen osaksi toiminnan seurantaa sekä alueellista hyvinvointikertomustyötä
  • seurantamenetelmien ja -indikaattorien määritys
 • yhteistyökumppanien solmittavat yhteistyösopimukset yhdyspintapalvelujen toteuttamiseksi

Kansallinen tuki ja työkalut

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen tuottajien sopimuksissa ja korvauksissa mallit tulossa syksyllä 2017  

 • valtion ja maakuntien neuvottelut ja järjestämistä koskevat yhteistyösopimukset (perusteena valtakunnalliset tavoitteet)
 • maakuntien, kuntien ja palvelutuottajien julkinen vertailutieto
 • maakuntien ja kuntien valtion rahoitukseen liitettävä osuus (HYTE-kerroin)
  • kuntien kannustimet (HYTE-kerroin eli hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen valtionosuuden lisäosa)
   • Kuntien toiminnassa arvioidaan hyvinvoinnin johtamista (9 indikaattoria), peruskoulutuksen (10 indikaattoria) ja liikuntatoimen (10 indikaattoria) tehtävien hoitamista kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi.
  • maakuntien kannustimet
   • Maakuntien toiminnassa arvioidaan kansansairauksien ja syrjäytymisen ehkäisyä, ikääntyvän väestön toimintakyvyn edistämistä ja tapaturmien ehkäisyä, sosiaalisen hyvinvoinnin ja työllistymisen edistämistä.

Linkkejä


Anna palautetta järjestämisen käsikirjasta