FI SV

Valvonta ja omavalvonta

Maakunta valvoo sekä omaa toimintaansa että järjestämäänsä tuotantoa, jota osaltaan seuraa myös valvontaviranomainen yhteistyössä maakunnan kanssa. Omavalvontaohjelmassaan maakunta määrittää, miten se varmistaa velvoitteensa. 

Valvontaa ja omavalvontaa käsitellään seuraavissa laeissa ja niiden pykälissä:

 • järjestämislaki (21 §, 6 luku)
 • maakuntalaki (9 §)
 • valinnanvapauslaki (79 §, 80 §).

Tehtävät

 • omavalvontaohjelman laatiminen
  • maakunnan johtamisen väline
  • valvonnan työkalu
  • kuvaus maakunnan valvonnasta
  • kuvaus menettelytavoista, joilla epäkohtiin puututaan ja puutteet korjataan
 • omavalvontaohjelman julkaiseminen
  • ohjelman havainnot ja toimenpiteet, asukkaiden ja palvelujen käyttäjien palaute maakunnan toiminnan arvioimiseksi
 • valvonnan toteuttaminen yhteistyössä valvontaviranomaisen kanssa

Maakunta valvoo omaa toimintaansa ja järjestämisvastuulleen kuuluvaa sosiaali- ja terveydenhuollon ja muuta palvelutuotantoa. Maakunnan on varmistettava, että erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden tuottajat laativat omavalvontasuunnitelman ja noudattavat sitä.  Omavalvonnan järjestelyjen ja toimenpiteiden avulla varmistetaan, että palvelut järjestetään ja toteutetaan lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Sekä maakunta että palvelutuottajat toteuttavat omavalvontaa. Sen avulla varmistetaan mm. maakunnan toiminnan ja sen järjestämisvastuulla olevien palvelujen korkeatasoinen asiakas- ja potilasturvallisuus ja muu laatu, palvelujen saatavuus ja saavutettavuus sekä palveluja käyttävien henkilöiden yhdenvertaisuus ja perusoikeuksien toteutuminen.

Omavalvonnan toteuttamiseksi on maakunnan lain mukaan laadittava järjestämisvastuuseensa kuuluvista tehtävistä ja palveluista omavalvontaohjelma. Siinä maakunta määrittää, miten se varmistaa sosiaali- ja terveydenhuollon saatavuuden, saavutettavuuden ja laadun sekä asiakas- ja potilasturvallisuuden ja yhdenvertaisuuden riippumatta palveluntuottajasta. Omavalvontaohjelmalla varmistetaan myös palveluiden integraation toteutuminen ja miten maakunta yhteen sovittaa palvelut kunnan ja valtion vastuulle kuuluvien palvelujen kanssa. Lisäksi siinä määritetään, miten maakunta varmistaa valinnanvapauden toteutumisen, miten se seuraa palvelujen toteutumista ja miten havaitut puutteellisuudet korjataan. Siinä määritetään myös, millä menetelmillä ja mittareilla maakunta seuraa väestön hyvinvointia ja terveyttä ja miten seurantatieto otetaan huomioon palvelujen järjestämisessä.

Omavalvontaohjelma sekä sen seurantaan perustuvat havainnot ja niihin perustuvat toimenpiteet on julkaistava. Omavalvontaohjelma on valvonnan työkalu, jolla ohjataan valvonnan toteuttamista konkreettisesti. Sen avulla tunnistetaan toimintaan liittyviä riskejä ja mahdollisia poikkeamia järjestäjän tai palveluntuottajien valvonnan hoitamisessa ja suunnitellaan, miten niitä ehkäistään ja miten toimitaan riskien tai poikkeamien realisoituessa. Omavalvontaohjelmassa kuvataan myös, miten valvonnassa huomioidaan asiakkaiden ja heidän omaistensa ja läheistensä antama palaute sekä toisaalta henkilöstön antama palaute (esim. työhyvinvointikyselyt, sairauspoissaolot, vaihtuvuus).

Monituottajamallissa, jossa maakunnan valvontavelvollisuus kohdistuu moniin erilaisiin tuottajiin, omavalvonnan toteuttaminen edellyttää erityistä suunnitelmallisuutta sekä vahvaa valvonnan menetelmien osaamista ja palvelujen sisällön ja sitä sääntelevän lainsäädännön tuntemista. Suoran valinnan palvelujen, asiakassetelipalvelujen ja henkilökohtaisella budjetilla annettavien palvelujen tuottajien valvonnan keskeisiä toteuttamiskeinoja ovat hyväksymis- ja sopimusmenettelyt ja niihin liittyvä seuranta ja valvonta. Palveluntuottajien kanssa laadittaviin sopimuksiin maakunta voi liittää kriteerejä, joilla varmistetaan että maakunta saa tarvitsemat tiedot valvontatehtävän toteuttamiseen. Maakunta valvoo myös niitä palveluntuottajia, joilta sen liikelaitos ja suoran valinnan palvelujen tuottajat hankkivat palveluja.

Maakunta vastaa valvontatehtävän ja omavalvonnan toteuttamisesta. Maakunnan tulee organisoida ja määrittää valvonta-asiat osaksi maakunnallista järjestämistehtävää ja toteuttaa valvontaa käyttäen laajasti erilaisia menetelmiä ja tietojen keruuta. Järjestäjä voi käyttää hyväksi valtakunnallisesti määriteltäviä ja koottavia indikaattoreita ja seurantatietoja alueiden palvelutarpeista ja palvelujen toteutumisesta. Lisäksi järjestäjä analysoi palveluntuottajilta edellytettyjä tietoja, palautteita, muistutuksia, valvontaviranomaisen käsittelemistä asioita ja potilasvahinkoasioista saatavia tietoja.

Järjestäjän on myös toteutettava ohjausta, koulutusta, ohjaus- ja arviointikäyntejä säännöllisesti, tehtävä ad hoc -tarkastuksia sekä tutkittava ja käsiteltävä systemaattisesti epäkohtailmoitukset, muistutukset ja siirretyt kantelut. Lisäksi maakunnan on varmistettava, että palveluntuotannossa noudatetaan lainsäädäntöä. Esimerkiksi henkilökunnan pätevyys tarkastetaan JulkiTerhikistä ja JulkiSuosikista systemaattisesti ja säännöllisesti ja hallintopäätösten tekeminen sosiaalihuollon palveluissa totetuu. Järjestäjän on säännöllisesti analysoitava valvontatehtävistä kerättyjä tietoja. Maakunnan tulee määritellä, että tapa, jolla muistutukset ja reklamaatiot käsitellään, on asianmukainen ja objektiivinen, ja että muistutuksiin vastataan ilman viivettä. Lisäksi maakunnan tulee hoitaa valvonta-asioiden käsittely siten, että niistä saatava tieto saadaan osaksi toiminnan kehittämistä.

Valvonnan toteuttamiseksi maakunnalla on oikeus saada salassapitosäännösten estämättä maksutta palveluntuottajalta valvonnan toteuttamiseksi välttämättä tarvittavat tiedot ja selvitykset. Lisäksi maakunnalla on oikeus tarkastaa palvelun tuottajantoiminta ja toimitilat. Asiakkaalla on oikeus saattaa maakunnan käsiteltäväksi valinnanvapauden piiriin kuuluvissa palveluissa kokemansa epäkohta. Maakunnan tulee käsitellä asia ja antaa asiakkaalle vastaus kohtuullisessa ajassa, ellei ole perusteita siirtää asiaa asianomaisen palveluntuottajan käsiteltäväksi muistutuksena.

Valvonnan toteuttaminen edellyttää myös yhteistyötä valvontaviranomaisen kanssa. Maakunta on myös vastuussa niiden asiakasturvallisuutta vaarantavien asioiden siirrosta valvontaviranomaisille, joita se itse ei pysty hoitamaan. Lisäksi valvontaviranomaiset voivat siirtää kanteluita maakunnalle muistutuksena käsiteltäviksi. Maakunnan on kuvattava tavat, miten maakunta valvoo, että sen järjestämisvastuulle kuuluvien palvelujen tuottajat toteuttavat omavalvontaa, millaisessa menettelyssä tuottajien toiminnassa havaitut epäkohdat selvitetään ja korjausvaatimus asetetaan, miten maakunnalle kuuluvaa tarkastusoikeutta toteutetaan sekä millaisessa menettelyssä hyväksymisen peruminen ja sopimuksen irtisanominen/purkaminen toteutetaan.

Kansallinen tuki


Anna palautetta järjestämisen käsikirjasta