Arkkitehtuuri

Kokonaisarkkitehtuuri on toiminnan suunnittelun työväline, jonka avulla koordinoidaan ja kehitetään organisaatioiden ja palveluiden välistä yhteentoimivuutta. Työssä ja kuvauksissa on erilaisia tasoja ja näkökulmia kehittämistarpeesta ja -tasosta riippuen. Maakuntien valmistelussa ja toiminnan kehittämisessä tehtävä arkkitehtuurityö on osa julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuria ja se liittyy osaksi Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin (JHKA) toteuttamista ja kehittämistä.  

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri koostuu ylimmän tason arkkitehtuureista ja linjauksista sekä yhteisten palvelujen arkkitehtuureista. Näillä tuetaan julkisen hallinnon kansallista ohjausta, mutta myös maakuntien omaa arkkitehtuurin kehittämistyötä. Kokonaisarkkitehtuuri määrittää myös maakuntien arkkitehtuurikokonaisuuden rakennetta ja kehittämistä. Se ohjaa, linjaa ja tukee eri tasojen (toimialat, osa-alueet, viranomaiset ja palveluyhtiöt) sekä yksittäisten arkkitehtuurien kehittämistä. Tämän lisäksi yhteinen kokonaisarkkitehtuuri tarjoaa käytettäväksi muita viitearkkitehtuureja ja yhteisesti hyödynnettäviä arkkitehtuurielementtejä. Tällaisia ovat mm. suunnittelu- ja kuvausmenetelmät, hallintamalli, mittarit, ekosysteemimalli, yhteentoimivuusmenetelmä, kypsyystasomalli ja kehittämispolku.  

Maakuntien viitearkkitehtuuri

Maakuntauudistuksen toimeenpanossa, vuosien 2017–2019 aikana, suunniteltava maakuntien yhteinen viitearkkitehtuuri kuvaa maakuntien vakiintuneen toiminnan tavoitetilaa 3–5 vuoden aikajänteellä maakuntauudistuksen lainsäädännön valmistumisesta. Viitearkkitehtuurin kohteena on maakunta ja sen kytkennät toiminnallisessa ympäristössään. Sen yleisenä tarkoituksena on jäsentää ja määrittää kuvattavan kokonaisuuden keskeisimmät rakenneosat ottamatta tarkasti kantaa esimerkiksi toteutusteknologiaan tai muihin suunnittelun tai toteutuksen yksityiskohtiin.  

Maakuntien viitearkkitehtuuri muodostaa maakuntauudistusta tukevan yhteisen käsityksen maakuntien palveluiden, niitä toteuttavien prosessien sekä maakunnan organisaatiorajat ylittävien prosessien rajapintojen tavoitetilasta. Muita tavoitteita: 

  • Muodostaa sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun tarvitsema yhtenäinen kokonaiskuva maakunnan rakenteista ja toiminnallisuudesta. 
  • Muodostaa yhtenäinen kuva maakunnan toimintaympäristöstä ja maakunnan prosessien linkittymisestä julkisen hallinnon muihin prosesseihin. 
  • Kuvata maakuntien yhdenmukaiset toimintamallit ja näitä tukevat yhteiset palvelut.  
  • Kuvata malli maakuntien tiedonhallintakokonaisuudesta ja sen liittymistä julkisen hallinnon muuhun tiedonhallintaan.  
  • Ottaa asiakkaiden tarpeet huomioon arkkitehtuurin suunnittelussa. 
  • Tukea viitearkkitehtuurilla kuntia tarjoamalla näkymä niiltä maakuntaan siirtyviin palveluihin. 

Sosiaali- ja terveydenhuollossa laaditaan valtakunnalliset kokonaisarkkitehtuurit sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisista tietojärjestelmäpalveluista, asiakastietojen toisiokäytöstä sekä valinnanvapauden tiedonhallinnasta.

Maakuntien viitearkkitehtuurissa tehdyt kuvaukset on lausuntokierroksella 2.4.2018 asti.
Maakuntien viitearkkitehtuuri -lausuntopyyntö

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Päivi Virtanen, paivi.virtanen(a)vm.fi