FI SV

Maakuntien perustamiseen voi hakea esivalmisteluavustusta

Valtiovarainministeriö 15.2.2017 13.25
Uutinen

Vuoden 2017 talousarvioon on otettu 800 000 euron määräraha maakuntien perustamiseen liittyvän esivalmistelun tukemiseen.

Maakuntien liitot voivat hakea avustusta ja esittää hakemuksessaan määrärahan käyttökohteet alueensa osalta. Kullekin maakuntaliitolle voidaan myöntää esivalmisteluavustusta ennalta hyväksyttyihin ja määriteltyihin kustannuksiin, jotka voivat olla esimerkiksi muutosjohtajan palkkauskuluja. Avustuksista päättää valtiovarainministeriö.

Avustuksen määrä kullekin maakunnalle on 20 000 - 80 000 euroa valmistelutehtävän laajuus, vaativuus, syntyneet kustannukset ja tehdyt selvitykset huomioon ottaen, kuitenkin siten, että avustus kaikille maakunnille on yhteensä enintään 800 000 euroa. Avustusta voidaan myöntää 1.8.2016 – 30.6.2017 syntyneisiin kustannuksiin. Avustuksen määrä voi olla kor­keintaan 70 % esivalmistelun hyväksyttävistä arvonlisäverottomista kustannuksista. Kokoontumisesta aiheutuviin kustannuksiin tukea ei myönnetä.

Maakuntien perustamisen esivalmistelu jatkuu sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä ja maakuntien perustamista koskevan lainsäädännön voimaantuloon saakka.

Avustushakemus tulee toimittaa valtiovarainministeriölle 9.3.2017 mennessä. Hakemuksesta tulee ilmetä esivalmisteluvaiheen työsuunnitelma sekä määrärahan käyttökohteet arvioituine kustannuksineen. Kustannukset on ilmoitettava ilman arvonlisäveroa, mutta erittely on tehtävä. Avustuksen myöntä­misen ehtona on, että maakunnan liitto sitoutuu toteuttamaan esivalmisteluvaiheen toimenpiteet hakemuk­sessa esitetyn mukaisesti.

Tiedot esivalmisteluvaiheen kustannuksista on raportoitava valtiovarain­ministeriöön 31.3.2018 mennessä. Mahdollisesti käyttämättä jäänyt tai liikaa maksettu avustus tai sen osa tulee palauttaa valtionavustuslain mukaisesti. Avustukseen sovelletaan muutoinkin, mitä valtionavustuslaissa on säädetty.

Valtionavustusta väliaikaisen valmistelutoimielimen toiminnan rahoittamiseksi myönnetään myöhemmin erikseen.

Esivalmisteluavustuksen hakulomake toimitetaan joko sähköpostiosoitteeseen valtiovarainministerio(at)vm.fi tai osoitteella:

Valtiovarainministeriö

Kunta- ja aluehallinto-osasto

PL 28

00023 VALTIONEUVOSTO

Esivalmisteluavustuksen hakulomake löytyy sote- ja maakuntauudistuksen internetsivuilta  alueuudistus.fi/tiekartta/esivalmistelu.

Esivalmisteluavustuksen hakulomake

Lisätietoja:    

Muutosjohtaja Pauli Harju, p. 02955 30549 , pauli.harju(at)vm.fi          

Ajankohtaista Maakuntauudistuksen valmistelu aluehallintouudistus reformit