Maakuntauudistuksen projektiryhmän kokoustiedote 29.8.2017

30.8.2017 16.51
Tiedote
Maakuntauudistuksen projektiryhmän kokoustiedote 29.8.2017

Maakuntauudistuksen projektiryhmän kokouksessa korostettiin muutosjohtamisen, muutostuen ja muutosviestinnän tärkeyttä. Kokouksessa annettiin tilannekatsaus maakuntauudistuksen valmisteluun sekä käytiin läpi Valtion lupa- ja valvontaviraston lausuntopalautetta. Projektiryhmä asetti maakuntauudistuksen tiekartan valmisteluryhmät sekä päätti viestintäryhmän toimikauden. Maakuntauudistuksen projektiryhmä oli koolla viimeistä kertaa, joten se antoi myös evästyksiä syyskuussa toimikautensa aloittavalle uudelle projektiryhmälle.

Projektijohtaja, alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti antoi projektiryhmälle tilannekatsauksen valmistelun tilanteesta. Lainvalmistelutilanne on hyvä. Vaikka valinnanvapauteen liittyen töitä on vielä tehtävä, iso osa lainvalmistelusta on tehty tai on jo valmistelun loppuvaiheessa. Lainvalmistelussa on jatkossa kiinnitettävä huomiota erityisesti hallitusten esitysten rytmittämiseen. 

Toimeenpantavaksi on tulossa yksi Suomen hallintohistorian suurimmista muutoksista ja yksi kunnianhimoisimmista digitalisointiohjelmista. Valtion tärkeänä tehtävänä tulee jatkossa olemaan johdonmukaisen muutostuen tarjoaminen maakunnille. Ministeriöiden rajat ylittävä toimeenpano-organisaatio on muutoksen onnistumisessa ensisijaisessa asemassa. Kun lainvalmistelusta siirrytään toimeenpanoon, tulee myös muutosviestinnän merkitys korostumaan. 

Toimeenpanotyölle tarvitaan myös virtaviivainen johto-organisaatio. Sote-uudistuksen ja maakuntauudistuksen tähän asti erilliset projektiryhmät yhdistyvät reformin yhteiseksi projektiohjausryhmäksi 1.9.2017 alkaen. Uusi projektiohjausryhmä toimii reformin ja erityisesti sen toimeenpanon laajana johtoryhmänä. Projektiryhmä piti uutta organisoitumista uudistuksen kannalta hyvänä. Projektiryhmä korosti alueellisen näkökulman esiintuomisen tärkeyttä erityisesti projektiryhmien alla toimivissa valmisteluryhmissä.

Maakunnilta odotetaan nyt järjestelmällistä työn jatkamista. Esivalmisteluvaiheen piti päättyä alun perin jo kesäkuun lopussa, mutta uudistuksen aikataulun muututtua esivalmistelu jatkuu pitkälle vuoteen 2018. Esivalmistelun rooli on tärkeä, sillä väliaikaisen toimielimen toimikausi jää suunniteltua lyhyemmäksi. Esivalmistelun resursoinnin varmistamiseen kiinnitetään nyt erityistä huomiota. Rahoituspäätöksiä on tarkoitus tehdä heti 30.–31.8.2017 käytävän budjettiriihen jälkeen. Maakuntia tullaan informoimaan rahoitukseen liittyvistä hauista. Lisätalousarviomääräraha esivalmisteluvaiheen ICT-valmistelun rahoittamiseen on saanut jatkoaikaa: rahoitusta voi hyödyntää 31.5.2018 asti. Hakulomake tulee toimittaa valtiovarainministeriöön 31.9. mennessä.

Lausuntopalautteissa puollettiin laajasti uuden lupa- ja valvontaviraston perustamista 

Lainsäädäntöneuvos Sami Kouki valtiovarainministeriöstä kertoi projektiryhmälle Valtion lupa- ja valvontavirastoa (Luova) koskevaan lakiluonnokseen tulleesta lausuntopalautteesta. Annetuissa lausunnoissa puollettiin laajasti viraston perustamista. Merkillepantavaa on, että viraston asiakasryhmiä edustavat tahot (elinkeinoelämä, eri toimialojen järjestöt) toivat laajasti esille puoltavan kantansa. Erityisen tärkeänä pidettiin uuden viraston valtakunnallista toimivaltaa, viraston toimimista alueilla läsnä ollen, valtion lupa- ja valvontatehtävien kokoamista sekä virastolle ehdotettua toiminta-ajatusta. Kokouksessa käytiin yleiskeskustelu aiheesta. Kaiken kaikkiaan lausuntopalaute on hyvin selkeä, joten asia etenee käsittelyssä.

Heinäkuussa 2017 tehdyn poliittisen linjauksen mukaan uudet maakunnat aloittavat toimintansa vuoden 2020 alussa. Valtion lupa- ja valvontaviraston aloitusajankohta on vielä poliittisesti linjattavana. Luovan perustamisajankohdasta ja sinne siirtyvien tehtävien siirtoaikataulusta on esitetty useita erilaisia näkemyksiä: mm. Aluhallintovirastoja ja Valviraa on vielä kuultu erikseen aloitusajankohtaan liittyen. Luovan aloittamisaikataulu tulee ratkaistavaksi myöhemmin syksyllä. Keskustelun pohjalta todettiin, että viraston aloittamisajankohtaa tulee tarkastella toiminnan näkökulmasta riskit mahdollisimman hyvin huomioiden. Sote-näkökulmasta viraston aloitus 2019 olisi luonteva, mutta tiettyjen toiminnallisten kokonaisuuksien kannalta aloitus 2020 olisi parempi. Projektiryhmässä nostettiin esiin se, että viraston aloitusaika ei liity pelkästään maakuntauudistukseen vaan myös muuhun keskushallinnon uudistukseen, jota tulee tarkastella yhtenä kokonaisuutena.

Projektiryhmä hyväksyi valmisteluryhmiin liittyviä muutoksia 

Kokouksessa hyväksyttiin maakuntauudistuksen tiekarttaryhmien asettamispäätös. Tiekarttaryhmien tehtävänä on laatia maakunnille ohjeita aiemmin tehtyjen linjausten pohjalta.

Projektiryhmien yhdistyessä myös maakuntauudistuksen ja sote-uudistuksen viestintäryhmät lakkaavat toimimasta. Projektiryhmä hyväksyi viestintäryhmän päättämisen. Uusi projektiryhmä asettaa uuden yhteisen viestintäryhmän syyskuun 2017 aikana.

Maakuntauudistuksen projektiryhmä oli koolla viimeistä kertaa, joten se antoi myös evästyksiä syyskuussa toimikautensa aloittavalle uudelle sote- ja maakuntauudistuksen yhteiselle projektiryhmälle. Projektiryhmässä korostettiin sitä, että tiiviistä yhteydenpidosta maakunnalliseen valmisteluun on huolehdittava.

Lisätietoja:

Projektinjohtaja, alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti, p. 02951 63012, tuomas.poysti(at)vm.fi

Maakuntauudistuksen valmistelu