Maakuntauudistuksen projektiryhmän kokoustiedote ja video 20.12.2016

Valtiovarainministeriö 21.12.2016 9.55
Tiedote

Maakuntauudistuksen projektiryhmä käsitteli kokouksessaan 20.12. muun muassa Valtion lupa- ja valvontavirastoa koskevat HE-luonnokset, maakunnan palveluiden valmistelua koskevat ehdotukset ja esityksen muutosjohtamisen valmennuksesta.

Hallitusneuvos Tarja Hyvönen valtiovarainministeriöstä esitteli LUOVA-valmisteluryhmän valmistelemat HE-luonnokset. Tavoitteena on, että virastoa johdetaan aidosti kokonaisuutena. Pääjohtaja vastaa viraston toiminnan tuloksellisuudesta ja tulostavoitteiden saavuttamisesta. Toimialan johtajat ja toimintayksikön johtajat vastaavat pääjohtajalle organisaatioyksikkönsä toiminnan tuloksellisuudesta ja tulostavoitteiden saavuttamisesta sekä toimialan toiminnan osalta koko viraston yhteisten tulostavoitteiden saavuttamisesta. Viraston koko johdolle asetetaan laissa velvollisuus yhdessä toteuttaa toimintojen yhteensovittamista ja kehittämistä sekä muuta yhteistoimintaa.

Projektiryhmän jäsenet nostivat esiin viestinnän tärkeyden ja sen organisoimisen uudessa virastossa.

Perusteluihin katsottiin tarpeelliseksi lisätä poikkihallinnollisuuden toteuttaminen myös viraston alueellisessa toiminnassa. Projektiryhmä hyväksyi HE-luonnoksen jatkovalmistelun pohjaksi.

Projektiryhmä puolsi uuden viraston nimeksi nimeä Valtion lupa- ja valvontavirasto.

Ylijohtaja Pekka Häkkinen Etelä-Savon ELY-keskuksesta esitteli maakunnan palveluiden valmistelua. Maakuntien aloittaessa 1.1.2019 asiakkaiden käytössä on tarvittavat palvelut. Palvelut ja prosessit -työryhmä on määritellyt maakunnan asiakkaat ja palvelukokonaisuudet. Palvelut järjestetään ja tuotetaan yhteistyössä maakunnan arkkitehtuurin pohjalta. Tavoitteena on tarjota maakuntien asiakkaille palveluita, jotka eivät pysähdy organisaatioiden rajalle. Yhtenäiset käytännöt prosesseissa ovat asiakkaan etu.

Projektiryhmä hyväksyi työryhmän esityksen, jossa:

  • maakuntien toimintaa suunnitellaan asiakas- ja palvelulähtöisesti
  • maakuntien toiminta ja palvelutuotanto hyödyntää täysimääräisesti kansallista palveluarkkitehtuuria
  • yhtenäinen näkemys maakuntien palvelukokonaisuuksista hyväksytään
  • maakuntien yhteisen arkkitehtuurin suunnittelu käynnistetään.

Muutosjohtaja Pauli Harju valtiovarainministeriöstä esitteli muutosjohtamisen valmennuksen toteutusta sote- ja maakuntauudistuksen keskeisille toimijoille vuosina 2017 – 2020. Valmennusohjelman keskeisenä tavoitteena on vahvistaa alueellisen muutoksen toimeenpanoa sekä alueellisten toimijoiden valmiuksia strategisten, järjestelmätason muutosten toteuttamisessa.

Valmennuksen toteuttamisen tekniseksi alustaksi valitaan alkuvaiheessa HAUS Kehittämiskeskus Oy, joka toimii ohjelman palveluintegraattorina. Projektiryhmä hyväksyi esityksen.

Neuvotteleva virkamies Inga Nyholm valtiovarainministeriöstä kertoi Euroopan neuvoston paikallisen itsehallinnon peruskirjan soveltamisesta maakuntiin. Projektiryhmä hyväksyi ehdotuksen, jonka mukaan Euroopan neuvostoon tehdään ilmoitus soveltamisalan rajauksesta. Peruskirjaa ei siis kaikilta osin sovellettaisi maakuntiin.

Projektiryhmä merkitsi tiedoksi katsauksen siirtyvän henkilöstön palkkojen yhteensovittamisesta.

Lisätietoja:

Muutosjohtaja Pauli Harju, valtiovarainministeriö, p. 02955 30549


 

Maakuntauudistuksen valmistelu