Henkilöstösiirrot valtiolta -ryhmän kokoustiedote 15.2.2017

Valtiovarainministeriö 17.2.2017 16.25
Tiedote

Valmisteluryhmä keskusteli henkilöstön siirtymisen periaatteista kasvupalveluissa.

Ryhmälle esiteltiin alueiden kehittämistä ja kasvupalveluja koskevan hallituksen esityksen valmistelutilannetta. Työ- ja elinkeinoministeriön tavoitteena on lähettää hallituksen esitysluonnos lausunnoille maaliskuun alussa ja antaa hallituksen esitys eduskunnalle kesäkuussa 2017.

Ryhmä keskusteli lakiehdotuksen henkilöstövaikutuksista. Henkilöstöjärjestöjen edustajat esittivät, että henkilöstövaikutuksia arvioitaisiin selkeämmin. Erityisesti toivottiin selvennystä siitä, miten yhtiöiden muodostaminen henkilöstön näkökulmasta tapahtuu ja miten suuren osuuden henkilöstöstä arvioidaan jäävän maakuntien palvelukseen. Harkittavaksi esitettiin mallia, jossa kasvupalveluja tuottavalla yhtiöllä olisi uusia työntekijöitä palkatessaan velvollisuus valita maakuntien palveluksesta vapautuvaa soveltuvaa henkilöstöä.

Ryhmä korosti, että henkilöstön asemasta ja lisäeläketurvasta tulee säätää alueiden kehittämistä ja kasvupalveluja koskevassa hallituksen esityksessä siten, että henkilöstö tulee kohdelluksi yhdenvertaisesti verrattuna muuhun maakuntauudistuksen yhteydessä siirtyvään henkilöstöön. Keskustelussa esitettiin joitakin täsmennyksiä HE-luonnoksen termistöön. Huomiota kiinnitettiin myös sukupuolivaikutusten arviointiin. Lisäksi ryhmä toivoi, että kasvupalveluja koskevassa viestinnässä kiinnitetään huomiota asioiden ilmaisutapaan.

Ryhmälle kerrottiin myös Uudenmaan erillisratkaisun valmistelutilanteesta. Ratkaisussa kasvupalvelujen järjestämistehtävät siirtyisivät Uudenmaan kasvupalvelukuntayhtymälle koko Uudenmaan alueen osalta. Kuntayhtymä ei itse tuottaisi palveluita. Aluekehittämis- ja rakennerahastotehtävät siirtyisivät Uudenmaan maakunnalle.

Uudenmaan erillisratkaisua koskevat pykäläluonnokset on tarkoitus lähettää lausunnoille maaliskuun puolivälissä. Pykälät liitetään kesäkuussa annettavaan hallituksen esitykseen alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista. Ryhmä painotti sitä, että hallituksen esitykseen tulee sisällyttää henkilöstön asemaa ja lisäeläketurvaa koskevat pykälät sekä maakuntiin että Uudenmaan kasvupalvelukuntayhtymään tapahtuvien siirtojen osalta.

Merkittiin tiedoksi, että reformiministeriryhmä on linjannut 9.2.2017 alueellisen varautumisen tehtävien yhteensovittamisen kokoamista sisäministeriöön. Reformiministeriryhmä linjasi myös uutta Valtion lupa- ja valvontavirastoa koskevan lain jatkovalmistelua. Valtion lupa- ja valvontaviraston toimeenpanohanke käynnistyi 15.2.2017.

Reformiministeriryhmän linjaukset 9.2.2017

Valtion lupa- ja valvontaviraston toimeenpanohankkeen asettamispäätös

Sote- ja maakuntauudistuksen muutosjohtajat vierailevat kevään 2017 aikana tulevien maakuntien alueilla keskustelemassa uudistuksesta. Maakuntakierroksella järjestetään viidellä paikkakunnalla työpaja henkilöstöasioista. Työpajoissa käsitellään mm. siirtyvästä henkilöstöstä tehtävän selvityksen organisointia ja työkyvyn ja –hyvinvoinnin turvaamista muutoksessa. Siirtyvää henkilöstöä koskevien tietojen keräämiseen on valmisteilla valtakunnallinen työväline, joka täyttöohjeineen liitetään alueuudistus.fi:n tiekarttasivustolle. Kun henkilöstön siirtymistä koskevien valmistelutoimenpiteiden aikataulu on kevään aikana tarkentunut, henkilöstösiirrot valtiolta –ryhmä julkaisee aiheesta videoblogin.

Kokouksessa todettiin, että sote- ja maakuntauudistuksen piirissä olevista talous-, henkilöstö- ja tietohallinnon palveluista on tehty nykytilan kartoitus. Koottu tieto toimii pohjana jatkotyölle, jonka tavoitteena on toiminnan häiriötön jatkuminen maakuntien aloittaessa vuonna 2019 sekä maakuntien ydintoiminnan tukeminen tehokkailla ja moderneilla tukipalveluilla.

Nykytilan kartoitus sote- ja maakuntauudistuksen piirissä olevista talous-, henkilöstö- ja tietohallinnon palveluista

Ryhmän seuraava kokous on 16.3.2017.

Lisätietoa

Puheenjohtaja, ylijohtaja Kimmo Puolitaival, Varsinais-Suomen ELY-keskus, puh. 040 822 9414, kimmo.puolitaival@ely-keskus.fi

Maakuntauudistuksen valmistelu aluehallintouudistus reformit